UIC Barcelona en xifres

Curs 17-18
Actualitzades a 10/09/2018*

Estudis

 • 14 graus
 • 47 postgraus i màsters propis
 • 12 màsters oficials
 • 5 programes doctorats
 • 127 formació contínua 
 • 16 Facultats, Escoles i Instituts

Estudiants

 • 7.403 estudiants
  • 3.426 de grau
  • 629 de màster 
  • 404 de postgrau
  • 197 de doctorat 
  • 2.747 de Formació Contínua

Personal

 • 514 professors docents i investigadors amb relació laboral 
 • 323 personal d’administració i serveis

Alumni

 • 18.512 membres UIC Barcelona Alumni

Activitat Internacional

 • 341 estudiants de grau i postgrau estrangers en programes d’intercanvi
 • 1.153 estudiants de grau i postgrau estrangers UIC Barcelona
 • 300 convenis de mobilitat

UIC Barcelona – Empreses

 • 3.232 convenis de pràctiques 
 • 13 càtedres d’empresa
 • 4 aules 

Recerca

 • Projectes de Recerca
  • 21 competitius
  • 57 no competitius
 • 26 grups de recerca

Instal·lacions i Serveis

 • 24.300,00 m2 coberts Campus Sant Cugat
 • 23.477,37 m2 coberts Campus Barcelona