Acreditació del nivell B2

S’ha aprovat la moratòria de 4 anys en l’aplicació del requisit d’acreditar el nivell B2 en una tercera llengua. Per tant, l’alumnat que comenci els estudis de grau a partir del curs 2018-2019 estarà obligat a acreditar el nivell B2 abans de finalitzar els estudis a UIC Barcelona.

La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic establia el requisit legal que tothom que iniciés els estudis universitaris de grau en una universitat catalana a partir del curs 2014-2015 havia d’acreditar el nivell B2 d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès o italià) per obtenir el títol de graduat.

El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat la Llei 1/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014, de manera que l’acreditació dels coneixements d’una tercera llengua serà un requisit per als estudiants que iniciïn els estudis el curs 2018-2019 i no per als estudiants que es graduen el curs 2017-2018.

Malgrat aquesta moratòria legal que afecta els actuals estudiants, UIC Barcelona continuarà animant tot l’alumnat perquè acrediti el coneixement d’un tercer idioma i continuarà prenent mesures per incentivar aquesta acreditació.

Per tant, aquesta moratòria de 4 anys implica que:

 •  Els alumnes que van començar el grau entre els cursos 2014-2015 i 2017-2018 (ambdós inclosos) es podran graduar sense certificar un B2. Tot i així, a UIC Barcelona es continuarà demanant un nivell B2 abans de finalitzar els estudis de grau, que es reconeixerà en el SET. A la Universitat considerem que, en l’actual context internacional, és necessari tenir un nivell mínim en una tercera llengua per tal que l’alumnat estigui ben preparat per respondre a la seva realitat professional.
 • Els alumnes que certifiquin un B2 rebran un reconeixement al Suplement Europeu al Títol (SET).
 • En general, per als alumnes que comencin el grau a partir del curs 2018-2019 serà obligatori certificar un B2 abans de graduar-se.

El nou text de l'article, després de la modificació de la Llei 2/2014 és el següent:

Article 211. Acreditació dels coneixements d’una tercera llengua

 1. Els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors han d’acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d’una llengua estrangera d’entre les establertes en les proves per a l’accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.
 2. L'acreditació a què fa referència l'apartat 1 es pot obtenir per mitjà dels certificats acreditatius de coneixements d'idiomes que tinguin reconeguda l'equivalència amb el Marc europeu comú de referència. El departament competent en matèria d'universitats, per mitjà del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha de vetllar pel desenvolupament d'aquest procediment.

Ajuts i beques per acreditar el B2

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), per mitjà del Programa Parla3, concedeix ajuts als estudiants que hagin iniciat per primera vegada estudis universitaris de grau en una universitat catalana a partir del curs 2014-2015 i que hagin assolit un nivell de coneixements de llengües B1, B2.1 o B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), mitjançant els cursos oferts per les universitats catalanes, l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) o l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Per sol·licitar l’ajut caldrà dirigir-se a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Preguntes més freqüents

 1. Què vol dir un nivell B2?
  El Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) estableix uns criteris c-omuns a tot Europa que defineixen les competències comunicatives en una llengua determinada. Un nivell B2 indica que l’usuari té un domini funcional limitat en una llengua, i que pot desenvolupar-se de manera eficaç en situacions quotidianes.
 2. Quantes hores d’estudi fan falta per arribar a un nivell B2?
  Hem de tenir en compte que aprendre una llengua és qüestió de temps i esforç. El MECR no defineix només els nivells de competència, sinó que, a més, determina les hores d’estudi que es necessiten, aproximadament, per obtenir cada nivell.
  • A1 90-100 hores
  • A2 180-200 hores
  • B1 350400 hores
  • B2 500-600 hores
  • C1 700-800 hores
  • C2 1.000-1.200 hores

  És a dir, si tens un nivell A2, s’entén que has dedicat entre 180 i 200 hores a l’estudi de la llengua i que et falten unes 200 hores per assolir el nivell B1. Per arribar a un nivell B2, segons el MECR, et calen unes 600 hores d’estudi.

 3. Com puc saber quin és el meu nivell actual?
  L’Institute for Multilingualism de UIC Barcelona ofereix una prova diagnòstica gratuïta en línia, i assessorament personalitzat. Per concertar una entrevista amb un professor del departament, cal que enviïs un correu a multiling@uic.cat.
 4. Quins estudiants han d’acreditar el nivell B2 d’una tercera llengua?
  Segons l’article 211 de la Llei 1/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014, tothom que hagi iniciat els estudis universitaris de grau en una universitat catalana a partir del curs 2018-2019 i següents. La Llei 1/2018 ha establert una moratòria del requisit d’acreditació de 4 anys. Per tant, només estaran obligats a acreditar el B2 els alumnes que comencin els estudis de grau a partir del curs 2018-2019.
 5. Per què i quan cal acreditar el nivell B2 de coneixements d’una tercera llengua?
  Cal acreditar-lo per obtenir el títol de graduat, però no cal esperar a haver aprovat tots els ECTS del grau. Tan bon punt es disposi de l’acreditació es pot presentar al centre d’estudis perquè aquesta acreditació consti a l’expedient.
 6. Què passa si he aprovat tots els ECTS d’un grau i no tinc encara l’acreditació del nivell B2 d’una tercera llengua?
  No es podrà demanar el títol oficial de grau fins que no es presenti l’acreditació del nivell B2.
 7. Quins idiomes es poden acreditar?
  Els idiomes que es poden acreditar són els establerts en les proves d’accés a la universitat (PAU). Actualment són: anglès, francès, alemany i italià.
 8. Com puc acreditar el nivell B2?
  Amb la superació d’una prova comuna a tot el sistema universitari de Catalunya (prova CLUC, que es pot fer a UIC Barcelona) o amb la presentació d’un certificat acreditatiu de coneixements d’idiomes de nivell B2 o superior.
 9. Quins certificats de coneixements d’idiomes s’admeten per acreditar el nivell B2?
  Els certificats, títols i diplomes que tenen reconeguda l’equivalència amb el MECR i que consten a la taula que es pot consultar al web de l’Institute for Multilingualism.
 10. Cal matricular-se de crèdits d’idiomes per tal d’acreditar el nivell B2?
  Només cal matricular-se de crèdits d’idiomes si estan inclosos en el pla docent del grau. Si no és així, només es demana una acreditació oficial del nivell B2 mitjançant una de les dues vies indicades (la superació d’una prova a la mateixa universitat o la presentació d’un certificat acreditatiu).
 11. Si per obtenir l’acreditació faig cursos de llengües estrangeres, aquests cursos es consideraran assignatures optatives i els resultats obtinguts s’incorporaran a l’expedient acadèmic?
  A l’expedient acadèmic només hi poden constar les qualificacions de les assignatures que formen part del pla d’estudis. Tot i això, l’acreditació del nivell B2 d’una tercera llengua apareixerà en el Suplement Europeu al Títol (SET).
 12. Tinc una titulació o un certificat que considero suficient perquè se’m reconegui el nivell B2, però no n’estic segur. On puc adreçar-me per resoldre el dubte?
  A la teva facultat o a l’Institute for Multilingualism de UIC Barcelona, que trametrà la documentació pertinent o la consulta a la Comissió d’Assessorament per a l’Acreditació de Nivells de Competències en Llengües Estrangeres.
 13. Si el grau que estic cursant és en anglès, he d’acreditar igualment el nivell B2 per obtenir el títol de grau?
  Sí, cal acreditar el nivell B2.
 14. Si sóc un estudiant estranger nadiu de llengua anglesa, francesa, etc., he d’acreditar el nivell B2?
  No l’has d’acreditar si has obtingut el títol de batxillerat al teu país i en aquesta llengua com a llengua vehicular.
 15. Si no sóc estudiant estranger nadiu però he estudiat en una escola estrangera, he d’acreditar el nivell B2 d’una tercera llengua?
  No l’has d’acreditar si has obtingut el títol de batxillerat en una escola estrangera acreditada, sigui de l’Estat espanyol o d’altres països.
 16. Caduca el certificat de nivell B2?
  No, no caduca, llevat que en el mateix document acreditatiu s’hi especifiqui un període de vigència.
 17. He acabat el meu primer grau universitari i he acreditat el nivell B2, i ara vull cursar una segona titulació universitària. He de tornar a acreditar coneixements de nivell B2 per obtenir aquest segon títol de grau?
  No, en una segona titulació universitària, i si ja s’ha acreditat en l’obtenció del títol corresponent a la primera, no cal tornar a acreditar coneixements de nivell B2.