Universitat Internacional de Catalunya

Tècniques de Narrativa Audiovisual

Tècniques de Narrativa Audiovisual
4
9271
3
Segon semestre
OB
Tècniques de creació audiovisual
Tècniques de narrativa Audiovisual
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


cmorata@uic.es

Presentació

Aquesta assignatura té com objectiu general, aprofundir en l’aspecte narratiu de la publicitat. Fins fa poc la narrativa publicitària es centrava en un discurs de marca i/o de producte. Amb l’atomització dels mitjans i la digitalització, les marques necessiten quelcom nou per ser rellevants; l’storytelling. Ara les marques ens narren històries. Històries que van molt més enllà dels seus productes i que els acosten als seus clients i usuaris. Desenvolupar la capacitat de crear aquestes històries que generin vendes, resulta vital per ser competent en el món professional.

Requisits previs

No hi ha requisits previs. Sí que es recomana que els alumnes tinguin un mínim coneixement de la tècnica audiovisual.

Objectius

Els objectius de l’assignatura són; primer, que l’alumne tingui la capacitat de crear una història al voltant d’una marca o d’un producte que sigui d’interés per al seu target.

Segon, que adquireixi els coneixements i la capacitat per convertir aquesta historia en un format publicitari.

I tercer, que sigui capaç de fer-ho de forma diferent i creativa alhora que coherent amb la marca.

Competències

 • 16 - Capacitat per detectar fets noticiables
 • 43 - Capacitat per entendre i aplicar els diferents gèneres i formats televisius
 • 45 - Capacitat per entendre i aplicar les diferents tipologies de guions de programes
 • 48 - Capacitat per entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies
 • 49 - Capacitat per entendre i aplicar de forma innovadora els diferents gèneres
 • 54 - Capacitat de concepció i crítica de continguts originals i viables
 • 55 - Capacitat de concepció i crítica d'un discurs informatiu
 • 60 - Coneixement i domini de les tècniques de transmissió de continuïtat en la narració
 • 61 - Coneixement i domini dels elements narratius que componen una obra cinematogràfica
 • 83 - Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge
 • 87 - Capacitat i habilitat per utilitzar les tecnologies i tècniques comunicatives

Resultats d'aprenentatge

1. Coneixement de les claus que defineixen una narració per a publicitat.

2. Coneixement de l'evolució de la narració en la publicitat.

3. Coneixement dels principis bàsics de la narrativa audiovisual.

4. Capacitat per detectar, analitzar i construir narracions.

5. Desenvolupar un bon nivell d'habilitats per fer presentacions en públic.

Continguts

La narrativa audiovisual i la seva relació amb la publicitat. Conceptes bàsics d’aquesta relació: narració, persuassió, discurs, lógica i verosimilitut.

Evolució del relat persuasiu. Breu retrospectiva de la narració en publicitat. De la Brand Image a l’storytelling. La marca com a història.

Elements de la història i elements del discurs: els elements narratius, dramàtics, persuasius i informatius del relat publicitari. Estructures publicitàries. L’Storytelling.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula • Classes magistrals (22 hores): en elles el professor proporcionarà als alumnes els coneixements bàsics per assolir els objectius i resultats de l'assignatura. La participació dels alumnes és fonamental en aquesta activitat.
 • Tallers (6 hores): en aquestes sessions es treballarà el projecte final que han de dur a terme els alumnes. En cadascuna d'elles es tractarà un aspecte del mateix.
 • Coaching (6 hores): Per grups, el professor es reunirà amb els alumnes per assessorar-los en el projecte de l'assignatura i en qualsevol altre aspecte relacionat amb la mateixa.
 • Seminaris (6 hores): En aquestes sessions s'aprofundirà en temes específics del temari que puguin relacionar-se amb elements d'actualitat. Els alumnes realitzen un treball previ i actiu en aquestes sessions.
ACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
2.2
Taller. espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).
0.6
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
0.6
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
0.6

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls alumnes hauràn de presentar-se a totes les parts de l’assignatura per aprovar-la.

Avaluació continuada de les diferents activitats d’aprenentatge (20%).

S’evaluaràn les següents competències: capacitat de concepció i crítica d’un discurs publicitari. Participació en les activitats de la classe i el lliurament  puntual, i aprovar els exercicis requerits.

 

Treball final per grups (40%).

Es valoraran les següents competències:
capacitat i habilitat per donar forma creativa el missatge. Capacitat i habilitat per utilitzar les tecnologies i tècniques comunicatives.
Coneixement i domini de les tècniques de transmissió de continuïtat en la narració. Capacitat reflexiva, analítica, autocrítica i de treball en grup.

 

Prova final Semestre (40%).

 Avaluació final dels temes i conceptes teòrics de l’assignatura.

Bibliografia i recursos

MORENO, I. "Narrativa Audiovisual publicitaria". Paidós, 2003.

BASSAT, L. "El libro rojo de la publicidad". Debolsillo. 2010.

MICHALKO, M. "Thinkertoys". Ten Speed Press. 2010.

VINEYARD, J. “Setting up your shots”. MWP. 2nd edition. 2000.

SNYDER, Blake. “Save the cat!”. Michael Wiese Productions. 2005.

GALLO, Carmine. "Las presentaciones: secretos de Steve Jobs" McGraw-Hill. 2011.

DALI, Salvador. "Diario de un genio". Fabula Tusquets Editores. 7ª Edición. 2008.

Youtube: www.youtube.com/advertise/

Bassat: www.youtube.com/watch?v=7xvGGMAefYc

Vídeo shooting tips: www.youtube.com/eisatv

APCP: www.apcp.es/index.cfm

Cannes Lions: www.canneslions.com/