Universitat Internacional de Catalunya

Anglès General

Anglès General
6
8485
1
Primer semestre
OB
Anglés
English for academic purposes
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Hores convingudes.

Presentació

L'objectiu principal del programa és dotar els estudiants dels coneixements i les habilitats necessàries per a què puguin realitzar tasques lingüístiques relacionades amb el contingut del programa del grau en anglès. Es donarà especial importància al desenvolupament de les habilitats lingüístiques d'expressió oral i escrita i s'utilitzaran texts curts per reforçar el coneixement i la comprensió de les estructures de la llengua i l'ús de nou vocabulari.

El programa consta de 3 parts: classes magistrals, treball en grups i aprenentatge autònom. Les classes magistrals se centren en l'expressió oral i escrita, tot treballant en la realització de tasques relacionades amb diversos aspectes del programa del grau. Les treballs en grups s'enfoquen al desenvolupament de les habilitats interpersonals dels estudiants i inclouen la realització de dos treballs de grups a avaluar. L'última part és l'aprenentatge autònom, el qual se centra bàsicament en la consolidació dels continguts estudiats a classe, la consolidació de la gramàtica i l'adquisició d'una major autonomia en l'aprenentatge d'una llengua estrangera.

Les tres parts s'han dissenyat específicament perquè l'estudiant tingui les habilitats, els coneixements i els recursos necessaris per a comunicar-se en anglès amb seguretat i de manera eficaç.

Requisits previs

El nivell mínim global recomanat abans de l’inici del curs és de B1.

Objectius

Classe magistral:

 • Preparar i dotar els estudiants dels coneixements lèxics, gramaticals i de comprensió necessaris per a comunicar-se d'una manera eficaç en anglès, tant en situacions quotidianes com en un context acadèmic o professional.
 • Consolidar les habilitats receptives de lectura i de comprensió oral a través de la pràctica, utilitzant  diversos estímuls, així com facilitar el desenvolupament de les habilitats productives d'expressió oral i escrita.

Treball en grups:

 • Desenvolupar les habilitats interpersonals dels estudiants i la capacitat per a treballar amb els companys i companyes, tant en la llengua nativa com en l’estrangera.

Aprenentatge autònom:

 • Desenvolupar les habilitats receptives i productives, a més de consolidar l'ús de la gramàtica. Així mateix, els estudiants aprendran a utilitzar les TICs (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) per a l'aprenentatge de la llengua de manera autònoma.

Competències

 • 06 CG - Capacitat de lectura, anàlisi i síntesi
 • 08 CG - Capacitat de reflexió i memorització
 • 15 CE - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 41 CE - Capacitat i habilitat per relacionar-se amb l'entorn

Resultats d'aprenentatge

Els estudiants hauran d'adquirir una de les competències abans esmentades, en un nivell B1. 

Els estudiants:

 1. Llegiran i entendran bibliografia i literatura de l'àmbit de la Comunicació en llengua anglesa.
 2. Coneixeran i faran servir la terminologia i les estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la comunicació.
 3. Realitzaran exposicions de forma oral i / o escrita en llengua anglesa.
 4. Analitzaran i sintetitzaran informació de forma oral i / o escrita.
 5. Demostraran capacitats per treballar en equip.
 6. Demostraran capacitats per a l'aprenentatge autònom d'una llengua.
 7. Demostraran com planificar i organitzar el treball.
 8. Demostraran habilitats en les relacions interpersonals.

Continguts

Com a base per a aquest curs s'utilitza material creat pel professorat i pujat a Moodle. Aquest curs consta de 4 temes i cada un dura aproximadament 3 setmanes. Es dóna èmfasi a les situacions de la vida real, llenguatge i contextos davant els quals els estudiants es podrien trobar en el seu camp d'estudi o futures carreres. Com que el curs està basat en projectes, tots els temes contenen exercicis i pràctiques amb gramàtica i vocabulari, així com exercicis de comprensió oral i comprensió lectora.


Temes i contingut:

Introducció del curs, que inclou continguts d’aprenentatge autònom, presentacions, i història de la comunicació.

Tema 1 - ‘Print’ - Un enfocament en diaris i revistes amb el vocabulari i habilitats lingüístiques relacionats, gramàtica de formació de preguntes, així com temps narratius i passius.

Tema 2 - ‘Audio’ - Un enfocament en radio i podcasts amb el vocabulari i les habilitats lingüístiques relacionades, gramàtica de preguntes indirectes i ‘reporting verbs’.

Tema 3 – Promoció - Un enfocament en publicitat i marketing amb el vocabulari i les habilitats lingüístiques relacionades, gramàtica de preposicions, articles i comparatives.

Tema 4 - Visuals - Un enfocament en televisió i pel·lícules, amb el vocabulari i les habilitats lingüístiques relacionades, incloent la producció de documentals, gramàtica de verbs modals, l'ús d'infinitiu i/o gerundi i temps verbals del futur.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula • Coaching (CO) 4 hores - breus reunions ocasionals amb els estudiants de manera individual per comentar i treballar en les àrees problemàtiques de cada un amb l'idioma. Per exemple, comentar sobre la pronunciació, el vocabulari, l'ús d'habilitats de llenguatge i escriptura.

  Seminaris (SM) 14 hores - Treball en petits grups a l'aula donant-li èmfasi a l'expressió oral a través de jocs de rol, debats i discussions en petits grups.

  Tallers (TA) 8 hores de treball - Treball guiat pel professor de petits grups ampliant els materials bàsics que es troben en el curs amb èmfasi en l'escriptura, l'expressió oral i la interacció.

  Workshops (WO) 4 hores - Presentacions on els estudiants mostren la seva comprensió i desenvolupament dels diferents temes i assumptes relacionats amb el material que es troba en el curs. Els estudiants també han de demostrar la seva capacitat per expressar-se en anglès, així com un ús correcte del llenguatge i la pronunciació.

  Classes Magistrals (CM) 30 hores - Introducció dels temes i el llenguatge a través de l'ús del material que troben en curs. Tota la classe és guiada a les explicacions gramaticals, i en els coneixements necessaris per milloran l'anglès parlat i escrit. 

   
ACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
0.4
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
1.4
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).
0.8
Workshop: tallers avançats, intensius, de major durada, dirigits per professors i/o professionals estrangers, en els quals l'idioma utilitzat és l'anglès. Culminen en un producte professional o semiprofessional produït també en llengua anglesa.
0.4
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
3

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAvaluació de l'assignatura

Examen parcial  - 10%

Competències 4,5,6,12,53,54

Un examen  sobre el vocabulari i la gramàtica dels Temes 1, 2 i inclou comprensió del lectura i oral.

Examen final - 30%

Competències 6,10,53,54

Consisteix en un examen de tot el contingut sencer que posa a prova la gramàtica i el vocabulari del curs i inclou la lectura i comprensió oral sobre temes relacionats amb els del curs.

4  projectes en grup - 30%

Competències 2,4,5,6,10,12,13,24,53

Consisteix en 4 projects en grups petits. Els temes de les presentacions es basen en el contingut del curs. Els grups han de treballar de forma independent i després donar una curta (10 a 15 minuts) presentació a classe. Seran avaluats l'ús de l'anglès, l'organització i el treball en grup.

2 activitats d'expressió oral en línia - 10% 

Competències 2,5,6,12,13,24,53

Consisteix en 2 exercicis curts d'expressió oral temàticament relacionats amb el curs. Els estudiants han de pujar els gravacions a la plataforma Moodle dins de les dates establertes.

2 assaigs escrits a classe - 10%

Competències 2,5,6,12,13,24,53

Consisteix en dos assaigs escrits a classe, temàticament relacionats amb el llibre.

Participació a classe - 10%

Competències 10,12,53

Consisteix en la participació activa i la col·laboració en les activitats i discussions a classe.

 

 Criteris de segon convocatòria

Els estudiants que obtinguin una nota final entre 4 i 5 en la primera convocatòria, en la segona convocatòria només tindran dret a recuperar el material que hagin suspès o no hagin lliura

Bibliografia i recursos

Material de clase:

Materiales que es troben en Moodle. 

 •  A fi d'assolir els objectius del programa el professor proporcionarà material de suport adicional.
 • Material virtual d’intranet i internet per a l’aprenentage autònom.