Assignatura

Estudi Temari 2

  • codi 10783
  • curs 4
  • període
  • tipus op
  • credits 8

Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat

Responsable

Dra. Carmen María LÁZARO - cmlazaro@uic.es

Horari d'atenció

Cita prèvia amb el professor.

Presentació

En aquesta assignatura es prepara a l'alumne per a l'exposició dels temes corresponents al segon exercici de les oposicions per a l'accés a la Carrera Judicial en la categoria de Jutge i a la Carrera Fiscal en la categoria d'Advocat Fiscal.

Requisits previs

No es necessita cap requisit previ

Objectius

Familiaritzar a l'alumne amb l'exposició oral dels temes corresponents al segon exercici del programa.

Competències

  • 02 - Adquirir la capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
  • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
  • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
  • 12 - Tenir capacitat d'organització i planificació

Resultats d'aprenentatge

1. Coneixerà les bases per a l'elaboració d'un temari

2. Haurà adquirit habilitats de síntesis en la redacció d'un tema

3. Sabrà aplicar les tècniques d'estudi en la memorització d'un tema

4. Sabrà simultanejar l'estudi de temes nous amb el repàs cumulatiu de temes adquirits

5. Haurà adquirit tècnica en l'exposició del tema

6. Serà capaç d'expressar-se apropiadament davant un auditori

7. Haurà adquirit la capacitat de consultar manuals i relacionar conceptes

8. Haurà desenvolupat mecanismes de gestió i planificació del temps

9. Haurà desenvolupat habilitats en la resolució de conflictes jurídics relacionats amb els continguts del mòdul

Continguts

Els continguts corresponen a les matèries de Dret Civil, Dret Constitucional i Dret Penal.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula

Els alumnes exposaran oralment temes corresponents al contingut de la matèries. L'objectiu és preparar-los per a un simulacre d'examf final davant un tribunal,d'una hora de durada.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentación en el aula de los conceptos y su aplicación práctica
03
Estudio independiente del alumno
02 11 12
Tutorías
11 12

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula

Les proves orals valdran un 50%.

El simulacre d'examen equivaldrà a un 50% del valor de la nota final.

Es condició necessària assistir a classe. Cada falta d'assistència resta 0.10 punts a la nota final.

SISTEMA D'AVALUACIÓ
Asistencia y participación en clase
Pruebas orales
Simulación ante un tribunal

Bibliografia i recursos

El professor donarà les instruccions pertinents sobre aquest tema el primer dia de classe.

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00