Universitat Internacional de Catalunya

Comunicació Persuasiva

Comunicació Persuasiva
4
8538
2
Primer semestre
OB
Comunicació
Comunicació persuasiva
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Per a qualsevol dubte podeu contactar amb mi mitjançant el meu correu electrònic.

Presentació

En aquesta assignatura els estudiants treballaran en profunditat la comunicació persuasiva a través, d'una banda, de l'estudi i anàlisi de la comunicació com a disciplina pròpia, i d'altra banda, de la planificació estratègica i pràctica del discurs persuasiu.    

Requisits previs

No són necessaris requisits previs.

Objectius

 • Integrar la planificació estratègica en la comunicació persuasiva.
 • Establir un marc teòric bàsic sobre el model de comunicació integral.
 • Dominar el discurs amb intenció.
 • Distingir entre la informació, la comunicació i la persuasió.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 15 - Coneixement i domini de l'expressió corporal i la tècnica de locució
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 17 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els esdeveniments de la realitat social, i poder representar la Història Contemporània
 • 18 - Capacitat i desenvolupament de cultura general i interès pels esdeveniments socials
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 23 - Capacitat de prioritzar els esdeveniments noticiables i contrastar la informació
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 45 - Capacitat per conèixer i dominar les tècniques de la narrativa audiovisual
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 52 - Capacitat d'aplicar els coneixements i tècniques audiovisuals amb finalitats comercials en qualsevol de les seves formes
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Els/les estudiants:

1. S'expressaran amb correcció i claredat

2. Elaboraran guions per als diferents mitjans de comunicació

3. Argumentaran de manera intel·ligible i convincent

4. redactaran peces informatives amb fluïdesa

5. Dominaran el llenguatge escrit i oral

6. Seran capaços de crear continguts radiofònics

Continguts

 • El discurs persuasiu
  • Pràctica. La marca personal i les històries poderoses
  • Pràctica. La candidatura pública
 • La negociació
  • Taller. El globus aerostàtic
  • Pràctica. El cara a cara
 • L'assertivitat
  • Taller. L'entrenament assertiu
 • La comunicació integral
  • Pràctica. La comunicació integral
 • La planificació estratègica
  • Pràctica. La comunicació organitzacional
 • El concepte creatiu
  • Pràctica. La venda directa

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0,8
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0,4
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0,6
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 2.2

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula • Actitud (10%)
 • Pràctiques (50%) 
 • Examen final (40%)

Altres convocatòries: 100% examen final.


Bibliografia i recursos

 • Alcat, Enrique. (2011). Influye. Barcelona: Alienta.
 • Almenara, Jaume (Coord.) (2012). Comunicación interna en la empresa. Barcelona: UOC.

 • Campo, Manuel. (2008). Por qué los españoles comunicamos tan mal. Barcelona: Plaza & Janes.

 • Gan, Federico y Trigine, Jaume. (2013). Comunicación interna. Madrid: Díaz De Santos.

 • Carnegie, Dale. (2000).  El camino fácil y rápido para hablar eficazmente. Barcelona: Elipse.
 • Carnegie, Dale. (1997). Cómo hablar bien en público y convencer. Barcelona: Edhasa.
 • Heinrichs, Jay. (2007). Gracias por discutir: Lo que Aristóteles, Lincoln y los Simpson pueden enseñarte sobre el arte de la persuasión. Madrid: Empresa Activa. 
 • Losada, José Carlo.s (coord.) (2010). Gestión de la comunicación en las organizaciones: comunicación interna, corporativa y de marketing. Barcelona: Ariel. 
 • Pintado, Teresa. (2014). Nuevas tendencias en comunicación estratégica. Libros profesionales. Barcelona: ESIC.

 • Ramon-Cortés, Ferran. (2007). La isla de los 5 faros. Barcelona: RBA.

 • Rubio, Joana y Puigpelat, Francesc. (2019). Com parlar bé en públic. Barcelona: LABUTXACA.

 • Salenbacher, Jürgen. (2010). Creative persona branding. Charleston: CPB LAB. 

 • Sánchez, Cristina. (2014). Planificación estratégica. Madrid: Universitas.

 • Sebastián, Carmen. (2006). Comunicación emocional. Madrid: ESIC. 

 • Studer, Jürg. (2013). Oratoria, el arte de hablar, disertar, convencer. Madrid: El Drac.

 • Tessi, Manuel. (2015). Comunicación interna integrada. Chile: Zigzag.

 • Villafañe, Justo. (2011). La gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid: Pirámide.