Beques i ajuts

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), per mitjà del Programa Parla3, concedeix ajuts als estudiants que hagin iniciat per primera vegada estudis universitaris de grau en una universitat catalana a partir del curs 2014-2015 i que hagin assolit un nivell de coneixements de llengües B1, B2.1 o B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), mitjançant els cursos oferts per les universitats catalanes, l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) o l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Hi ha dues modalitats d’ajuts:

Modalitat A: CLUC B2 d’anglès

L’AGAUR ofereix ajuts per sufragar les despeses de la matrículade les proves per a l’obtenció del Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes (CLUC) a aquells estudiants que hagin iniciat per primera vegada estudis universitaris de grau en una universitat catalana a partir del curs 2014-2015, i que es presentin a la prova CLUC i la superin amb un nivell de coneixements de B2 (entès com a B2.2), d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

  • L'import de l'ajut és d'un màxim de 75 euros. Aquest ajut no podrà superar, en cap cas, l'import de la matrícula de la prova d'acreditació corresponent.
  • Termini de presentació de les sol·licituds: 15 de març al 30 de setembre de 2022
  • Més informació i sol·licitud de la beca: LINB2-B 2021 

Si vols més informació sobre les convocatòries de l’examen CLUC d’aquest any, consulta l’enllaç següent: CLUC.

Modalitat B: Cursos de nivell B2 o subnivells B2.1 o B2.2 d’una tercera llengua

Poden sol·licitar aquesta beca els alumnes que es matriculin i superin un curs d’idiomes de subnivells B2.1 o B2.2 o del nivell B2 a UIC Barcelona durant l’any de la convocatòria. En aquest últim cas, per superar el curs i obtenir un certificat oficial, l’alumnat haurà d’aprovar un examen final en què s’avaluaran les quatre destreses comunicatives (comprensió i expressió orals, i comprensió i expressió escrites).

  • L'import de l'ajut serà d'un màxim de 600 euros per nivell o subnivell (B2.1 i el B2.2), que s'abonarà a l'estudiant un cop resolta la convocatòria. Aquest ajut s'establirà segons l'import dels cursos i no podrà superar, en cap cas, l'import total dels cursos o mòduls duts a terme que comprenen un nivell o subnivell.
  • Termini de presentació de les sol·licituds: del 15 de març al 30 de setembre de 2022
  • Més informació i sol·licitud de la beca:  LINB2-B 2021

Si vols més informació sobre els cursos d’idiomes que ofereix UIC Barcelona, consulta l’enllaç següent: Cursos d'anglès

Per sol·licitar aquests ajuts, cal adreçar-se a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), a través de les pàgines esmentades.

Per a més informació, pots contactar amb l’AGAUR enviant un correu electrònic a estudiants.agaur@gencat.cat.

Si t’estimes més parlar-ne amb nosaltres, pots venir a la Unitat de Terceres Llengües del Departament de Lingüística Aplicada. Ens trobaràs al Campus Barcelona, a l’edifici Delta de la Facultat d’Educació (Terré, 11-19), i al Campus Sant Cugat. També pots contactar amb nosaltres per telèfon: 93 509 92 50, o per correu electrònic: multiling@uic.cat.