Universitat Internacional de Catalunya

Pla estratègic

Aquí trobaràs les línies generals del pla estratègic aprovat per l’òrgan de govern.

Missió

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) es proposa prestar un servei a la societat mitjançant la realització de tasques docents i de recerca científica dirigides a la capacitació professional i la formació científica, cultural i humana del seu alumnat, així com al desenvolupament d’activitats solidàries, culturals i sostenibles.

Pla estratègic 2015-2022

Antecedents

El setembre del 2011 es va presentar el Pla estratègic de UIC Barcelona 2010-2015. 
Aquest pla va suposar una fita important per a la nostra universitat, ja que per primera vegada es va dissenyar un projecte de futur que es concretava en projectes d’acció i en un procés de seguiment amb l’objectiu d’aconseguir “una universitat de qualitat en docència, gestió, desenvolupament tecnològic i comunicació i en què es posin els fonaments d’una recerca competitiva”.

Aquest pla constava de vuit eixos amb els objectius, les línies d’acció, els indicadors i les xifres corresponents.

Per al treball, el disseny i la definició del nou Pla estratègic 2015-2022 que es presenta a continuació, s’ha agafat com a referent i punt de partida el pla esmentat anteriorment, principalment en la definició dels eixos i en el seguiment de les accions que es van establir per tal de valorar-ne l’adequació al nou Pla estratègic.

Disseny i estructura

El Pla estratègic s’ha dissenyat tenint en compte cinc eixos clau: docència, recerca, internacionalització, transferència i recursos. S’associa a cada eix una sèrie de línies estratègiques i d’objectius corresponents a partir dels quals es descriuen les accions pertinents que s’han de dur a terme. Cada acció, al seu torn, es defineix a partir d’indicadors i del valor que s’atribueix als indicadors, el qual ha de servir per fer el seguiment concret de les diverses accions plantejades.

Eix 1. Docència

Eix 2. Recerca

Eix 3. Internacionalizació

Eix 4. Transferència

Eix 5. Recursos

Fonaments i continguts

El Pla estratègic és l’instrument que permet reflectir els objectius de futur que es planteja UIC Barcelona en un termini de set anys, tenint en compte la realitat actual i considerant els fonaments de UIC Barcelona amb relació a la missió, la visió i els valors que conformen el sentit de la nostra institució.

Les principals fites que es pretenen aconseguir amb aquest nou pla són:

  • Contribuir a l’establiment d’un marc comú que afavoreixi l’alineació d’objectius estratègics de tota la comunitat universitària.
  • Aconseguir el prestigi de UIC Barcelona a través d’un increment en la qualitat de la docència impartida i de l’impuls de la recerca en àmbits rellevants en un context acadèmic i de transferència de coneixements a la societat.
  • Impulsar la dimensió internacional de UIC Barcelona tant en docència com en recerca i posicionar UIC Barcelona a l’estranger mitjançant accions de projecció, visibilitat i prestigi.
  • Contribuir a la formació i difusió de l’humanisme cristià en tots els àmbits del coneixement.
  • Ajudar a l’assignació i utilització eficient dels recursos organitzatius.
  • Servir com a base per al desenvolupament dels objectius i estratègies de la Universitat, dels seus centres i departaments.
  • Conduir els membres de la comunitat universitària a dur a terme accions al servei de la societat.
  • Afavorir el sentit de pertinença i compromís dels membres de UIC Barcelona.
  • Projectar la imatge de UIC Barcelona per posicionar-la competitivament.

Aquest Pla estratègic busca un salt qualitatiu que es pot condensar en tres trets principals: ocupabilitat dels alumnes, internacionalització i qualitat de la recerca.

El Pla estratègic 2015-2022 finalitzarà en el 25è aniversari de UIC Barcelona.