Universitat Internacional de Catalunya

Plató

Plató
1
8005
1
Primer semestre
OB
Comunicació
Cursos Zero
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Eloy Calvo – ecalvoc@uic.es

Presentació

Plató és una assignatura d'1 crèdit ECTS que s'imparteix en el primer semestre del primer curs de Comunicació Audiovisual.

Aquesta assignatura introdueix als alumnes al món professional, dotant-los de coneixements tècnics i narratius molt importants per transmetre el missatge desitjat. A més experimentaran el que comporta treballar en equip i adquiriran actituds professionals davant la creació d'un producte audiovisual.

També és molt important que aprenguin el funcionament de la reserva de material per als rodatges i de les sales de muntatge i postproducció.

Requisits previs

No són necessaris requisits previs.

Objectius

Donar a conèixer les bases dels coneixements tècnics i narratius necessaris per elaborar un producte audiovisual.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 15 - Coneixement i domini de l'expressió corporal i la tècnica de locució
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 17 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els esdeveniments de la realitat social, i poder representar la Història Contemporània
 • 18 - Capacitat i desenvolupament de cultura general i interès pels esdeveniments socials
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 23 - Capacitat de prioritzar els esdeveniments noticiables i contrastar la informació
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 45 - Capacitat per conèixer i dominar les tècniques de la narrativa audiovisual
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Els alumnes s'iniciaran en un entorn professional amb autonomia respecte a l'ús de les càmeres i la seva aplicació en el llenguatge audiovisual.

Pràctica en totes les funcions que es necessiten per a l'elaboració d'un producte audiovisual. 

Utilitzaran amb criteri recursos narratius per realitzar un producte audiovisual.

Continguts

1. Conceptes bàsics del llenguatge i narrativa audiovisual.

2. Descripció dels processos de creació d'un producte audiovisual.

3. Anàlisi tècnica, estètica i crítica d'anuncis televisius.

4. Materials de rodatge: pla de producció, pla de rodatge i storyboard.

5. Breu introducció a les funcions de la càmera.

6. Breu introducció al muntatge.

7. Anàlisi i autocrítica del resultat de les pràctiques.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
0,2
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
0,2
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).
0,5
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
0,1

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs farà ús parcial de la multiavaluació, una metodologia que permetrà realitzar un seguiment segons el llistat dels següents criteris: actitud, treball en equip, compliment de termini, creativitat, disseny i contingut.

Exercicis:

Pràctica de càmera 

Pràctica d'edició de vídeo

Presentació dels treballs

Avaluació:

50% Nota de grup (Resultat projecte)

50% Examen

En cas de no aprovar en primera convocatòria, la segona convocatòria consistirà en la realització d'un treball pràctic de càmera i d'edició de vídeo a concretar amb el professor de l'assignatura.