Universitat Internacional de Catalunya

Sociologia

Sociologia
6
8008
1
Segon semestre
FB
Societat de la informació i del coneixement
Sociologia
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


L'alumne haurà de concretar una cita prèviament amb el professor per correu electrònic:

jhernandezs@uic.es

 

 

 

 

Presentació

 

L'assignatura de Sociologia en el Grau de Comunicació Audiovisual pretén dotar a l'alumne d'un coneixement global de la societat actual i emfatitzar la importància de la comunicació en els processos de formació de la cultura.

L'objectiu de la Sociologia (comprendre la societat) resulta fonamental en la planificació i elaboració dels productes comunicatius. Per això, es pretén presentar la realitat dels estudis sociològics com una font d'informació fonamental i oferir les principals claus per a la comprensió del context social actual.

Així mateix, comprendre la societat suposa ser conscient que l'ordre establert que la caracteritza ha estat construït socialment, i que la seva composició dependrà en gran mesura dels agents que participin en l'elaboració dels patrons culturals. L'assignatura pretén fer conscient al futur professional de la comunicació del seu paper en l'establiment dels elements que componen l'univers simbòlic de les societats.

Requisits previs

No s'estableixen requisits previs

Objectius

 Coneixements

- Conèixer la realitat de la ciència sociològica i els principals paradigmes teòrics.

- Comprendre el paper de la comunicació en el procés de formació de la cultura i de la societat.

- Conèixer el context social de l'era postmoderna per a una òptima elaboració dels productes comunicatius.

- Comprendre la realitat com un producte social fortament marcat per les dinàmiques del poder.

 

Habilitats i actituds

- Utilitzar l'argumentació, la crítica i la creativitat en l'elaboració de discursos.

- Desenvolupar una actitud de respecte cap a la diversitat d'opinions en els debats.

- Reflexionar sobre la responsabilitat del periodista en la construcció d'un entorn social més just i solidari.

- Reflexionar sobre la possibilitat/necessitat del canvi social i els espais que permeten les dinàmiques del poder per dur-los a terme.

 

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 15 - Coneixement i domini de l'expressió corporal i la tècnica de locució
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 17 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els esdeveniments de la realitat social, i poder representar la Història Contemporània
 • 18 - Capacitat i desenvolupament de cultura general i interès pels esdeveniments socials
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 23 - Capacitat de prioritzar els esdeveniments noticiables i contrastar la informació
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 38 - Capacitat per entendre i aplicar l'estructura del sistema audiovisual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

- Identificació de les principals tendències socials actuals en les productes comunicatius.

- Distinció dels elements de formació cultural i de socialització en les creacions dels mitjans de comunicació.

- Distinció de les diferents possibilitats d'influència social dels elements comunicatius utilitzats en els treballs realitzats.

- Conèixer les eines de recerca sociològica per al seu ús en Comunicació.

Continguts

Teoria sociològica, orígens, modernitat, perspectives i postmodernitat. Les dinàmiques del poder i els espais de subjectivitat individual i col·lectiva. 


Bloc 1. Introducció a la sociologia en comunicació

Bloc 2. L’origen de la sociologia i els principals paradigmes teòrics

Bloc 3. Principals perspectives sociològiques

Bloc 4. Comprendre la societat del segle xxi: cultura, economia i política en l’era postmoderna
Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.2
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0.6
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0,2
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 2.8
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 1.0
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1.4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPRIMERA CONVOCATÒRIA

L'avaluació serà continuada. L’assistència i la participació és requerida. Consistirà en dos exàmens amb un valor del 70% de la nota, més la realització d’unes practiques que seran el 30%. Aquestes pràctiques algunes seran fetes a classe i d’altres a casa com exercicis. Cal aprovar les pràctiques i la mitjana de l’examen per aprovar l’assignatura. 

* La normativa ortogràfica de la Facultat s'aplicarà a tots els exàmens i treballs.

** El plagi o còpia en qualsevol activitat avaluable suposarà el suspens automàtic en aquesta activitat.

 

 SEGONA CONVOCATÒRIA  

Examen Final: 100% 

* La normativa ortogràfica de la Facultat s'aplicarà a tots els exàmens i treballs.

** El plagi o còpia en qualsevol activitat avaluable suposarà el suspens automàtic en aquesta activitat.

 

TERCERA CONVOCATÒRIA Y SUCCESIVES

1. Examen Final: 100% 

* La normativa ortogràfica de la Facultat s'aplicarà a tots els exàmens i treballs.

** El plagi o còpia en qualsevol activitat avaluable suposarà el suspens automàtic en aquesta activitat.

Bibliografia i recursos

Althusser, L. (2015). Sobre la reproducción. Madrid: Akal. 

Bauman, Z. (2007). Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre. Barcelona: Tusquets. 

Baudrillard, J. (2008). Cultura y Simulacro. Barcelona: Kairós. 

Beck, U. (2009). La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo XXI. 

Becker, H. (2009). Outsiders: Hacia una sociología de la desviación. Madrid: Siglo XXI. 

Berger, P. L., y Luckmann, T. (2003). La construcción social de la realidad. Buenos Aires. Amorrortu. 

Blumer, H. (1982). El Interaccionismo simbólico, perspectiva y método. Barcelona: Hora D.L. 

Durkheim, E, (1982). La División del trabajo social. Madrid: Akal. 

Foucault, M. (2009). Vigilar y castigar. Madrid: Siglo XXI. 

Guattari, F. y Rolnik, S. (2006). Micropolítica. Cartografías del deseo. Madrid: Traficantes de sueños. 

Hardt, M. y Negri, T. (2005). Imperio. Barcelona: Paidós.

 Illouz, E. (2007). Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo. Madrid: Katz. 

Lipovetsky, G. (2010). La era del vacío. Barcelona: Anagrama. 

Moscovici, S. (1996). Psicología de las minorías activas. Madrid: Morata. 

Noelle-Neumann, E. (1995). La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Barcelona: Paidós 

Ritzer, G. (1993). Teoría sociológica contemporánea. México: McGrawn Hill. 

Stavrakakis, Y. (2007). Lacan y lo político. Buenos Aires: Prometeo Libros. 

Weber, M. (2016). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Madrid: Alianza Editorial