Universitat Internacional de Catalunya

Fonaments de la Comunicació Humana II

Fonaments de la Comunicació Humana II
3
9267
3
Segon semestre
OB
Global Trends
Antropologia
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Personal a l'aula i per email: jpuigdomenech@uic.es

Presentació

L'assignatura Fonaments de la Comunicació Humana II té com a objecte l'estudi dels diferents perfils i conceptes de la comunicació humana presents en el context de la sociedad actual. Prenent com a referència l'aparell teòric de el filòsof Julián Marías, deixeble d'Ortega i Gasset i primera figura a Espanya a l'hora de destacar els aspectes antropològics inherents a l'fenomen comunicatiu, i relacionant els seus conceptes antropològics als plantejaments de l'Escola de Publicitat alemanya, a al llarg de el curs es proposa una aproximació teòrica a el concepte central de persona identificable en tres contextos, cinema, ràdio i televisió, que s'analitzen en la part pràctica de l'assignatura.

Requisits previs

No hi ha requeriments previs per cursar l'assignatura.

Objectius

Els objectius de l'assignatura es centren en el coneixement dels elements i les tècniques bàsiques de la comunicació humana, prenent com a referent els àmbits de tres mitjans: televisió, ràdio i cinema.

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • 01 - Capacitat de planificar recursos tècnics
 • 02 - Capacitat de planificar recursos humans
 • 03 - Capacitat de planificar recursos propis (personals, materials, temporals…)
 • 04 - Capacitat d'acte avaluació i acte ordenació professional
 • 05 - Capacitat per aprendre autònomament
 • 06 - Capacitat d'actuar autònoma i responsablement
 • 07 - Capacitat per treballar en equip
 • 08 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 09 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 10 - Capacitat de desenvolupar una actitud ètica
 • 11 - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 12 - Capacitat de produir texts orals i escrits
 • 13 - Capacitat de lectura
 • 14 - Capacitat d'anàlisi
 • 15 - Capacitat de síntesi
 • 16 - Capacitat per detectar fets noticiables
 • 17 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 18 - Capacitat per treballar sota pressió
 • 19 - Capacitat ade memorització
 • 20 - Capacitat de concreció
 • 21 - Capacitat d'abstracció
 • 27 - Capacitat per contextualitzar fets històrics del món i de l'Espanya contemporània
 • 29 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 30 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament la realitat actual
 • 50 - Capacitat per entendre i aplicar els elements de narrativa d'un projecte
 • 51 - Capacitat per entendre i aplicar les teories i tècniques de la imatge
 • 53 - Capacitat de concepció i crítica d'un producte audiovisual o mediàtic
 • 54 - Capacitat de concepció i crítica de continguts originals i viables
 • 58 - Coneixement i domini de la imatge estàtica i les seves capacitats comunicatives
 • 64 - Coneixement i domini de repertoris bibliogràfics
 • 65 - Coneixement i domini dels diferents recursos de recerca històrica
 • 82 - Capacitat per definir i gestionar els pressupostos de comunicació
 • 83 - Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge
 • 85 - Capacitat i habilitat per exercir com a experts en la gestió d'estratègica de la imatge corporativa
 • 86 - Capacitat i habilitat per identificar, valorar, gestionar i protegir els actius intangibles de l'empresa
 • 87 - Capacitat i habilitat per utilitzar les tecnologies i tècniques comunicatives
 • 97 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia sobre l'àmbit de la Comunicació en llengua anglesa

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

A la fi de quadrimestre, els estudiants de l'assignatura "Fonaments de la Comunicació Humana II" seran capaços de demostrar els següents coneixements adquirits: · Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en les matèries de filosofia de la imatge, antropologia i anàlisi de continguts. · Capacitat per dissenyar i realitzar models d'interpretació i crítica, així com per analitzar i interpretar dades. · Capacitat de dissenyar continguts per a una producció publicitària i satisfer les necessitats amb limitacions reals, com ara econòmiques, ambientals, socials, polítiques, ètiques, de salut i seguretat, de promoció i de sostenibilitat. · Capacitat d'interactuar en equips multidisciplinaris. · Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d'interpretació de continguts de productes comunicatius. · Educació general necessària per comprendre l'impacte dels continguts comunicatius en un context mundial, econòmic, humà i social. · Comprensió de la responsabilitat ètica i professional. · Capacitat de comunicar-se de manera efectiva. · Reconeixement de la necessitat i la capacitat de participar en un aprenentatge continu permanent. · Coneixement dels problemes contemporanis.   · Capacitat per utilitzar les tècniques, habilitats i eines modernes de producció i anàlisi de continguts publicitaris.Continguts

· 1a sessió Presentació: objectius, metodologia i avaluació Comunicació publicitària i ciències humanes Anàlisi de continguts publicitaris radiofònics I · 2a sessió Comunicació local i global Anàlisi de continguts publicitaris radiofònics II · 3a sessió Creació artística i publicitat: materialisme i idealisme Anàlisi de continguts publicitaris radiofònics III · 4a sessió La Querelle comunicativa: antics contra moderns Anàlisi de continguts publicitaris cinematogràfics I · 5a sessió El paper de l'inconscient en la publicitat Anàlisi de continguts publicitaris cinematogràfics II · 6è sessió Exercici teòric-pràctic d'avaluació contínua · 7a sessió Dinàmica de la comunicació humana I Anàlisi de continguts publicitaris cinematogràfics III · 8º sessió Dinàmica de la comunicació humana II Anàlisi de continguts publicitaris televisius I · 9a sessió La música com a fenomen comunicatiu Anàlisi de continguts publicitaris televisius II · 10a sessió Significació de l'llenguatge audiovisual Anàlisi de continguts publicitaris televisius III · 11a sessió Publicitat audiovisual i materialització de l'espot Anàlisi de continguts publicitaris generals I · 12a sessió Efectes psicològics de la comunicació publicitària Anàlisi de continguts publicitaris generals II · 13a sessió Filosofia o estil de marca Anàlisi de continguts publicitaris generals III · 14a sessió Retòrica i dialèctica: llenguatge i comunicació al segle XXI Anàlisi de continguts publicitaris generals IV

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA

CRÈDITS ECTS

Classe Magistral. A les classes magistrals el professor no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. A les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
Guiding Junior. Per fomentar el repàs i l'aprofundiment en competències i coneixements, així com el desenvolupament d'hàbits de compromís social i responsabilitat, els alumnes més avantatjats guiaran a alumnes de cursos inferiors, especialment si aquests tenen algun tipus de minusvalidesa personal (física, etc.) .

2

Focused praxis. Lliurament periòdica d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a les circumstàncies.
Seminari. Aquesta activitat que consistirà en aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat -en alguns casos, socialment debatudes, mitjançant treball actiu en grups reduïts.

0,5

Aprenentatge entre iguals. Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaSeguint el model d'avaluació continuada, l'alumne respondrà a un qüestionari sobre cadascuna de les sessions (30%). A final de curs es lliurarà un treball o prova escrita sobre algun dels temes proposats en el programa (70%). Per a la segona convocatòria, l'alumne que no hagi aprovat haurà de realitzar un treball o prova escrita anàloga a la de la primera convocatòria. Degut a que l'assistència a classe no és preceptiva, la ponderació de l'avaluació continua per als/les alumnes que no segueixin les classes amb regularitat pot requerir d'un treball escrit complementari.

En segona i tercera convocatòries s'haurà de recuperar aquella/es parts de l'assignatura que hagin restat pendents en la 1ª convocatòria i succesives, seguint la mateixa metodologia i criteris d'avaluació.

Bibliografia i recursos

LIPOVETSKY, Gilles: La felicidad paradójica: ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo. Barcelona: Anagrama, 2010.

MARÍAS, Julián: Persona. Madrid: Alianza, 1996.

McLUHAN, Marshall: Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano. Barcelona: Paidós, 1996.

ORTEGA y GASSET, José. La rebelión de las masas. Madrid: Espasa-Calpe, 2009.

PUIGDOMÈNECH, Jordi: Lecciones preliminares de Estética. Ensayos sobre la belleza. Madrid: EAE, 2012.

SEMPERE, Pedro J.: La comunicación audiovisual. Madrid: Instituto Nacional de Publicidad, 1968.