Universitat Internacional de Catalunya

Comunicació Escrita 1

Comunicació Escrita 1
6
8479
1
Primer semestre
FB
Domini del llenguatge
Comunicación escrita
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Dra. Carla Gracia: cgracia@uic.es

Dra. Carolina Serra: cserra@uic.es

Presentació

Saber expressar-se amb claredat, criteri i precisió és fonamental per a qualsevol futur professional de la comunicació. Mitjançant la pràctica continuada, Comunicació i Informació Escrita ofereix les eines clau perquè l'alumne/a desenvolupi la seva creativitat i aprehengui les tècniques narratives del text escrit.

Requisits previs

No són necessaris requisits previs.

Objectius

 • Estimular la lectura i l'escriptura per millorar l'expressió oral i escrita
 • Aprendre a generar contingut i a relacionar-lo amb altres coneixements. 
 • Oferir una base teòrica sobre les eines narratives que permeti a l'alumne/a treure el màxim partit de la llengua per a una comunicació efectiva segons l'objectiu establert en cada cas
 • Saber estructurar de manera adequada les idees dins d’un text.
 • Saber argumentar amb solidesa, profunditat i coherència.  
 • Escriure amb correcció i precisió.
 • Conèixer els continguts de la normativa ortogràfica i sintàctica. 
 • Millorar l'estil propi d'escriptura i entendre l'efecte de certes decisions estilístiques i narratives. 
 • Experimentar amb diferents gèneres narratius i entendre les particularitats i potencialitats de cada un.  
 • Diferenciar el text llegit del parlat.
 • Saber identificar i corregir els propis errors i els de qualsevol text. 
 • Ser capaç de compartir els textos propis.
 • Aprendre a escoltar crítiques i a extreure’n allò que aporti valor. 
 • Saber analitzar textos de manera constructiva i argumentada
 • Incorporar l'autocorreció com a part del procés d'elaboració del text escrit.
 • Fomentar l'actitud crítica i la capacitat reflexiva de l'alumne/a com a consumidor/a i creador/a de textos.

Competències

 • 06 CG - Capacitat de lectura, anàlisi i síntesi
 • 15 CE - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 17 CE - Capacitat de produir textos orals i escrits per a projectes periodístics
 • 29 CE - Capacitat per entendre i aplicar els diferents gèneres i formats periodístics
 • 38 CE - Coneixement i domini dels conceptes, dades, estadístiques i gràfics econòmics
 • 40 CE - Coneixement i domini de les funcions del llenguatge
 • 45 CE - Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge periodístic

Resultats d'aprenentatge

Els alumnes i les alumnes:

 • Escriuran de forma correcta i fluida 
 • Aprendran tècniques de síntesis i de concreció i organització d'idees 
 • Tindran un major domini del llenguatge i una major capacitat creativa que podran aplicar de manera eficaç segons els objectius comunicatius
 • Sabran analitzar textos de diferents naturaleses comunicatives
 • Posaran en pràctica la creativitat

Continguts

L'assignatura està dividida en dues parts: Ortografía (Carolina Serra):  

 • L'accentuació
 • Normes i signes de puntuació
 • Ús de majúscules
 • Ús de diverses lletres en particular
 • Les interferències amb el català
 • Recursos i fonts de referència (s'anirà reforçant al llarg de tota l'assignatura)
 • Vocabulari (s'anirà reforçant al llarg de tota l'assignatura)


Escriptura i narració (Carla Gràcia):

 • Comunicació: fonaments, factors i objectius
 • Estratègies de comprensió lectora
 • Tipologia de textos
 • El procés d'escriure
 • El procés de composició. Generar, triar i ordenar contingut, escriure, editar
 • La bona escriptura: paràgrafs, frases, estil, gramàtica, lèxic, cohesió, puntuació
 • Explorar la font retòrica. Tema i idea
 • El narrador i la veu narrativa
 • Estils d'escriptura: literari, acadèmic, periodístic, publicitari.
 • Estructures narratives
 • Fons i forma: el llenguatge figurat. Dir i mostrar.
 • El ritme, el to i el registre
 • Gèneres
 • Objectivitat i subjectivitat
 • L'edició d'un text i la reescriptura
 • Retòrica i oralitat
 • L'entorn tecnològic i la comunicació escrita
 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

 

ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1,6
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0,6
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1,8
E-learning: Es facilitarà l'aprenentatge no presencial fonamentat en les TIC. 0,4
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 1,0
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 0,6

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEscriure amb correcció és fonamental en totes les assignatures i, especialment, en aquesta. Seguint la normativa de la Facultat, les faltes d'ortografia descomptaran un punt en els treballs i mig punt en els exàmens. Així, s'observarà rigorosament la normativa de la facultat en relació amb les faltes d'ortografia i, per descomptat, del plagi. En aquest sentit, un plagi serà motiu de suspès de la totalitat de l'assignatura i pot suposar una falta lleu establerta per part de la junta de govern de la universitat.

L'assignatura es compon de dos blocs: la part d'escriptura i el curs d'ortografia. La part d'escriptura representa un 90% de la nota final, mentre que el curs d'ortografia representa un 10%. És necessari aprovar les dues parts perquè es pugui fer mitjana. Si no és així, l'assignatura queda automàticament suspesa. 

A continuació es detalla l'avaluació de cadascuna de les parts:

Avaluació del curs d'ortografia (Carolina Serra)

 • Examen final: 100 %

Avaluació de les classes d'escriptura (Carla Gracia)

 • Examen final: 50%
 • Treball final: 30%
 • Pràctiques de classe i participació: 20% 

Altres convocatòries: 


Segona convocatòria: Si l'alumne suspèn, en segona convocatòria haurà de presentar-se a l'examen de les parts suspeses. La nota final serà la mitjana ponderada de cada part. Es guardarà la nota de la part aprovada, si n'hi ha. 

Tercera convocatòria: Si l'alumne suspèn en segona convocatòria l'assignatura, s'haurà de matricular de nou de tota l'assignatura i cursar-la. No es guardaran notes de les parts aprovades en convocatòries anteriors. L'estudiant haurà d'assistir a les classes de les dues parts de l'assignatura i aprovar.

Quarta convocatòria: L'alumne s'haurà d'examinar i/o fer els treballs corresponents per aprovar l'assignatura. 

Cinquena convocatòria: Si l'alumne suspèn l'assignatura, s'haurà d'acollir a les condicions establertes per les convocatòries extraordinàries.

 

Bibliografia i recursos

Bibliografia obligatòria parts de comunicació Escrita i Narració i Taller de lectures

Capote, Truman. A sangre fría. Anagrama, 2006.

Cassany, Daniel. La cuina de l’escriptura. Empúries. Barcelona, 2002. 

Fuentes Rodríguez, Catalina. Guia práctica de escritura y redacción. Espasa Libros, S.L.U., 2011. 

King, S. (2012) Mientras escribo. Barcelona: Plaza y Janés. 

Martínez Sousa, J. (2001) Manual de estilo de la lengua española. Ediciones Trea, Gijón (2ª ed.) 

Núñez Ledeveze, Luis. Métodos de redacción periodística y fundamentos de estilo. Síntesis, 1993. 

Ortega, Rudolf. Tinc un dubte. La Magrana, 2010 

Páez, Enrique. Manual de técnicas narrativas. Editorial SM. Madrid, 2006. 

Queneau, Raymond. Ejercicios de estilo. Cátedra, 2006.

VV.AA. Lengua española para los medios de comunicación: usos y normas actuales. Tirant lo Blanch, 2006.

VV.AA. Llibre d’estil de la corporació catalana de mitjans audiovisuals. Generalitat de Catalunya, 2013.

 

Bibliografia recomanada i recursos

Cabré, Jaume. El sentit de la ficció. Edicions Proa. Barcelona, 2010.

Goldberg, Natalie. El gozo de escribir. La liebre de marzo, 2004. 

Kapuscinski, Ryszard. Los cínicos no sirven para este oficio: sobre el buen periodismo. Anagrama, 2005.

Mayoral, Javier. Redacción periodística. Medios, géneros y formatos. Síntesis, 2013.

Moreno, Pastora. Escribir periodismo. Fragua, 2010.

Pulitzer, Joseph. Sobre el periodismo. Gallo Nero, 2011.

Solà, Joan. Ensenyar la llengua. Empúries, 2003.

Wolfe, Tom. El nuevo periodismo. Anagrama, 2012.

 

Bibliografia del Curs d'ortografia

Diccionario de la Real Academia de la Lengua.

Escribir sin faltas. José A. Martínez.

Manual práctico de escritura académica, Estrella Montolío.

El dardo en la palabra, Fernando Lázaro Carreter.

Material didàctic