Beques i ajuts Parla3

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), per mitjà del Programa Parla3, concedeix ajuts als estudiants que hagin iniciat per primera vegada estudis universitaris de grau en una universitat catalana a partir del curs 2014-2015 i que hagin assolit un nivell de coneixements de llengües A2, B1, B2.1 o B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), mitjançant els cursos oferts per les universitats catalanes.

Hi ha tres modalitats d’ajuts:

Modalitat A: CLUC B2 d’anglès

L’AGAUR ofereix ajuts per sufragar les despeses de la matrícula de les proves per a l’obtenció del Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes (CLUC) a aquells estudiants que hagin iniciat per primera vegada estudis universitaris de grau en una universitat catalana a partir del curs 2014-2015, i que es presentin a la prova CLUC i la superin amb un nivell de coneixements de B2 (entès com a B2.2), d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

 • L’import de l’ajut és d’un màxim de 50 euros.
 • Les proves d’acreditació s’han de dur a terme en el període comprès entre l’1 de setembre de 2021 i el 31 de juliol de 2022.
 • Termini de presentació de les sol·licituds: 15 de març al 30 de setembre de 2022.
 • Més informació i sol·licitud de la beca: LINB2-B 2021

Si vols més informació sobre les convocatòries de l’examen CLUC d’aquest any, consulta l’enllaç següent: CLUC.

Modalitat B: Cursos de nivell B2 o subnivells B2.1 o B2.2 d’una tercera llengua

Poden sol·licitar aquesta beca els alumnes que es matriculin i superin un curs d’idiomes de nivells A2, B1 o subnivells B2.1 o B2.2 o del nivell B2 a UIC Barcelona durant l’any de la convocatòria. En aquest últim cas, per superar el curs i obtenir un certificat oficial, l’alumnat haurà d’aprovar un examen final en què s’avaluaran les quatre destreses comunicatives (comprensió i expressió orals, i comprensió i expressió escrites).

 • L’import de l’ajut serà d’un màxim de 350 euros per nivell o subnivell (B2.1 i el B2.2), que s’abonarà a l’estudiant un cop resolta la convocatòria.
 • Els cursos de formació i superació de nivells de coneixements de terceres llengües s’han de dur a terme en el període comprès entre l’1 de setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022.
 • Termini de presentació de les sol·licituds: del 15 de març al 30 de setembre de 2022.
 • Més informació i sol·licitud de la beca: LINB2-B 2021

Modalitat C: Cursos de nivell B2 o subnivells B2.1 o B2.2 d’una tercera llengua per a alumnes que tingui concedida una beca general o Equitat

Ajuts als estudiants que hagin començat per primera vegada estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, que es matriculin en un curs de terceres llengües d’algun dels nivells A2 o B1, o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR i que tinguin concedida una beca general o Equitat, durant el curs que prevegi la convocatòria.

 • L’import de l’ajut serà d’un màxim de 350 euros per nivell o subnivell (B2.1 i el B2.2), que s’abonarà a l’estudiant un cop resolta la convocatòria.
 • Els cursos de formació i superació de nivells de coneixements de terceres llengües s’han de dur a terme en el període comprès entre l’1 de setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022.
 • Termini de presentació de les sol·licituds: del 15 de març al 30 de setembre de 2022.
 • Més informació i sol·licitud de la beca: LINB2-B 2021

Novetat! Nova convocatòria 2022-2023 de la modalitat C: Cursos de nivell A2 o  B1 o subnivells B2.1 i B2.2 d’una tercera llengua per a alumnes que tinguin concedida una beca de caràcter general per a estudis postobligatoris o una beca Equitat

 • L’import de l’ajut serà d’un màxim de 600 euros per nivell A2 o B1 o subnivell (B2.1 i el B2.2), que s’abonarà a l’estudiant un cop resolta la convocatòria. L’estudiant no ha de pagar l’import de la matrícula alhora de fer la inscripció al curs.
 • Els cursos de formació i superació de nivells de coneixements de terceres llengües s’han de dur a terme en el període comprès entre l’1 de setembre de 2022 i el 31 d’agost de 2023.
 • Termini de presentació de les sol·licituds: fins al 28 d’octubre de 2022.
 • Més informació i sol·licitud de la beca: Ajuts Parla3 per alumnes becaris, curs 22/23

Si vols més informació sobre els cursos d’idiomes que ofereix UIC Barcelona, consulta l’enllaç següent: Cursos d’anglès

Per sol·licitar aquests ajuts, cal adreçar-se a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), a través de les pàgines esmentades.

Per a més informació, pots contactar amb l’AGAUR enviant un correu electrònic a estudiants.agaur@gencat.cat.

Si t’estimes més parlar-ne amb nosaltres, pots venir a la Unitat de Terceres Llengües del Departament de Lingüística Aplicada. Ens trobaràs al Campus Barcelona, a l’edifici Delta de la Facultat d’Educació (Terré, 11-19), i al Campus Sant Cugat. També pots contactar amb nosaltres per telèfon: 93 509 92 50, o per correu electrònic: multiling@uic.cat.