Universitat Internacional de Catalunya

Anàlisi i Crítica Cinematogràfics

Anàlisi i Crítica Cinematogràfics
3
9487
4
Segon semestre
op
Creació cinematogràfica
Anàlisi i crítica cinematogràfics
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Cita concertada:

Lourdes Domingo: mldomingo@uic.es

Isadora García Avis: igaravis@uic.es

Presentació

Análisis y crítica cinematográfica es una asignatura optativa de 3 créditos ECTS que se imparte durante el segundo semestre del cuarto curso del grado en Comunicación Audiovisual.

El comunicador tiene que dominar su visión sobre el tejido audiovisual, tanto si es un estudioso académico o periodístico, como un creador y visualizador de historias. Todos estos perfiles necesitan trabajar con una mirada profunda sobre el relato audiovisual.

En este sentido, es un hecho que la mayoría de directores y guionistas contemporáneos, ya desde la generación de Steven Spielberg, han sido y son estudiosos del lenguaje en sí mismo, así como de los realizadores que les han precedido. Su reflexión, también en el contexto universitario, sobre la herencia que les han dejado ha potenciado su creatividad y su bagaje, enriqueciendo lo que explican y cómo lo explican al espectador.

Análisis y crítica cinematográfica se justifica como un entorno para desarrollar la mirada y la reflexión sobre el relato audiovisual. Por eso, la asignatura quiere incentivar la capacidad de invención e innovación, al mismo tiempo que como espectadores se incrementa también el gusto en la experiencia de recepción de manera natural.

Requisits previs

No són necessaris requisits previs.

 

Objectius

El curs aporta un conjunt d’eines teòriques i pràctiques sobre l’anàlisi del relat audiovisual amb la finalitat de que els alumnes siguin crítics i analistes actius, que diferenciïn entre totes dues activitats, que comprenguin les sinèrgies que poden establir-se entre elles i perquè són tan importants per una pràctica cinematogràfica ben fonamentada.

Es tracta, així doncs, de que s’introdueixin en l’entorn de l’estudi científic del cinema; es familiaritzin amb el seu context i n’aprenguin a fer un ús aplicable a la ficció audiovisual. De manera principal, el procés d’aprenentatge es fa a partir d’aspectes narratològics que incideixen en aspectes d’estructura, formals i mitològics de les trames i de la seva configuració audiovisual. L’anàlisi i la crítica d’un format d’aquesta mena vol ajudar a fonamentar la importància del concepte de narració, les principals instàncies que participen en ell i els eixos espai-temporals i de coneixement organitzat que la determinen. L’objectiu que travessa tot això és el de la reflexió sobre el que es veu, sobre el que altres han dit i allò que un pot aportar i afegir.

L’assignatura ofereix a l’alumne eines que li facilitin la comprensió de les diferències entre anàlisi i crítica.

Competències

  

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 23 - Capacitat de prioritzar els esdeveniments noticiables i contrastar la informació
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 27 - Capacitat d'adaptació als diferents públics i mercats audiovisuals
 • 30 - Capacitat d'estudi de la viabilitat d'un producte audiovisual
 • 31 - Capacitat de comprendre els sistemes de finançament dels grups i empreses de comunicació
 • 35 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 38 - Capacitat per entendre i aplicar l'estructura del sistema audiovisual
 • 39 - Capacitat per entendre i aplicar la dimensió legal d'un producte audiovisual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 45 - Capacitat per conèixer i dominar les tècniques de la narrativa audiovisual
 • 49 - Capacitat per escriure amb fluïdesa textos, escaletes o guions
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 51 - Coneixement i domini del funcionament de la Comunicació Corporativa i Institucional
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

L’estudiant coneixerà les bases teòriques del cinema, i comprendrà com s’han aplicat a llarg de la història i quines mutacions han experimentat en els darrers anys (noves tecnologies…). En aquest sentit, aprendrà que un crític no és “un cineasta frustrat” (això és essencial), com s’acostuma a dir, sinó una persona que ha escollit el camí de l’especulació teòrica per establir un cànon de la història el setè art. Sense l’anàlisi i la crítica, no tindríem exemples a seguir, i tot l’art es deu a la seva memòria.

L’alumne/a tindrà un coneixement general, orgànic i estructural sobre el relat audiovisual

Sabrà fer-se càrrec de tots els elements que serveixen per transmetre a l’espectador un ambient, un clima o una atmosfera

Per abandonar la perspectiva de mer espectador i adoptar la mentalitat pròpia d’un creador de productes audiovisuals, serà capaç de realitzar informes que analitzin els diversos elements que composen qualsevol producte cinematogràfic en totes les seves dimensions

Coneixerà les diferents formes cinematogràfiques clàssiques, no només per cultivar-les sinó per ser capaç d’innovar amb la hibridació i la barreja de formats i/o gèneres per adaptar-se a les noves sensibilitats i tendències socials

Manejarà conceptes de la narrativa d’una manera pràctica

Encetarà raonaments acadèmics i periodístics a patir d’un visionat

Farà anàlisis en temps real per mitjans de comunicació com la ràdio o la televisió en situacions de directe

Farà anàlisis recorrent a fonts de documentació per una críticia en premsa escrita o online, diària o especialitzada

Expressarà i elaborarà conceptes en directe

Expressarà els pensaments en format acadèmic

Formularà teories aplicables

Relacionarà texts audiovisuals amb d’altres realitats culturals i socials

Debatrà i rebatrà arguments analítics

Continguts

1. L'OBJECTE DE LA CRÍTICA: EL SENTIT, EL TEXT; LA CULTURA, EL CONTEXT

▪       Funció social i cultural del crític

▪       Teixit i fils: què integra el que cal mirar

 

2. EL SUBJECTE DE LA CRÍTICA: LA MIRADA DEL CRÍTIC I DE L'ANALISTA

▪       Identitat

▪       Història

▪       Pràctica

 

3. EL SUBJECTE DE LA CRÍTICA: LA MIRADA INTEGRADA

▪       Transversalitat

▪       Interpretació no és traducció

▪       Eix d'honradesa

 

4. MITJANS, SUPORTS I FORMATS

▪       Premsa escrita: diària, especialitzada

▪       Publicacions a la xarxa: del blog a la revista acadèmica

▪       Ràdio i televisió

▪       Xarxes socials

 

5. EL RESULTAT: POSADA EN ESCENA DE L'EXERCICI

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula-Classes magistrals: 1.7

-Seminaris: 0.6 hores

-Focused praxis: 0.4  

-Taller: 0.3  

 

Treball no presencial:

-Lectures de la bibliografia i recursos

-Visionats

-Investigació, documentació i anàlisi per a la participació a classe, per a les altres activitats avaluatives

-Estudi personal

ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.6
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0.8
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0.2
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1.0
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 0.4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEn tots els treballs, s'aplica la normativa ortogràfica i l'antiplagi de la universitat.

Per a poder aprovar, és necessari haver obtingut un mínim de 5 en el bloc de pràctiques i un altre mínim de 5 el treball final. 

L'avaluació serà continuada:

- Treball final (40%)

- Pràctiques presencials (escriptura 15%, anàlisi depodcast 15%)

- Treball continuat: diari de classe (20%) i participació diària (10%)

 

En la segona convocatòria, l'avaluació consistirà en l'elaboració d'un nou treball de recerca (100% de la nota). Aquesta vegada, l'anàlisi serà individual i per escrit. Les pel·lícules objecte d'estudi seran proposades pels alumnes i validades pels docents de l'assignatura.

En terceres i següents convocatòries, l'alumne/a pot assistir a classe i realitzar avaluació continuada o pot escollir avaluació única, presentant el treball final.

Bibliografia i recursos

-ARISTÓTELES. Poética. Ed. Gredos (Biblioteca Clásica Gredos), Madrid, 1988.

 

-AUMONT, Jacques y MARIE, Michel. Análisis del film. Paidós, Barcelona, 1990.

 

-BAZIN, André. ¿Qué es el cine? Rialp, Madrid, 1992.

 

-BALLÓ, Jordi y PÉREZ, Xavier. El mundo, un escenario. Shakespeare, el guionista invisible. Anagrama, colección Argumentos. Barcelona, octubre 2015.

 

-BALLÓ, Jordi y PÉREZ, Xavier. La semilla inmortal. Los argumentos universales en el cine. Anagrama, colección Argumentos. Barcelona, julio 2007.

 

-C. BOOTH, Wayne. Retórica de la ficción. Antonio Bosch editor, Barcelona, 1978.

 

-CASAS, Quim. Análisis y crítica audiovisual. UOC (Universitat Oberta de Catalunya), Barcelona, 2006.

 

-CASSETI, Francesco y Di CHIO, Federico. Cómo analizar un film. Paidós, Barcelona, 1993.

 

-CASSETI, Francesco. Teorías del cine. Cátedra, Madrid, 1994.

 

-DE BAECQUE, Antoine. Cahiers du Cinéma. Histoire d’une revue. Cahiers du Cinéma, París, 1999.

 

-DUDLEY, Andrew. Las principales teorías cinematográficas. Rialp, Madrid, 1970.

 

-FARBER, Manny. Arte termita contra arte elefante blanco. Anagrama, Barcelona, 1975.

 

-GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús. Narrativa audiovisual. Cátedra (Signo e Imagen). Madrid. 1993.

 

-GUARNER, José Luis. Autobiografía de un cronista. Anagrama, Barcelona, 1994.

 

-ROSENBAUM, Jonathan i MARTIN, Adrian (eds.). Mutaciones del cine contemporáneo. Errata Naturae, Madrid, 2011.

 

-BRENES, Carmen Sofía. ¿De qué tratan realmente las películas?, Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid, 2001.

 

-TOBÍAS, Ronald B., El guión y la trama. Fundamentos de la escritura cinematográfica audiovisual, EIUNSA, Madrid, 1999.

 

-TRUFFAUT, François. El cine según Hitchcock. Alianza Editorial, Madrid, 2003.

 

 

Filmografia obligatòria 

-Cantando bajo la lluvia (Singin' in the Rain). Stanley Donen, Gene Kelly (1952). EE.UU.

 

-El año más violento (A most violent year). J.C. Chandor (2014). EE.UU. Emiratos Árabes Unidos

 

-El árbol de la vida (The tree of Life). Terrence Malick (2011). EE.UU.

 

-Estiu 1993. Carla Simón (2017). España

 

-Gravity (Gravity). Alfonso Cuarón (2013).

 

-Harry Potter y el prisionero de Azkaban (Harry Potter and the prisoner of Azkaban). Alfonso Cuarón (2004). EE.UU., Reino Unido

 

-Hijos de los hombres (Children of men). Alfonso Cuarón (2006). EE.UU., Japón, Reino Unido

 

-La chica desconocida (La Fille Inconnue). Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne (2016). Bélgica

 

-La ciudad de las estrellas – La La Land (La La land). Damien Chazelle (2016). EE.UU.

 

-La entrega (The drop). Michaël R. Roskam (2014). EE.UU.

 

-La llegada (Arrival). Denis Villeneuve (2016). EE.UU.

 

-La red social (The social network). David Fincher (2010). EE.UU.

 

-Los paraguas de Cherbourg (Les parapluies de Cherbourg). Jaques Demy (1964). Francia

 

-¡Lumière! Comienza la aventura (Lumière!).Thierry Frémaux (2016). Francia

 

-Mi tío (Mon oncle). Jacques Tati (1958) Francia.

 

-Molly's game (Molly's Game). Aaron Sorkin (2017). EE.UU.

 

-Roma (Roma). Alfonso Cuarón (2018). EE.UU., México

 

-Steve Jobs. Danny Boyle (2015). EE.UU., Reino Unido

 

-Whiplash (Whiplash). Damien Chazelle (2014). EE.UU.

 

 

Alguns recursos online

http://www.cahiersducinema.com

http://www.caimanediciones.es

http://cinema-scope.com

http://www.empireonline.com

http://filmmakermagazine.com

http://ivac.gva.es/la-filmoteca

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cine/inicio.html;jsessionid=EEA519D7F1C4F3073DF2E928305B43EB

http://www.bfi.org.uk/news-opinion/sight-sound-magazine

http://www.revistaatalante.com/index.php?journal=atalante

https://revistas.unav.edu/index.php/communication-and-society/index