Universitat Internacional de Catalunya

Psicologia

Psicologia
6
8523
2
Segon semestre
FB
Global Trends
Psicologia
Llengua d'impartició principal: català

Professorat


fjgarcia@uic.es

 

 

Presentació

L'assignatura s'endinsa a l'alumnat a les principals teories sobre el comportament humà, aprofundint en la psicologia de la comunicació humana. Contempla el fenomen de la publicitat des de les perspectives evolutiva, individual i social, aportant mètodes per a l'anàlisi de social del món de la Publicitat i de les Relacions Públiques.

Requisits previs

No s'estableix cap requisit previ pel seguiment d'aquesta assignatura.

Objectius

 • Comprendre les bases psicològiques de la persona per aplicar-les al món de la Publicitat i de les Relacions Públiques.
 • Conèixer les principals teories psicològiques sobre la comunicació.

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 18 - Capacitat i desenvolupament de cultura general i interès pels esdeveniments socials
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

En finalitzar l'assignatura l'alumnat ha de ser capaç de:

Interpretar des d'una perspectiva psicològica la realitat personal, social i professional 

Saber gestionar les relacions intra i interpersonals.

Continguts

I Introducció a la Psicologia

 1. Psicologia, publicitat i psicologia del consumidor
 2. Psicologia social
 3. Personalitat

II L'art de persuadir: llenguatge, aprenentatge i memòria

 1. semiòtica
 2. tipus de memòria
 3. persuasió, manipulació i suggestió

III El llenguatge dels sentits

 1. Sensació i percepció
 2. Sentits 
 3. Colors 
 4. Formes 
 5. Aromes 
 6. Sabors 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaAlternarem classes magistrals amb classes plenàries per poder fomentar les diferents competències de la matèria. Aquestes competències se centraran en tres grans eixos: Anàlisi (interpretació, síntesi i abstracció), Debat (reflexió, actitud crític-propositiva i deliberació), Treball cooperatiu i individual (per fomentar el desenvolupament de l'autonomia i l'ètica). 

Per fer més efectiu el treball de les classes magistrals els alumnes hauran de realitzar breus lectures temàtiques. Aquestes lectures els permetran obtenir recursos per obtenir major rigor conceptual a l'hora de participar a les classes plenàries de forma rigorosa mostrant l'assimilació de les competències. Per a això la participació activa a les classes plenàries serà imprescindible per obtenir els coneixements necessaris per a la matèria.

 

ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Aprenentatge entre iguals. Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 0.5
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 3
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.5
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1
Taller. espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 1

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 
  • Evaluació continua:
   60% Participació i Pràctiques aula i domicili (10% comentari crític (lectura). 25% Treball grupal, 25% treball pràctiques a l'aula). Examen 40%.

    

   Per a que una activitat o examen promitgi amb la resta, la nota haurà de ser un 5 com a mínim.  Els treballs hauran de seguir les pautes següents: Estar correctament referenciats seguint la normativa APA.  Seguir la normativa de faltes dortografia establerta per la universitat.  S'observarà rigorosament la normativa de la facultat en relació amb les faltes d‟ortografia i el plagi.
   2a convocatòria i ss: 100% examen

Bibliografia i recursos

Bibliografia bàsica seguiment matèria:

Guirbau, M. Dolors. (2014). Psicología de la comunicación. Barcelona: Ariel.

Kahneman, D. (2013) Pensar rápido, pensar despacio. Barcelona: Debolsillo.

Lancaster, S. (2015) Winning Minds. New York: Palgrave McMillan.

Redolar, D. (2015). Neurociencia cognitiva. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

 

Bibliografia complementària:

Bringué, X. (2010). Nacidos digitales. Una generación frente a las pantallas. Madrid: Rialp.

Briñol, P. (2001). Qué es Persuasión. Madrid: Biblioteca Nueva

Bur, R. & Nine, L.  (2003). Psicología para principiante.  México: Era Naciente

Cyrulnik, B. (2009). El murmullo de los fantasmas. Barcelona: Gedisa.

Garcia, S. (2011).  Psicología Aplicada a la Publicidad. Madrid: Dykinson.

Girbau, D. (2014). Psicología de la comunicación. Barcelona: Ariel

Martínez, M. (2012). Psicología de la comunicaciónhttp://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/30802/7/PsicologiaComunicaci%C3%B3nMMartinez_M.pdf

McGonigal, K. (2012). Autocontrol. Barcelona: Urano.

Méndiz, A. (2007). Nuevas formas publicitarias. Publicaciones y Divulgación Científica Universidad de Málaga

Méndiz, A. (2013). Teoría de la Publicidad. Valencia: Pasión por los libros.

Quintanilla, I. (2006). Psicología del consumidor. Barcelona: Pearson

Schiffman, R. (2010). Comportamiento del consumidor. Barcelona: Pearson

Slater, L. (2006). Cuerdos entre locos: grandes experimentos psicológicos del siglo XX.  Barna: Alba.