Universitat Internacional de Catalunya

Estructura i Funció Dental

Estructura i Funció Dental
6
7874
1
Segon semestre
FB
Ciències biomèdiques bàsiques rellevants en l'Odontologia
Anatomia i Fisiologia
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Contactar per mail:

 

Grup espanyol 

msalagaray@uic.es  

dolorscepe@uic.es

mteresaserra@uic.es

 

Grup angles 

franabella@uic.es 

 

 

Presentació

El coneixement minuciós de l’estructura anatòmica i la funció que exerceixen les dues denticions (temporal i permanent) és fonamental perquè el futur odontòleg pugui realitzar amb èxit tractaments preventius i curatius.

Els tractaments dentals, que constitueixen una part important de la pràctica odontològica diària, pretenen restaurar les alteracions de la dentició i tornar-li la forma i la funció que tenien en el seu estat òptim. És per tant la dentició sana, en forma i en funcionament, el model a imitar quan es realitzen procediments tan diversos com pròtesis, obturacions, endodòncies o tractaments d’ortodòncia, i només coneixent amb exactitud la morfologia externa i interna de totes les dents que constitueixen la dentició humana podrem realitzar amb èxit aquelles tasques.

Així doncs, l’assignatura es converteix en un pilar fonamental per a totes i cadascuna de les disciplines clíniques que l’alumne abordarà en cursos posteriors.

 

Requisits previs

El coneixement de les estructures anatòmiques del cap i del coll, i concretament de la cavitat bucal, on estan situats les dents ajuda a l’alumne a comprendre alguns aspectes relacionats amb l’erupció dental, la posició de les dents i el funcionament de les mateixes dins d’un sistema neuromuscular complexa que realitza funciones tan importants com la masticació i la deglució i participa de manera notable en la parla i en la relació entre les persones.

 

Objectius

Conèixer de manera precisa i detallada l’anatomia tant externa com interna de cada dent. Aquests coneixements anatòmics permeten comprendre la funció de cada dent individualment i dels grups dentaris als quals pertanyen.

 

Competències

 

 • Conèixer la morfologia i funcions de l'aparell estomatognàtic incloent continguts apropiats en Embriologia, Anatomia i Fisiologia específics.
 • Conèixer la morfologia i funció de les estructuras que componen la dentició humana i de  les estructures de suport dental
 • Reconèixer en les proves diagnòstiques per la imatge de cap i coll, les estructures anatòmiques i identificar possibles alteracions morfològiques i funcionals 
 • Conèixer les ciències biomèdiques en  què es fonamenta l'Odontologia per assegurar una correcta assistència bucodental. Entre aquestes ciències s'han d'incloure  continguts apropiats de: (a). Embriologia, anatomia, histologia i fisiologia del cos humà (b). Genètica, Bioquímica, Biologia cel.lular i molecular (c). Microbiologia i immunologia
 • Conèixer la morfologia i funció de l'aparell estomatognàtic, incloent-se continguts apropiats d' embriologia, anatomia, histologia i fisiologia específics
 • Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
 • Comprendre la importància de mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la  seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades
 • Comprendre les ciències biomèdiques bàsiques en què es fonamenta l'dontologia per assegurar una correcta assistència bucodental
 • Comprendre i reconèixer l'estructura i funció normal de l'aparell estomatognàtic, a nivel molecular, cel.lular, tissular i orgànic, en les diferents etapes de la vida
 • Conèixer el mètode científic i tenir capacitat crítica per valorar els coneixements establerts i la informació nova. Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic

 

 

Resultats d'aprenentatge

L' alumne ha d'acabar coneixent perfectament la morfologia dental de cada dent en particular per totes les cares per acabar sabent reproduir-la en boca. Entenent la forma a partir de la funció.

 

 1. Comprendre i descriure l'origen embriològic de les estructures bucomaxilofacials. L'origen i l'erupció de les denticions en l'ésser humà
 2. Conèixer de manera detallada la morfologia específica de la dentició permanent
 3. Ser capaç de reconèixer les diferents classes dentàries i totes les seves característiques diferencials en la corona i en l'arrel
 4. Reconèixer els detalls anatòmics de las diferentes cares (mesial, distal, vestibular i lingual) de cadascuna de les peces dentals de la dentició permanent i temporal
 5. Conèixer els diferents teixits que componen les dents. La seva distribució i característiques histològiques.
 6. Ser capaç de reproduir mitjançant modelatge o dibuix les característiques de les dents
 7. Conèixer la posició de les dents en les arcades dentals, la posició dels ossos que les suporten i la funció d'altres elements que contribueixen a la funció de les dents a la cavitat bucal
 8. Resoldre problemes clínics a partir de deduccions fetes amb els coneixements bàsics d'anatomía i funció de les dents
 9. Identificar mitjançant tècniques d'imatge, estructures de les diferents regions topogràfiques de la cavitat bucal i de les dents en particular
 10. Comprendrà i reconeixerà l'estructura i funció normal de l'aparell estomatognàtic, a nivel molecular i cel.lular
 11. Valorarà com a necessari l'aprenentatge al llarg de toda la vida.

Continguts

TEMARI CLASSES TEÒRIQUES

BLOC I: INTRODUCCIÓ A LA MORFOLOGIA DENTÀRIA.

INTRODUCCIÓ A L'ESTUDI DE LA ANATOMIA DENTAL

 

OBJECTIUS: Conèixer què és l'anatomia dental. Aplicació de l'anatomia dental en odontologia i en altres àrees. Característiques generals de la dentició humana.

TEMA 1: Generalitats.

Definició. Aplicació pràctica clínica. Aplicació en altres àrees. 

BLOC II: NOMENCLATURA I TERMINOLOGIA DENTAL.

 

OBJECTIUS: Reconèixer els diferents tipus de dentició. Distingir, per la seva posición cada una de les dents. Conèixer i aplicar les diferents nomenclatures dentals. Diferenciar les parts de cada dent. Comparar dimensions i superfícies. Identificar les principals característiques de les dents tant en la superficie coronal com radicular. Comparar la funció de cada dent


TEMA 2: La dentició humana.

Definició. Característiques. Disposició de les dents en les arcades. Fórmula dentària.

 

TEMA 3: Sistemes de nomenclatura dentària.

Definició anatòmica completa. Sistema universal. Sistema Zsigmondy- Palmer. Sistema de numeració internacional (FDI).

 

TEMA 4: Parts anatòmiques de la dent.

Corona. Arrel. Coll. Superfícies dentals. Divisiones dentals. Lòbuls de desenvolupament. Elements anatòmics de la corona.

 

TEMA 5: Anatomia Radicular. 

Morfologia de l'arrel anatòmica interna i externa. Càmera pulpar i conductes radiculars. Regió apical i periapical. Morfologia radicular de cada dent. 

 

BLOC III: DESCRIPCIÓ ANATÒMICA I MORFOLÒGICA DE LA DENTICIÓ PERMANENT.

 

OBJECTIUS: Identificar la morfologia externa dels diferents tipus de dents. Distingir les dents segons el seu grup dentari, arcada a la qual pertanyen i tipus de dent.

 

TEMA 6: Incisius permanents.  Característiques úniques. Característiques comunes i diferencials de la classe incisiva. 

6.1 Incisiu central maxil.lar: Descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió incisiva.  Descripció de l'arrel.  Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.

6.2 Incisiu lateral maxil.lar: Descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió incisiva.  Descripció de l'arrel.  Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.

6.3 Incisiu central mandibular: Descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió incisiva.  Descripció de l'arrel.  Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.

6.4 Incisiu lateral mandibular: Descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió incisiva.  Descripció de l'arrel.  Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.

TEMA 7: Canins permanents. Característiques úniques. Característiques comunes i diferencials de la classe canina.

7.1 Caní maxil.lar: Descripció de la corona. Cares lliures i proximals.  Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió incisiva.  Descripció de l'arrel. Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.

7.2 Caní mandibular: Descripció de la corona. Cares lliures i proximals.  Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió incisiva.  Descripció de l'arrel. Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.

 

TEMA 8: Premolars permanents. Característiques úniques. Característiques comunes i diferencials de la classe premolar.

8.1 Primer premolar maxil.lar o superior: Descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió oclusal.  Descripció de l'arrel.  Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal. 

8.2 Segon premolar maxil.lar o superior: Descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió oclusal.  Descripció de l'arrel.  Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.

8.3 Primer premolar mandibular o inferior: Descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió oclusal.  Descripció de l'arrel.  Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.

8.4 Segon premolar mandibular o inferior: Descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió oclusal.  Descripció de l'arrel.  Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.

TEMA 9: Molars permanents. Característiques úniques. Característiques comunes i diferencials de la classe molar.

9.1 Primer molar maxil.lar o superior: Descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió oclusal.  Descripció de l'arrel.  Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.

9.2 Segon molar maxil.lar o superior: Descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió oclusal.  Descripció de l'arrel.  Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.

9.3 Primer molar mandibular o inferior: Descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió oclusal.  Descripció de l'arrel.  Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.

9.4 Segon molar mandibular o inferior: Descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió oclusal.  Descripció de l'arrel.  Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.

9.5 Tercers molars maxil.lars i mandibulars. Característiques generals.

 

BLOC IV:  FORMACIÓ DENTAL

OBJECTIUS: Desenvolupament i erupció de les dents. Etapes de l'erupció dentària. Dentició primària. Reemplaçament de la dentició primària. Dentició permanent. Edad dental. Descripció i formació dels teixits dentals: Esmalt, dentina, ciment i polpa. Teixits periodontals: teixits tous i de suport.

TEMA 10: Embriologia.

Introducció a l'embriologia. Generalitats de la Odontogènesi. Morfogènesi de l'òrgan dentari. Desenvolupament i formació del patró coronari. Desenvolupament i formació del patró radicular. Histogènesis de l'òrgan dentari. 

TEMA 11: Teixits dentals. 

Teixits dentals: Cutícula d'esmalt, esmalt, dentina, ciment, polpa. Teixits de suport: geniva, os alveolar, lligament periodontal. Característiques, composició, propietats físiques i estructures que conformen cada un dels teixits esmentats. 

TEMA 12: Desenvolupament i erupció dental.

Generalitats. Etapes de l'erupció dentària. Dentició primària. Reemplaçament de la dentició primària. Dentició permanent. Edad dental

 

BLOC V: DESCRIPCIÓ ANATÒMICA I MORFOLÒGICA DE LA DENTICIÓ TEMPORAL

 

OBJECTIUS: Generalitats sobre la dentició temporal. Diferències entre dentició temporal i permanent. Diferències entre las característiques de les dents temporals i les permanents. Identificar la morfologia coronal i radicular de cada dent temporal.

 

TEMA 13: Incisius temporals.

 

Generalitats. Descripció  dels incisius centrales i laterals.

Comparació amb els incisius permanents. Similituds i diferències.

 

TEMA 14: Canins temporals.

Generalitats. Descripció dels canins maxil.lars i mandibulars temporals. Comparació amb els canins permanents. Similituds i diferències.

 

TEMA 15: Molars temporals.

Generalitats. Descripció dels primers molars maxil.lars i mandibulars temporals. Descripció dels segons molars maxil.lars i mandibulars. Comparació amb els  permanents. Similituds i diferencies.

  

 BLOC VI: LA DENTICIÓ I LA SEVA FUNCIÓ

 

OBJECTIUS: Definició d'oclusió. Relacions dentals interarcadas. Relacions oclusals dents anteriors i posteriors. Oclusió òptima. 

 

TEMA 16: Complex orofacial.

Generalitats. Forma de les dents. Funció de les dents. Alineació dental. Contactes proximals. Troneres. Línia cervical. Plànol oclusal.

 

TEMA 17: Oclusió.

Definició. Relacions dentals interarcadas. Relacions oclusals de les dents posteriors. Relacions dentals de les dents anteriors. Contactes oclusals durant el moviment mandibular. Oclusió òptima.
TEMARI CLASSES PRACTIQUES

A continuació els exposem el programa de pràctiques de l'assignatura. Per poder realizar-les es requereix el material necessari que s'especifica en cadascuna d'elles.

Nombre de pràctiques: 14 pràctiques x 2 (2 pràctiques c/divendres)

Pràctica A: Grup M1 8:00-9:30H /Grup M2 9:30-11:00h

Pràctica B: Grup M2 8:00-9:30H /Grup M1 9:30-11:00h

 

Grup Anglés

Número de práctiques: 14 práctiques x 2 (dos práctiques cada dijous) i un dia de examen. Al ser un unic grup es realitzaran dos práctiques segudes.


Pràctica I

Introducció i objetius de les pràctiques. Dinàmica, avaluació i material necessari.  

Pràctica 1A: Importància de conèixer l'anatomia i morfologia dental.

Objectius de la pràctica: Conèixer i identificar les característiques de l'anatomía dental per aplicar-la i reproduir-la en la pràctica odontològica.

Pràctica 1B: Fórmula dentària

Objectius de la pràctica: Elaborar i interpretar formules dentàrias de diferents espècies. Identificar la disposició de les dents en l'arcada. 

Material necessari:   Bata, folis, llapis  

 

Pràctica II

Pràctica 2A: Exploració indirecta

Objectius de la pràctica: Manipular, visualitzar i identificar l'instrumental necessari per a una exploració dental. Valorar la visió indirecta i la seva importància. Reconèixer grups dentaris, alteracions en nombre, càries.

Pràctica 2B: Sistema de nomenclatura dentàría

Objectius de la pràctica: Conèixer els sistemes de nomenclatura: Sistema Universal, Sistema Zsigmondy-Palmer, Sistema de numeració Internacional o FDI

Material necessari:   Bata, folis, llapis, bolígraf


Práctica III

Pràctica 3A: Dibuix incisiu central

Objectius de la pràctica: Conèixer els trets anatòmics dels incisius centrals en totes les seves cares: vestibular, lingual, mesial, distal i vora incisiva. Diferenciar els superiors dels inferiors: mida, forma, nombre arrels. Reproduir la seva anatomia en el dibuix realitzat per cada alumne. Determinar proporció corono-radicular.

Pràctica 3B: Identificació divisió de la corona. 

Objectius de la pràctica: Diferenciar corona clínica i corona anatòmica. Diferenciar arrel clínica i arrel anatòmica. Identificar les superficies dentals. Conèixer les divisions dentals en sentit cervicooclusals, vestibulolinguals i mesiodistals. Identificació d'angles i vèrtexs.

Material necessari:   Bata, folis blancs, paper mil.limetrat, llapis, regla.     

                                                       

Pràctica IV

Pràctica 4A: Dibuix Incisiu lateral

Objectius de la pràctica: Conèixer els trets anatòmics dels incisius laterals en totes les seves cares: vestibular, lingual, mesial, distal i vora incisiva. Diferenciar els superiors dels inferiors: mida, forma, nombre arrels. Reproduir la seva anatomia en el dibuix realitzat per cada alumne. Determinar proporció corono-radicular.

Pràctica 4B: Anatomia Radicular

Objectius de la pràctica: Identificar la morfologia externa de l'arrel: coll, tronc i bifurcació. Identificar la morfologia interna: càmera pulpar i conductes radiculars. 

Material necessari:   Bata, folis blancs, paper mil.limetrat, llapis, regla. 

 

Práctica V

Pràctica 5A: Dibuix canins

Objectius de la pràctica: Conèixer els trets anatòmics dels canins en totes les seves cares: vestibular, lingual, mesial, distal i vora incisiva. Diferenciar els superiors dels inferiors: mida, forma, nombre arrels. Reproduir la seva anatomia en el dibuix realitzat per cada alumne. Determinar proporció corono-radicular.

Pràctica 5B: Mesura de les dents

Objectius de la pràctica: Calcular l'índex corono-radicular de les dents. Mesurar correctament els següents paràmetres de les dents anteriores i posteriors: longitud de la corona, longitud de l'arrel, diàmetre mesiodistal de la corona, diàmetre mesiodistal de la corona al coll, diàmetre vestibulolingual de la corona, diàmetre vestibulolingual de la corona al coll.

Material necessari:   Bata, 3 dents anteriors, 3 dents posteriors, paper mil.limetrat, llapis, regla.

 

Pràctica VI  

Pràctica 6A: Dibuix dels premolars

Objectius de la pràctica: Conèixer els trets anatòmics dels premolars en totes les seves cares: vestibular, lingual, mesial, distal i vora oclusal. Diferenciar els superiors dels inferiors: mida, forma, nombre arrels. Reproduir la seva anatomia en el dibuix realitzat per cada alumne. Determinar proporció corono-radicular.

Pràctica 6B: Examen 

Objectius de la pràctica: Avaluar els coneixements obtinguts fins a la data

Material necessari:  Bata, folis blancs, paper mil.limetrat, llapis, regla.

 

Pràctica VII

Pràctica 7A: Dibuix dels molars

Objectius de la pràctica: Conèixer els trets anatòmics dels primers i segons molars en totes les seves cares: vestibular, lingual, mesial, distal i vora oclusal. Diferenciar els superiors dels inferiors: mida, forma, nombre arrels. Reproduir la seva anatomia en el dibuix realitzat per cada alumne. Determinar proporció corono-radicular.

Pràctica 7B: Morfologia dents anteriors

Objetius de la pràctica: Identificar i dibuixar eminències (cúspides, vores, tubercles) i depressions (solcs i fosses). Identificar les vores marginals, fossa lingual, cíngol, fosetes. 

Material necessari:   Bata, folis blancs, paper mil.limetrat, llapis, regla. 

 

Pràctica VIII 

Pràctica 8A: Tallat de 3 dents en sabó

Objectius de la pràctica: Tallar en sabó un incisivo central- lateral superior o inferior. Desenvolupar  l'habilitat manual de l'alumne. Identificar les diferents estructures anatòmiques. Orientar en l'espai les  dents.

Pràctica 8B: Morfologia dents posteriors

Objectius de la pràctica: Identificar i dibuixar eminencies (cúspides, vores, tubercles) i depresiones (solcs i fosses). En relació a les cúspides: identificar les arestes i vessants que las conformen, nomenar-les atenent  a la seva ubicació. Diferenciar lles vores: vores cuspídees, vores marginals, vores oclusales. Identificar els diferents tipus de solcs i fosses.

Material necessari:   Bata, folis, llapis, colors, 3 pastilles de sabó. 

 

Pràctica IX

Pràctica 9A: Tallat sabó caní o premolar

Objectius de la pràctica: Tallar en sabó un caní o premolar superior o inferior.

Desenvolupar l'habilitat manual de l'alumne. Identificar les diferents estructures anatòmiques. Orientar en l'espai les dents.

Pràctica 9B: Identificació de dents extrets.

Objectius de la pràctica: Identificar dents naturals extrets descrivint la seva morfologia externa. 

Material necessari:   Bata, 3 pastilles de sabó. 

 

Pràctica X

Pràctica 10A: Tallat de sabó

Objectius de la pràctica: Tallar en sabó una dent. Desenvolupar l'habilitat manual de l'alumne. Identificar les diferents estructures anatòmiques. Orientar en l'espai les dents.

Pràctica 10B: Teixits dentals

Objectius de la pràctica: Dibuixar i identificar els següents teixits dentals i de suport: esmalt, dentina, polpa, ciment: cel.lular i acel.lular, lligament periodontal, os alveolar: os alveolar pròpiament dit, os alveolar de sosteniment. 

Material necessari:   Bata, folis, llapis, 3 pastilles de sabó. 

 

Pràctica XI

Pràctica 11A: Tallat de sabó

Objectius de la pràctica: Tallar ensabó una dent. Desenvolupar l'habilitat manual de l'alumne. Identificar les diferents estructures anatòmiques. Orientar en l'espai les dents.

Pràctica 11B: Edat dental

Objectius de la pràctica: Identificar mitjançant ortopantomografies l'edat dental dels pacients estudiats. 

Material necessari:   Bata, 3 pastilles de sabó

 

Pràctica XII

Pràctica 12A: Exposició dels treballs en grup.

Objectius de la pràctica: Desenvolupar l'habilitat de resumir, sintetizar, i transmetre les característiques d'una dent exposant a classe. Treballar en equip. Avaluar els companys a l'exposició. Repassar els continguts de l'assignatura teòrica portant-los a la pràctica.

Pràctica 12B: Dents temporals

Objectius de la pràctica: Dibuixar i descriure l'anatomía de les dents temporals. Coneixer les característiques diferencials entre les denticions temporal i permanent. Mitjançant l'ús del Software app Atlas of Tooth Development and Eruption de la Queen Mary University of London, els alumnes podran observar de forma interactiva les diferents fases de l'erupción dental i podran respondre al test proposat.

Material necessari:   Bata, folis, llapis, ordinador o tablet.

 

Pràctica XIII 

Pràctica 13A: Exposición de los trabajos en grupo.

Objectius de la pràctica: Desenvolupar l'habilitat de resumir, sintetizar, i transmetre les característiques d'una dent exposant a classe. Treballar en equip. Avaluar els companys a l'exposició. Repassar els continguts de l'assignatura teòrica portant-los a la pràctica.

Pràctica 13B: Identificació de dents extretes

Objectius de la pràctica: Identificar les dents naturals descrivint la seva morfologia externa. Repassarem les característiques de la morfologia de cada dent

Material necessari:   Bata 

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs realitzarà tres hores de continguts teòrics sent reforçats aquests mitjançant tres hores de pràctiques dividides en  dos grups i dues activitats per setmana.  Mitjançant moodle es reforçarà els continguts de la setmana per mitjà de tasques, qüestionaris, fòrums, activitats, etc.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació final de l'assignatura es realitza mitjançant la nota resultant de la suma de les notes dels tres blocs següents:

 

1-. PRÀCTIQUES: 40% de la nota final. L'alumne haurà de tenir un mínim del 50% de la puntuació d'aquest bloc per poder aprovar l'assignatura. Inclou activitats práctiques, entrega de dibuixos y dent tallats en sabó.

  L'ASSISTÈNCIA A LES PRÀCTIQUES ÉS OBLIGATÒRIA. L'absència amb o sense justificació a més de tres sessions impossibilitarà l'alumne a examinar-se i per tant a superar l'assignatura en la present convocatòria, havent de recuperar les pràctiques per poder-se presentar a la següent convocatòria. Per a la recuperació d'aquestes pràctiques l'alumne haurà de superar un examen.

2-. EVALUACIÓN CONTINUADA ON-LINE: 10% de la nota final. Activitats vía moodle. 

 

  3-. TEORIA: 50% de la nota final.  Es indispensable aprobar l'examen teóric per aprobar l'asignatura

 

Aquells alumnes que repeteixin l'assignatura i tinguin el bloc de pràctiques aprovat podran optar a mantenir la nota d'aquest bloc mitjançant la realització d'un treball. El no lliurar o aprovar aquest treball ens porta al suspens del bloc de practiques i al suspens de l'assignatura en la present convocatòria. Per a la recuperació d'aquestes pràctiques l'alumne haurà de superar un examen escrit abans de l'examen teòric de la següent convocatòria.

Bibliografia i recursos

 Textos bàsics recomanats

Anatomía, fisiología y oclusión dental. Weler. Stanley J. Nelson. Major M.Ash Jr. Elsevier 9º ed. Barcelona 2010
Anatomía de las estructuras Orofaciales. Brand R, Isselhard D. Hardcourt Brace/ Mosby. 6ª ed. Madrid :1999
Anatomía Dental: Aplicaciones Clinicas. Woefel JB. Scheid RC. Masson- Willians &Wilkins.
Morfología dentaria. Carlsen O. Ediciones Doyma, Barcelona,1988.
Principios de Histologia y Embriologia Bucal Con orientación clínica.Avery J, Chiego D. 3ª ed. Elsevier/ Mosby . Madrid 2007.
Histología y embriología bucodental. Gómez de Ferraris - Campos Muñoz. Editorial Médica Panamericana. 1999.

Embriologia Humana. Gonzalo LM, Lorente M. 2º Ed. Ediciones Eunate. Pamplona : 2000

Atles

Atlas en color y texto de Anatomía oral, Histología y Embriología. Berkovitz BKB, Holland GR, Moxham BJ. Mosbi/Doyma Libros S.A., Madrid 1995.
Atlas de Microscopia Odontologica. Pecora GE. Ed. Ripano . 2009
· Atlas de Anatomía Humana. Sobotta Becher. Tomo I. 22 Ed. Medica Panamericana: Buenos Aires; Madrid: 2007
· Prometheus. Atlas de Anatomía. Tomo 3 cabeza y cuello. Gilroy AM, MacPherson BR, Ross LM. Medica Panamericana: Buenos Aires; Madrid: 2008

Altres textos de consulta

· Anatomía de la Cabeza para odontólogos. Velayos JL, Santana HD. 4ª edición. Medica Panamericana: Buenos Aires; Madrid: 2007
· Netter. Anatomía de la cabeza y cuello para odontólogos.Norton NS. Netter FH. Elsevier- Masson Barcelona. 2007.
· Anatomía Oral. Sicher/ Du Brul. Du Brul E LL. Doyma Barcelona: 1988
· Anatomía dental y de Cabeza y Cuello. Dunn MJ, Shaphiro C. Interamericana

Material didàctic

· Fichas de Autoevaluación. Netter Anatomía. Cabeza y cuello. Hansen JT, Netter FH. 2ª ed. Elsevier- Masson Barcelona. 2007.