Assignatura

Documentació Jurídica

  • codi 10777
  • curs 4
  • període Semestre 2
  • tipus op
  • credits 1

Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà,

Horari
grup M
 Sem.2  DT 16:00 17:00 a502

Professorat

Competències

  • 02 - Adquirir la capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
  • 30 - Dominar les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia)

Resultats d'aprenentatge

  • Bases de la bona oratòria y de la negociación; bases per una correcta utilització de la documentació en el món del Dret (Basics for good speaking and negotiation; basics on using documentation correctly in the world of law)
  • Haurà desenvolupat la capacitat de sintetitzar i analitzar la informació obtinguda en les clesses presencials i del material complementari aportat pel professor. 
  • Haurà adquirit destresa en la utilització de les TIC en relació a l'obtenció d'informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, etc)

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
02
Treballs individuals i en grup
30

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula

SISTEMA D'AVALUACIÓ
Asistencia y participación en clase
Pruebas escritas

Material didàctic

      Materials
            clases de documentos y distinta eficacia probatoria presentacionprimerdia.pptx 
            doc. 1 para clase 21-II-2017 documento1para21-ii-2017.pdf 
            doc 2 para clase 28.03 certificado-registro-mercantil-modificado.pdf 
            doc. 2 para clase de 21-II-2017 documento2para21-ii-2017.pdf 
            DOC. BANCARIO: PÓLIZA DE CREDITO polizadecredito.pdf 
            DOC. BANCARIOS: PÓLIZA DE PRÉSTAMO polizadeprestamo.pdf 
            DOC LABORAL paper.conciliacio.pdf 
            doc laboral: hoja de salario hojadesalario.pdf 
            doc para clase 28.03 finca9613.torello.pdf 
            DOCS LABORALES VARIOS variosctos.ydocs.pdf 
            documento clase 28.02 reconocimientodedeudayacuerdonovatorio.pdf 
            EXPRESIONES JURÍDICAS APROPIADAS expresionesjuriidicasapropiadas-uic-2015.pdf 
            FICHA EN BLANCO PARA PRACTICA EVALUADA fichadocumentoenblanco.docx 
            FITXA DEL DOCUMENT modelofichadocumento.docx 
            MODELO RESOLUCIÓN FICHA DE KER 86, S.L. modeloresolucionpractica25.04.17doc.2ker86,s.l..docx.docx 
            MODELO RESOLUCION PRÁCTICA ACTA DE HEREDIDAD modeloresolucionpractica16.05.17traduccionactaheredidad.docx 
            MODELO RESOLUCIÓN PRÁCTICA INFO. REGISTRAL THREE STREET S.L. modeloresolucionpractica25.04.17doc.1registralthreestreet,s.l..docx 
            MODELO RESOLUCIÓN PRÁCTICA TESTAMENTO ABIERTO modeloresolucionfichadocumento.docx 
            RECURSOS LINGÜISTICS criteris_usos_ling_admin_justicia.pdf 
            RECURSOS LINGUISTICS II manual_bones_pract_ling.pdf 
  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00