Assignatura

Estudi Temari 1

  • codi 10782
  • curs 4
  • període
  • tipus op
  • credits 8

Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat

Responsable

Dra. Carmen María LÁZARO - cmlazaro@uic.es

Horari d'atenció

Cita prèvia amb el professor.

Presentació

En aquesta assignatura l'alumne entra en contacte amb la preparació per al primer exercici de les oposicions per a l'accés a la Carrera Judicial per la categoria de Jutge i a la Carrera Fiscal per la categoria d'Advocat Fiscal

Requisits previs

No procedeix

Objectius

L'objectiu es familiaritzar a l'alumne en la tècnica i contingut del primer exercici de l'oposició.

Competències

  • 02 - Adquirir la capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
  • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
  • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
  • 12 - Tenir capacitat d'organització i planificació

Resultats d'aprenentatge

1. Coneixerà les bases per a l'elaboració d'un temari

2. Haurà adquirit habilitats de síntesis en la redacció d'un tema

3. Sabrà aplicar les tècniques d'estudi en la memorització d'un tema

4. Sabrà simultanejar l'estudi de temes nous amb el repàs cumulatiu de temes adquirits

5. Haurà adquirit tècnica en l'exposició del tema

6. Serà capaç d'expressar-se apropiadament davant un auditori

7. Haurà adquirit la capacitat de consultar manuals i relacionar conceptes

8. Haurà desenvolupat mecanismes de gestió i planificació del temps

9. Haurà desenvolupat habilitats en la resolució de conflictes jurídics relacionats amb els continguts del mòdul

Continguts

Les matèries del primer exercici corresponent als continguts de Dret Constitucional, Civil, Penal i Processal.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula

Presentació a l'aula de conceptes. Es donaran a l'alumne qüestionaris-test de preguntes amb respostes alternatives sobre les matèries de Dret Constitucional, Civil, Penal i Processal.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentación en el aula de los conceptos y su aplicación práctica
03
Estudio independiente del alumno
02 11 12
Tutorías
11 12

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula

L'examen final té una valoració  del 100% de la nota final però es condició necessària haver assistit al 80% de les classes.

SISTEMA D'AVALUACIÓ
Pruebas orales
Simulación ante un tribunal

Bibliografia i recursos

El professor donarà les orientaciones pertinents sobre aquest tema el primer día de classe.

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00