Universitat Internacional de Catalunya

Dret Civil 1

Dret Civil 1
6
8450
1
Segon semestre
FB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Prèvia concreció amb l’alumne

Presentació

En aquesta assignatura s'estudien les principals eines conceptuals del dret civil i del dret privat, la regulació jurídica del dret de la persona, des del naixement fins a la declaració de mort, i la primera part de la teoria general del contracte (que continuarà en Dret Civil 2 amb la teoria general de les obligacions).

Requisits previs

No procede

Objectius

Al final de l'assignatura l'alumne ha d'haver adquirit els coneixements relatius a:

 • Les bases del dret civil
 • Les principals institucions del dret de la persona
 • Les principals regles de la part general de contractes

Competències

 • 01 - Adquirir la capacitat d'entendre les idees principals i participar en conferències o lliçons magistrals en un context acadèmic
 • 02 - Adquirir la capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
 • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
 • 04 - Cuidar els estàndards de pulcritud i qualitat formal en la presentació de documents
 • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
 • 14 - Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials
 • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt
 • 18 - Comprendre les diverses maneres de creació del Dret en la seva evolució històrica i en la seva realitat actual
 • 22 - Ser capaç d'identificar i interpretar la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial
 • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
 • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
 • 30 - Dominar les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia)

Resultats d'aprenentatge

1. Coneixerà i comprendrà les regles contingudes en la part general del dret civil, especialment l'eficàcia i interpretació de les normes jurídiques, i el temps i l'objecte en el Dret Civil

2. Hi haurà adquirit un coneixement sòlid sobre la regulació civil de la persona física i jurídica, amb especial incidència en les institucions de tutela

3. Hi haurà adquirit la capacitat de relacionar les diferents institucions tutelars i aplicar-les als supòsits concrets

4. Coneixerà i comprendrà les regles generals del negoci jurídic

5. Coneixerà i comprendrà les regles de la representació

6. Hi haurà adquirit habilitats en la comunicació oral i escrita

7. Hi haurà desenvolupat la capacitat d'analitzar i sintetitzar la informació obtinguda de les classes presencials i del material complementari aportat pel professor

8. Hi haurà desenvolupat habilitats en la resolució de conflictes jurídics relacionats amb els continguts del mòdul

9. Hi haurà adquirit destresa en l'ús de les TIC en relació a l'obtenció d'informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, etc.)

10. Hi haurà adquirit destreses que afavoreixin la comprensió lectora

11. Hi haurà desenvolupat hàbits de netedat en la presentació personal i de documents

12. Identificarà i interpretarà la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial civil.

Continguts

PRIMERA PART. INTRODUCCIÓ

 

Tema 1. El dret privat i el dret civil

 

1.1. El dret privat i el dret civil

1.2. La formació dels drets civils moderns

1.3. El dret civil i la Constitució de 1978

 

Tema 2. El títol preliminar de el Codi Civil

 

2.1. El títol preliminar de el Codi Civil

2.2. Contingut: fonts de el dret, aplicació de dret privat i eficàcia de les normes jurídiques

2.3. La interpretació de dret privat

 

Tema 3. El temps en el dret civil

 

3.1. El temps en el dret civil

3.2. El còmput de el temps

3.3. La prescripció

3.4. La caducitat

3.5. La preclusió

 

Tema 4. L'objecte de dret. el patrimoni

 

4.1. Les coses i els fruits

4.2. Les classes de coses

4.3. el patrimoni

 

SEGONA PART. DRET DE LA PERSONA

 

Tema 5. Inici i fi de la personalitat

 

5.1. La persona en el dret privat

5.2. El començament de la personalitat i l'estatut jurídic de l'nasciturus

5.3. La capacitat de la persona: capacitat jurídica i capacitat d'obrar; la capacitat natural

5.4. La minoria d'edat i l'emancipació.

5.5. Les condicions de la persona: l'estat civil. El registre civil.

5.6. La fi de la personalitat. La declaració de mort

 

Tema 6. La incapacitació i les institucions de guarda i protecció

6.1. La declaració d'incapacitat i els seus efectes.

6.2. Les institucions de guarda i protecció

 

Tema 7. La identificació i localització de la persona

 

7.1. La identificació de la persona: el nom i els cognoms. El parentiu.

7.2. El domicili de la persona i el veïnatge civil

7.3. La desaparició i l'absència

 

Tema 8. Les persones jurídiques de dret privat

 

8.1. La personalitat jurídica. Les modalitats de personificació: l'estructura societària, corporativa i fundacional

8.2. l'associació

8.3. la fundació

 

Tema 9. La representació

 

9.1. Doctrina general de la representació en el dret privat.

9.2. El poder i l'empoderament.

9.3. El representant sense poder.

9.4. La gestió representativa.

 

TERCERA PART. TEORIA GENERAL DEL CONTRACTE 

 

Tema 10. El negoci jurídic i el contracte

 

10.1. Fets jurídics, autonomia privada (AP) i negoci jurídic

10.2. El contracte: concepte, història i classificació dels contractes. 

 

Tema 11. Els requisits essencials de l'contracte

 

11.1. Requisits de l'contracte

11.2. El consentiment de les parts

11.3. l'objecte

11.4. la causa

11.5. La forma de l'contracte  

 

Tema 12. Vicis dels elements essencials de l'contracte

 

12.1. Vicis de l'consentiment: l'error, violència i intimidació i dol

12.2. Vicis de la causa.

 

Tema 13. La formació de l'contracte 

 

13.1. tractes preliminars

13.2. Oferta i acceptació.

13.3. Moment i lloc de la perfecció de l'contracte.

13.4. El precontracte.

13.5. El contracte d'opció

13.6. La publicitat comercial al procés de formació de l'contracte.

13.7. La formació de l'contracte per adhesió.

13.8. La Llei 7/1998 de 13 d'abril de Condicions Generals de la Contractació i la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris aprovada per Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre  

 

Tema 14. Efectes de l'contracte 

 

14.1. Reglamentació contractual i les seves fonts: integració de l'contracte

14.2. El principi de relativitat de l'contracte.

14.3. El contracte en favor de 3r.

14.4. Els contractes en mal de 3r.

14.5. El contracte a càrrec de 3r.

14.6. El contracte per persona a designar. 

 

Tema 15. Ineficàcia de l'contracte

 

15.1. Ineficàcia o invalidesa en sentit general. Categories de la ineficàcia 

15.2. Nul·litat absoluta el contracte. 

15.3. Nul·litat relativa o anul·labilitat de l'contracte. 

15.4. La rescissió de contracte.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula



Activitats formatives:

 • Presentació a l'aula dels conceptes i la seva aplicació pràctica
 • Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individual i en grup)
 • Estudi independent de l'alumne
 • Treballs individuals i en grup
 • Tutoria

Metodologies:

 • Lliçó magistral
 • Elaboració i exposició de treballs
 • Lectures relacionades amb la matèria
 • Recerca d'informació
 • Estudi individual
ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentación en el aula de los conceptos y su aplicación práctica
01 04 14 17 18
Actividades en el aula para el seguimiento de los alumnos (individual y en grupo)
02 03 22 23 24
Estudio independiente del alumno
11 14 17 18 24
Trabajos individuales y en grupo
02 04 30
Tutorías
02 03

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula



La nota final de l'assignatura estarà integrada per la nota de l'examen final, que comptarà un 70% i la nota de l'avaluació contínua, que comptarà un 30%.

L'examen final tindrà la consideració de prova escrita i caldrà treure al menys un cinc per aprovar l'assignatura.

L'avaluació contínua està constituïda per les següents proves amb la seva corresponent valoració en la nota final:

1. Al llarg del semestre hi haurà pràctiques que es realitzaran a classe. Es comptarà assistència i participació en aquestes pràctiques amb un 10% de la nota final. No es preveuen les dates amb antelació perquè es realitzaran en funció del temps que es dediqui als temes.

2. El 21 de març tindrà lloc el memoràndum de Dret positiu. Es tracta d'una prova oral. La informació sobre el mateix es penjarà al moodle. La prova de memoràndum comptarà fins a un 20% de la nota final.

L'assistència a classe és obligatòria. Cada falta baixa un 0.1 de la nota final a partir de la 5a falta a classe.

Amb independència de l'avaluació contínua es realitzarà un examen parcial alliberador escrit el dia 28 de febrer. Les persones que ho aprovin (a partir de 5) no hauran de examinar-se d'aquesta matèria a l'examen final. La seva nota farà mitjana amb l'examen final i aquesta mitjana comptarà el 70% de la nota final. Els que ho suspenguin tindran tota la matèria per a l'examen final. En l'examen parcial entren els 4 primers temes de el programa.

En l'examen de 2a convocatòria de juliol no es tindrà en compte l'avaluació continua.

En cas de no es puguin realitzar les classes presencialment es podran realitzar canvis en l'avaluació contínua.

Bibliografia i recursos

1. Bibliografia bàsica recomanada:

PRIMERA I SEGONA PART

Antoni Vaquer Aloy (coordinador), Dret Civil. Part General i Dret de la Persona, Atelier, Barcelona, última edición.

Luis Díez-Picazo / Antonio Gullón Ballesteros, Sistema de Derecho Civil. Vol. I, Introducción. Derecho de la Persona. Autonomía Privada. Persona jurídica, última edición.

TERCERA PART

Luis Díez-Picazo / Antonio Gullón Ballesteros, Sistema de Derecho Civil. Vol. II, Tomo 1, El contrato en general, última edición.

 

2. Textos legals corresponents.

3. Material entregat pel professor o adjuntat en el moodle