Assignatura

Tècniques d'estudi

  • codi 10785
  • curs 4
  • període
  • tipus op
  • credits 1

Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat

Responsable

Dra. Carmen María LÁZARO - cmlazaro@uic.es

Horari d'atenció

Cita prèvia amb el professor.

Presentació

S'ensenyaran a l'alumne les tècniques tant d'elaboració del temari com de l'estudi dels temes que configuren el programa d'Oposicions d'accés a la Carrera Judicial i a la Carrera Fiscal.

Requisits previs

No procedeix.

Objectius

Que l'alumne conegui les bases d'elaboració del temari i saber aplicar les tècniques d'estudi per a la memorització dels temes.

Competències

  • 01 - Adquirir la capacitat d'entendre les idees principals i participar en conferències o lliçons magistrals en un context acadèmic
  • 02 - Adquirir la capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
  • 12 - Tenir capacitat d'organització i planificació

Resultats d'aprenentatge

1. Conocerá las etapas del estudio 

2. Sabrá diferenciar las ideas principales de las accesorias

3. Sabrá esquematizar

4. Conocerá la aplicación de las reglas nemotécnicas

5. Conocerá los sistemas de repaso

Continguts

Conferències professionals.

Tècniques de lectura, síntesi, resum, esquemes, memorització i repàs.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula

Presentació a l'aula de conceptes i la seva aplicació pràctica, cerca d'informació i elaboració de temes

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentación en el aula de los conceptos y su aplicación práctica
01
Estudio independiente del alumno
02 12

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula

Les activitats de tècniques només poden ser avaluadas per avaluació continua.

L'assistència  a classe i conferències són imprescindibles per aprovar l'assignatura (50%)

L'examen contarà 50% de la qualificació final

 

SISTEMA D'AVALUACIÓ
Asistencia y participación en clase
Pruebas escritas

Bibliografia i recursos

El professor lliurarà el material idonarà les instruccions pertinents el primer dia de classe.

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00