Bases

Modalitats

L’única modalitat que hi haurà és la de treball científic, que es podrà exposar de dues maneres diferents:

 1. Comunicació científica: s’ha d’exposar davant un tribunal mitjançant una presentació oral, amb suport gràfic o sense suport.
 2. Pòster científic: s’ha d’exposar davant un tribunal mitjançant una presentació oral amb el suport gràfic d’un pòster.

Un treball científic és un treball de recerca, és a dir, un treball en què l’investigador, a partir d’una hipòtesi i mitjançant una metodologia específica —qualitativa o quantitativa— obté una sèrie de resultats.

Els resultats aconseguits donen resposta a la hipòtesi inicial i són explicats mitjançant una discussió.

Finalment, es conclou amb el redactat de les conclusions, limitacions i propostes per a futurs estudis.

Així, el treball intel·lectual permet ampliar el coneixement i, d’aquesta manera, ajudar a avançar la ciència i transferir els nous coneixements a la societat, per millorar-la.

Requisits

El treball científic es pot presentar en dos formats o modalitats diferents:

 • Com a comunicació científica
 • Com a pòster científic

En edicions anteriors s’utilitzava exclusivament el primer format; no obstant això, en aquesta edició hem innovat el format mitjançant una segona modalitat de participació.

El calendari del congrés és únic i, per tant, regula la participació en les dues modalitats.

Cada modalitat s’avalua per separat.

Es considera una comunicació científica aquell treball científic que es presenti en format escrit (format article de revista científica o paper). Es presentarà oralment en públic el dia del congrés, amb suport gràfic o sense suport. La durada màxima serà d’uns 12-13 minuts.

Tots els integrants dels equips han d’estar presents el dia del congrés, per poder fer-los el certificat de participació. Per tant, no es comptabilitzarà la participació de l’estudiant en el treball previ si no defensa el treball el dia del congrés, a no ser que sigui per causa justificada.

Format i estructura:

 • Portada: títol, nom i universitat dels autors, nom i universitat de la persona tutora o directora.
 • Resum (abstract, màxim 450-500 paraules).
 • Introducció: plantejament de la hipòtesi i objectius.
 • Metodologia.
 • Resultats/anàlisis: arguments principals, anàlisi de les dades obtingudes, descripció de casos, anàlisi i discussió d’altres posicions respecte del mateix tema, etc.
 • Conclusions: plantejar conclusions a partir dels arguments o proves aportats en el text de la comunicació.
 • Bibliografia utilitzada i citada en el treball.
 • El treball no haurà de superar les 8.000 paraules en total.

El pòster científic és una modalitat molt present en congressos de diverses disciplines del coneixement, per exemple Medicina, Educació, Arquitectura, Tecnologia, Ecologia.

En tots els casos es tracta d’exposar un treball de recerca. Per tant, es valorarà que es faci una anàlisi rigorosa del problema des d’un enfocament de la cura, i que la presentació del projecte de recerca es plantegi de manera clara. No es tracta d’exposar només un tema relacionat amb la cura (caring), sinó que el pòster ha de contenir totes les parts presents en un treball de recerca:

 • Títol
 • Resum
 • Marc teòric
 • Objectius de recerca
 • Metodologia de recerca
 • Resultats
 • Discussió
 • Referències bibliogràfiques

Probablement, la diferència més gran entre el pòster i la comunicació tradicional és en la forma, ja que en tots dos casos és igualment un treball de recerca.

Qui pot presentar-s’hi

Pot participar-hi qualsevol estudiant universitari que estigui matriculat a un grau oficial, tenint en compte que és obligatori exposar la comunicació de manera presencial el dia del congrés.

Els grups poden tenir fins a un màxim de quatre participants. Cada equip ha d’estar dirigit per un tutor. En el cas de no trobar-ne cap, l’organització n’assignarà un al grup.

Inscripcions i matrícula

Tots els participants s’hi han d’inscriure de manera individual. La inscripció és gratuïta.

Procediment d’inscripció:

 • Tots els alumnes s’han d’inscriure individualment en el formulari del congrés acadèmic Caring for the Future durant el període d’inscripció (del 15 d’octubre al 18 de novembre de 2022).
 • Enviament de la documentació prèvia i del treball complet en les dates que es detallen en l’apartat de calendari.
 • El Comitè Científic del congrés podrà rebutjar aquelles comunicacions que no arribin als nivells mínims exigits.
 • Tots els estudiants de UIC Barcelona podran obtenir 1 crèdit ECTS per la participació en aquesta activitat. Hauran de presentar a la secretaria de la seva facultat el certificat de participació que els facilitarà el Comitè Organitzador del SAC.

Premis

 • Tots els participants que hagin presentat una contribució en el congrés Caring for the Future i hi hagin participat el dia del congrés rebran un certificat de participació. Els alumnes de UIC Barcelona que participin en el congrés podran obtenir 1 ECTS.
 • S’atorgarà un premi a la millor ponència en les dues categories, per un import de 600 € per categoria i equip, destinats a participar en alguna de les activitats culturals o congressos que s’esmenten a continuació.
 • La resta de participants podran també accedir a una beca (d’aproximadament 150 €) per a les mateixes activitats.
 • Les beques s’abonaran directament a l’entitat responsable del viatge.
 • Per accedir a una beca cal complir els requisits següents:
 • Participar amb una comunicació al congrés acadèmic Caring for the Future.
 • Superar el nivell de qualitat exigida pel Comitè Organitzador en el treball presentat.
 • Sol·licitar la beca al Comitè Organitzador mitjançant un correu electrònic.

El jurat es reserva el dret de denegar la sol·licitud de beques en aquells casos en què els treballs no presentin un mínim de qualitat. Així mateix, el primer premi pot quedar desert si el jurat ho considera oportú.

Activitats culturals: