Universitat Internacional de Catalunya

Finance and Accounting Analysis

Finance and Accounting Analysis
4
9336
2
Second semester
OB
Main language of instruction: Spanish

Other languages of instruction: Catalan

Teaching staff


Per a qualsevol qüestió relacionada amb l'assignatura i per tal de concertar una trobada si fos necessari, el correu electrònic de la professora és mpuigm@uic.es

Introduction

En l'entorn social actual, sovint les qüestions jurídiques i les econòmiques es troben molt relacionades. Aquesta situació es produeix d'una manera intensa i evident en el món de l'empresa.

El llenguatge que permet conèixer l'activitat i el funcionament de les unitats econòmiques és la comptabilitat. Per aquest motiu es considera indispensable el coneixement d'aquesta disciplina per tal de poder realitzar una interpretació completa del funcionament dels agents que intervenen en aquesta activitat econòmica.

Pre-course requirements

No es requereixen

Objectives

L'objectiu de l'assignatura és bàsicament oferir a l'alumne una aproximació a la ciència comptable que li permeti treballar amb solvència amb la informació de naturalesa comptable, així com dominar la terminologia específica i pròpia de la comptabilitat, concretament: 

 - Conèixer i comprendre els principis fonamentals de la comptabilitat, la metodologia comptable, les tècniques i les eines comptables.

- Elaboració dels estats financers bàsics.

- Coneixement de la normativa comptable, especialment del Pla General de Comptabilitat.

 

Learning outcomes

1. Haurà desenvolupat la capacitat de confeccionar un cronograma de treball dins un termini prefixat i preclusiu.

2. Serà capaç de reunir i interpretar documentació econòmica relativa a l'àmbit d'aquesta matèria.

3. Serà capaç de treballar de forma autònoma i de planificar i organitzar el seu aprenentatge.

4. Serà capaç de reunir i interpretar documentació comptable i financera relativa a l'àmbit d'aquesta matèria.

5. Coneixerà i aprendrà les nocions bàsiques de la comptabilitat.

6. Coneixerà i diferenciarà les diferents parts del procés comptable.

7. Sabrà interpretar els balanços.

8. Haurà adquirit destresa en el ús de les TIC's

Syllabus

Tema 0: Introducció al concepte de comptabilitat

Tema 1: Estructura del PGC

Tema 2: Balanç de situació

Tema 3: Compte de Pèrdues i Guanys

Tema 4: Instrumentalització comptable

Tema 5: Principals assentaments

Tema 6: CCAA i Auditoria

Teaching and learning activities

In personEl mètode de treball tindrà com a punt de partida l'explicació dels conceptes teòrics necessaris per la comprensió de la matèria. A partir d'aquí, les sessions tindran un component majoritàriament pràctic, mitjançant la resolució de casos.

Així mateix es demanarà a l'alumne la recerca d'informació comptable utilitzant les TIC's, i el seu anàlisis i interpretació

 

ACTIVITAT FORMATIVA

COMPETÈNCIES

 

Activitats en el aula para el seguiments dels alumnes (individual i en grup)

10 29

Estudi independent de l’alumne

11 12 29

Treballs individuals

10 11 12

 

Tutories

12

Evaluation systems and criteria

In personEl sistema d’avaluació és progressiu i continuat.

Les sessions es composaran d’una exposició teòrica amb exemples pràctics per tal de facilitar la seva comprensió que es posaran a disposició de l'alumne. Addicionalment, els alumnes hauran d’entregar unes pràctiques- exercicis a les dates que s’indiquin al llarg de l’assignatura.

La nota final es composarà:

- 40%: del promig de les pràctiques entregades a classe. És obligàtòria l'entrega de les pràctiques per tal de poder puntuar el 40%.

- 10% assitència i participació a classe.   

- 50%: Prova objectiva (tipus test). L'examen serà un qüestionari de 20 preguntes amb la possibilitat que alguna d'aquestes preguntes suposi l'elaboració d'un petit cas pràctic (sempre amb format tipus test). La durada de l'examen serà de 45 minuts. Per aprovar l'assignatura és necessari assolir una nota mínima de 5 a l'examen final.

L'avaluació contínua no es tindrà en compte a la segona convocatòria i, per tant, la nota final serà la corresponent a l'exàmen.

Bibliography and resources

  • AMADOR FERNÁNDEZ, Sotero y CARAZO GONZÁLEZ, Inocencio. “PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD. COMENTARIOS Y CASOS PRÁCTICOS”. Ediciones CEF.
  • MUÑOZ MERCHANTE, Ángel. "ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS. Teoría y práctica". Ediciones Acadèmiques, 2009.
  • Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.