Universitat Internacional de Catalunya

Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques 3

Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques 3
6
8489
3
Primer semestre
OB
Didàctic i Disciplinar
Ensenyament i aprenentatge de matemàtiques
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Abans de la classe.

Presentació

No podem entendre el món que ens envolta sense una bona competència matemàtica. La finalitat principal d’ aquesta matèria és conèixer aquesta ciència i considerar-la un instrument necessari tant per a la nostra vida quotidiana com per a la transformació de la societat.

 Estudiar matemàtiques és essencialment aprendre a raonar i habituar-se a prendre consciència del raonament. Una bona formació matemàtica és essencial per tenir una bona adaptació a la vida actual. El concepte de número, de relació, de proporció, el llenguatge i els símbols matemàtics formen part del bagatge intel·lectual de l’home modern.

Aquest curs 2020-21, de les tres sessions de E i A de les Mates 3 que tenim semanalment durant el semestre, dues seran presencial i una "on line".

Aquest curs 2020.21 els alumnes prepararan una unitat didàctica per demostrar les competencies assolides. Disposaran de dues sessions per portar a terme la unitat didàctica. Una primera presencial i la segona a distància, una activitat serà obligatòriament de TIC.

La segona sessió será “on line” de forma que es farà una presentación no presencial. Caldrà preparar el material per donar la classe a distancia. Al final de la segona sessió, els alumnes preparan alguna activitat de repàs del tema que han impartit, podría ser un Kahoo o similar.

Requisits previs

Segons titulació

Objectius

Generals

1. Gaudir amb les matemàtiques.

2. Conèixer el currículum de l’àrea de matemàtiques d’educació primària.

3. Aprendre els continguts de procediments, fets, conceptes i sistemes conceptuals, actituds, valors i normes.

4. Treballar la competència matemàtica.

5. Reflexionar, a través d’articles de revistes de pedagogia, sobre com es treballen avui les matemàtiques.

Específics

1. Dominar jocs diferents, perquè l’alumne s’ho passi bé amb les matemàtiques.

2. Treballar les competències i els objectius de matemàtiques de primària.

3. Preparar unitats didàctiques: organització dels continguts, objectius didàctics i activitats d’aprenentatge i d’avaluació.

4. Realitzar exercicis d’avaluació contínua i global dels processos d’aprenentatge, segons els objectius generals d’etapa, d’àrea i segons els objectius terminals.

5. Buscar i plantejar propostes d’un ensenyament actiu de les matemàtiques.

6. Identificar les dificultats que té l’ensenyament de les matemàtiques i buscar solucions.

7. Conèixer diferents experiències en l’ensenyament de les matemàtiques.

8. Buscar i aprendre biografies breus de grans matemàtics.

 

Competències

CEM-38 Adquirir competències matemàtiques bàsiques (numèriques, de càlcul, geomètriques, representacions espacials, estimació i mesura, organització i interpretació de la informació, etc.).

CEM-39 Conèixer el currículum escolar de les matemàtiques.

CEM-40 Analitzar, raonar i comunicar propostes matemàtiques.

CEM-41 Plantejar i resoldre problemes vinculats a la vida quotidiana.

CEM-42 Valorar la relació entre les matemàtiques i les ciències com un dels pilars del pensament científic.

CEM-43 Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure’n les competències corresponents als estudiants.

 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-3 - Expert en la matèria que s'imparteix i en els mètodes d'ensenyament: tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
 • CET-5 - Col·laboració amb els companys de professió: tenir els coneixements i les habilitats necessaris per fer una aportació professional al clima pedagògic de l'escola, així com en les relacions professionals, i per aconseguir una bona organització escolar.
 • CET-6 - Col·laboració amb l'entorn professional de l'escola: tenir els coneixements i les habilitats suficients per establir una bona col·laboració amb les persones i les institucions dedicades al benestar infantil o que pertanyen a l'entorn professional de l'escola.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • CG-09 - Conèixer els elements que conformen la competència de la creativitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-10 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'esperit emprenedor, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-11 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'orientació a la qualitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

1. Tenir un coneixement matemàtic prou ampli per dur a terme la funció docent amb seguretat.

2. Conèixer el currículum escolar de les matemàtiques.

3. Conèixer els elements bàsics de la història de les matemàtiques, de manera que es pot reconèixer la necessitat del paper de la disciplina en el marc educatiu.

4. Analitzar, raonar i comunicar propostes matemàtiques.

5. Plantejar i resoldre problemes vinculats amb la vida quotidiana amb esperit emprenedor.

6. Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats per promoure les competències en l’alumnat.

7. Ser capaç de gestionar una aula de matemàtiques amb els aspectes interactius que hi intervenen, facilitant la motivació dels aprenents i tractant adequadament la diversitat de l’alumnat.

8. Utilitzar estratègies de recerca, fer propostes i resoldre problemes d’àmbit escolar.

9. Dissenyar seqüències didàctiques de les matemàtiques.

10. Identificar les dificultats que comporta l’ensenyament de les matemàtiques, treballar amb professionals per resoldre-les i tenir en compte la qualitat de l’ensenyament.

11. Valorar la relació entre les matemàtiques i les ciències com un dels pilars del pensament científic.

12. Fer activitats interdisciplinàries, que relacionin les matemàtiques amb altres àrees del currículum de forma creativa.

13. Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d’ensenyament-aprenentatge.

14. Comunicar i expressar-se de forma correcta en la llengua d’ensenyament de forma oral i escrita.

15. Saber interpretar i integrar coneixements de documents en llengua anglesa d’aquesta matèria.

Continguts

1. Desenvolupament psicològic del nen

2. Origen de les matemàtiques

3. Currículum de matemàtiques a primària

4. Resolució de diferents tipus de problemes

5. Utilització del llenguatge matemàtic

6. Estratègies per a l'ensenyament de les matemàtiques

7. Instruments matemàtics

8. Atenció a la diversitat

9. Dificultats de l’aprenentatge de les matemàtiques.

10. Mètodes d'avaluació

11. Activitats singulars 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCOMPETÈNCIES, METODOLOGIA, ACTIVITATS FORMATIVES

CEM-38

aprenentatge basat en problemes

aprenentatge cooperatiu

contracte d'aprenentatge

estudi de casos

mètode expositiu / lliçó magistral

resolució d'exercicis i problemes

classes pràctiques

classes teòriques

estudi i treball en grup

estudi i treball individual / autònom

seminaris tallers

CEM-39

aprenentatge basat en problemes

aprenentatge cooperatiu

contracte d'aprenentatge

mètode expositiu / lliçó magistral

resolució d'exercicis i problemes

classes pràctiques

classes teòriques

estudi i treball en grup

estudi i treball individual / autònom

seminaris tallers

CEM-40

aprenentatge basat en problemes

aprenentatge cooperatiu

aprenentatge orientat a projectes

contracte d'aprenentatge

estudi de casos

classes pràctiques

estudi i treball en grup

estudi i treball individual / autònom

tutories

CEM-41

aprenentatge basat en problemes

aprenentatge cooperatiu

aprenentatge orientat a projectes

contracte d'aprenentatge

estudi de casos

resolució d'exercicis i problemes

classes pràctiques

estudi i treball en grup

estudi i treball individual / autònom

pràctiques externes

seminaris tallers

CEM-42

aprenentatge basat en problemes

aprenentatge cooperatiu

aprenentatge orientat a projectes

estudi de casos

mètode expositiu / lliçó magistral

classes pràctiques

classes teòriques

estudi i treball en grup

estudi i treball individual / autònom

pràctiques externes

CEM-43

aprenentatge cooperatiu

aprenentatge orientat a projectes

contracte d'aprenentatge

mètode expositiu / lliçó magistral

resolució d'exercicis i problemes

classes pràctiques

classes teòriques

estudi i treball en grup

estudi i treball individual / autònom

pràctiques externes

tutories

                                      

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaSistema d’avaluació de l’adquisició de les competències i sistema de qualificacions

1. Fer aportacions a les discussions i als debats a l’aula.

2. Fer una presentació escrita de les condicions psicopedagògiques de l’alumnat de primària pel que fa a les matemàtiques.

3. Presentació oral i individual d’una activitat de matemàtica recreativa.

4. Exposició oral, en forma de conte, de la vida d’un matemàtic.

5. Elaborar en grups petits una programació globalitzada breu sobre una festa típica de la geografia catalana.

6. Muntar un audiovisual en grups petits per motivar la introducció d’una unitat didàctica.

7. Qualitat de la presentació dels treballs individuals i en grup.

8. Avaluació global escrita dels temes del currículum.

L’avaluació serà continuada al llarg dels semestres. Les activitats que es facin a classe tenen un valor del 50% en la nota final. L’altre 50% s’obté amb l’avaluació final de semestre.

 

Resultat d’aprenentatge

Sistema avaluació

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

2

X

X

     

X

X

   

X

   

3

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

4

   

X

   

X

       

X

X

5

X

X

 

X

X

X

X

X

X

   

X

6

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 • Assistència a classe.
 • Participació i implicació en la dinàmica de la classe.
 • Treballs específics dels temes que es treballaran.
 • Capacitat d’imaginació i creació i aportació de criteris i opinions personals.
 • Presentació i exposició d’una unitat didàctica.
 • Realització d’exercicis escrits.

 

Bibliografia i recursos

 • Ordenació curricular de l’educació primària a Catalunya.
 • Alsina, C. (1993) Del número 0 al 99. Fem comptes amb els contes. Barcelona: Graó.
 • Alsina, C. i altres (1997) Ensenyar matemàtiques. Barcelona: Graó.
 • Alsina, C. i altres (1987) Invitación a la didáctica de la geometria. Madrid: Síntesis
 • Baroody, A.J. (1994) El pensamiento matemático de los niños. Madrid : Aprendizaje Visor .
 • Canals, M.A. (1989) Per una didàctica de la matemàtica a l’escola. Vic: EUMO
 • Canals, M.A. (2010) Problemes i més problemes. Barcelona. A.Rosa Sensat
 • Chamorro, C. Belmonte, J. (1988) El problema de la medida. Madrid: Síntesis.
 • Cockcroft (Informe). (1986) Las matemáticas sí cuentan. Madrid: MEC.
 • Codina, R.; Enfedaque,J i altres (1993) Fer matemàtiques. Vic.: Eumo.
 • Giménez, J.; Girondo,L (1990) El càlcul a l’escola. Barcelona: Graó.
 • Gómez, B. (1988) Numeración y cálculo. Madrid: Síntesis.
 • Gutierrez, A. i altres (1991) Didáctica de la matemática. Madrid: Síntesis.
 • Herman, F. (1988) Recursos en el aula de matemáticas. Madrid: Sínteis
 • Mialaret, G. (1987) Las matemáticas, cómo se aprenden, cómo se enseñan. Madrid: Pablo del Rio.
 • Segarra,Ll. Encercla el cercle. Barcelona: Graó. Col, Punt i seguit
 • Shell Centre for Mathematical Education (1984) Problemeas con pautas y números. Universidad País Vasco , Leiva (1993)
 • Udina, I. (1989) Aritmética y calculadoras. Madrid: Síntesis.
 • Vallés, J. (1985) Didàctica de la matemàtica al cicle inicial. Barcelona: Rosa Sensat.
 • Vidal, S. (2009) Estrategias para la enseñanza de las matemáticas en secundaria. Barcelona. Ed. Laertes
 • Vidal, S. (2005) Dia del Número, motivació de la Matemàtica. Barcelona. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 • Vidal, S. (2009) Estrategias para la enseñanza de las matemáticas en secundaria. Barcelona. Ed. Laertes
 • Vidal, S. (2010). Dibudoku. En S. De la Torre, & M. A. Pujol, Creatividad e innovación. Enseñar e investigar con otra conciencia (págs. 201-210). Madrid: Editorial Universitas, S.A.

 • Vidal, S. (2010). Didàctica de les matemàtiques a secundària. En A. Mora, La situació de les matemàtiques a la secundària catalana. Anàlisis de l'estat de l'ensenyament i l'aprenentatge (págs. 43-58). Barcelona: Furtwagen Editores.

 • Vidal, S. (2010). Talens dag, att skapa lust för matemtiklärande. (G. universitet, Ed.) Nämnaren, Tidskrift för matematikundervisning, 173(1), 43-46

 • Vidal, S. (2011). La situació de la didàctica de les matemàtiques a la secundària catalana. Analísi de l'estat de l'ensenyament i l'aprenetatge. Temps d'Educació(41), 185-199.

 • Vidal, S. (2013). El dia del número, motivación de la matemática. Saarbrücken: Publicia.

 • Vidal, S., & Balaguer, C. (2013). La comunicación de los problemes de matemáticas en la didàctica de los Grados de Educación en la UIC. (UCM, Ed.) Estudios sobre el Mensaje Periodistico(19), 531-541.

 • Vidal, S (2021) La matemática nos facilita la vida" Ed. Laertes

 • Diferents articles de revistes.

 

 

Material didàctic