Universitat Internacional de Catalunya

Direcció de RRHH

Direcció de RRHH
6
9357
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma i en castellà.
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Prèvia confirmació per correu electrònic a:

Prof. Marta Mas Machuca (mmas@uic.es)

Prof. Cristina Tresserres (mctresserres@uic.es)

Prof. Catalina Golia (catalina@cg-consulting.es)

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


La disciplina pretén tractar els conceptes clau de la direcció de recursos humans i relacions laborals en la societat del coneixement amb la finalitat d’aproximar els participants a les tècniques actuals de gestió i desenvolupament dels recursos humans, així com l’anàlisi de les situacions complexes que sorgeixen en la dinàmica habitual del comportament laboral dins de les empreses.

En aquest curs es presentaran els conceptes, els models i les tendències principals de la gestió de recursos humans. A més, s’ofereixen als alumnes els coneixements bàsics tant teòrics com pràctics per entendre la funció dels recursos humans i la seva realitat en l’empresa.

Requisits previs

No hi ha requisits previs

Objectius

Els objectius específics del curs es concreten en:

1. Entendre el paper dels RH a l’empresa.
2. Analitzar la gestió de persones des de la perspectiva de la integració entre els RH i l’estratègia corporativa.
3. Conèixer les funcions principals dels recursos humans: avaluació de llocs, selecció de personal, formació i desenvolupament i avaluació de l’acompliment.
4. Identificar els elements de l’entorn actual (per exemple, evolució dels SI) que afecten la gestió de persones.
5. Ser capaços de presentar les idees en públic, de manera convincent.

Competències

 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
 • 37 - Tenir capacitat per aplicar tècniques, mètodes i eines de gestió.
 • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
 • 41 - Ser capaç de sintetitzar descriptivament la informació.
 • 48 - Ser capaç d'identificar les necessitats d'informació per a la gestió de les principals àrees funcionals dins les organitzacions.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 61 - Desenvolupar habilitats per tal de facilitar l'adaptació a noves situacions.
 • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.

Resultats d'aprenentatge

• L'alumne serà capaç d'explicar el paper dels RRHH a l'empresa.

• L'alumne serà capaç d'aplicar les principals teories i processos bàsics en la gestió de persones i anàlisi de llocs de treball.

• L'alumne serà capaç d'extreure la informació rellevant per entendre les polítiques de selecció, formació, desenvolupament i avaluació de l'acompliment dels empleats.

• L'alumne serà capaç d'identificar el concepte de clima i cultura corporativa i els seus principals teories i models.


• L'alumne serà capaç d'explicar i posar en pràctica els elements que conforma la gestió del coneixement a les empreses.

Continguts

El contingut bàsic de l’assignatura es resumeix en els punts següents:

- Introducció als recursos humans: la gestió de persones dins del sistema empresarial.

- Processos bàsics en la gestió de persones: anàlisi de llocs de treball.

- Selecció de persones i gestió del talent.
- Polítiques de formació i desenvolupament de persones.

- Avaluació del rendiment. Sistemes de retribució.
- Clima laboral i cultura d’empresa: valors corporatius.
- Estils d’adreça. Motivació i lideratge. Comunicació.

 
Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)S´aplicarà la modalitat semipresencial (UIC blended model): alguns alumnes assistiran de manera presencial setmana alterna segons sigui el seu cognom. D'aquesta manera el professor sempre impartirà la docència des de l'aula, però només seran presents la meitat dels alumnes, mentre que l'altra meitat ho continuaran online de manera síncrona a través d'una càmera instal·lada a l'aula. 

Les sessions es realitzaran mitjançant l’ús d’una metodologia activa i participativa per part de l’alumne. Els continguts conceptuals seran exposats pel professor que, a continuació, dinamitzarà activitats pràctiques perquè els alumnes puguin implementar els conceptes exposats. Es considera fonamental el treball en equip perquè els alumnes millorin les seves habilitats comunicatives i de persuasió.

 

ACTIVITAT FORMATIVA 
anàlisi de casos
classe magistral
classe pràctica (resolució problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
estudi individual
presentació de treballs i debats
resolució de problemes a l'aula
ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
anàlisi de casos
classe magistral
classe pràctica (resolució problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
estudi individual
presentació de treballs i debats
resolució de problemes a l'aula

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)El procediment de l’avaluació del curs (la nota final) es basarà en:
Nota final = 40 % examen escrit (parcial i final) + 60 % avaluació contínua
Examen: la nota de l’examen està formada per la nota del parcial de la primera part (sobre 3 punts) i la nota de l’examen de la segona part (sobre 7 punts). Si es descobreix alguna còpia o infracció durant l’examen, la nota serà 0 en la nota final d’examen, no només en la part de la qual s’estigui fent l’examen.

La nota d’avaluació contínua també té en compte l’assistència i la participació, que avalua la regularitat i la implicació de l’alumnat en l’assignatura i, en particular, en les sessions amb els conferenciants (en aquest apartat es tindran en compte les respostes de les preguntes de les sessions). 

En cas que es suspengui l’assignatura en primera convocatòria, la nota de l’examen de recuperació tindrà una nota màxima de 7.

Bibliografia i recursos

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Dolan, S.; Valle Cabrera, R.; Jackson, S.; Schuler, R., “La gestión de los recursos humanos: cómo atraer, retener y desarrollar con éxito el capital humano en tiempos de transformación”. Madrid: McGraw-Hill, 2007

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA


El factor humano en la empresa. J.M. Rodríguez Porras. Deusto, 1994.
Un timón en la tormenta. A. Baguer Alcalá. Díaz de Santos. 2001.
Gestión de recursos humanos. L.R. Gómez-Mejía, D.B. Balkin y R.L. Cardy. Prentice Hall, 1997.
Las claves del talento. Cardona. Urano, 2002
A handbook of Personnel Management Practice. M. Armstrong. Kogan Page, 1996
Gobierno de personas en la empresa. P. Ferreiro y M. Alacazar. Ariel, 2002
La Dirección de Personal. L. Albert, Y. Michaud y R. Piotte. Herder, 1991.

Human Resource Management: Global Strategies for Managing A Diverse Workforce. Michael R. Carrel, Norbert F. Elbert y Robert D. Hatfield. New Yersey, 1995.
Human Resources Management, gaining a competitive strategy Aut. Noe, Hollenbeck et al. Ed.: Mc Graw Hill, 201

 

Material didàctic