Assignatura

Pràcticum Empresa/despatxos

 • codi 11010
 • curs 4
 • període Semestre 2
 • tipus op
 • credits 2

Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat

Responsable

Dra. Maria MUT - mariamut@uic.es

Horari d'atenció

Prèvia concreció amb l’alumne.

Presentació

El Prácticum del Grau en Dret es configura com un procés lògic de formació pràctica que els alumnes han d'obligatòriament realitzar per concloure els seus estudis universitaris.

Amb aquesta assignatura es pretén ampliar i consolidar els coneixements adquirits al llarg de la titulació, així com afavorir la utilització de les eines necessàries per a la realització de les tasques pròpies d'un graduat en Dret. Per complir aquests objectius, s'ofereix un Prácticum de caràcter purament extern, en el qual els alumnes s'integraran en el despatx o centre de gestió econòmica assignat on posaran en pràctica els coneixements adquirits.

L'assignatura del Prácticum pretén ser un pont entre la Universitat i la societat, permetent apropar dues realitats que han de participar a través del diàleg i la implicació responsable en un projecte comú de formació integral i qualificada dels estudiants universitaris, per a la consolidació dels coneixements adquirits i l'obtenció de les habilitats que necessitin en l'exercici futur d'una activitat professional.

Objectius

Els objectius d'aquesta assignatura són els següents:

 • Permetre l'aproximació dels alumnes a escenaris professionals reals.
 • Introduir l'estudiant en la problemàtica jurídica de les empreses, institucions o dels particulars.
 • Potenciar el rendiment personal dels alumnes de Dret a través del reforçament dels coneixements adquirits al llarg de la seva carrera acadèmica i del desenvolupament de les habilitats requerides per aconseguir una formació completa i integral.
 • Afavorir la capacitat crítica i reflexiva dels alumnes, fomentant la presa de decisions.
 • Posar en pràctica la seva capacitat d'anàlisi i síntesi dels fenòmens jurídics

Competències

 • 05 - Ser capaç de desenvolupar habilitats per treballar en equip
 • 19 - Desenvolupar la capacitat de redactar escrits jurídics
 • 22 - Ser capaç d'identificar i interpretar la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial
 • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
 • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
 • 25 - Adquirir habilitats per a l'accionament processal: redacció d'escrits, concreció de pretensions, utilització de formularis, etc.
 • 30 - Dominar les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia)

Resultats d'aprenentatge

1. Habrá adquirido habilidades para el trabajo en equipo

2. Será capaz de buscar información, interpretarla y utilizarla para la resolución de casos prácticos o la realización de trabajos relativos a esta materia

3. Será capaz de identificar con precisión el estado normativo, doctrinal y jurisprudencial de un problema jurídico relativo al ámbito de esta materia

4. Habrá desarrollado destrezas para detectar los problemas jurídicos que subyacen en un supuesto concreto

5. Habrá desarrollado habilidades en la resolución de conflictos jurídicos relacionados con los contenidos del módulo

6. Habrá adquirido habilidades para manejarse con los elementos comunes de las acciones procesales relativas a esta materia

7. Habrá desarrollado la capacidad de redactar escritos utilizando un lenguaje jurídico

8. Habrá adquirido y desarrollado las competencias profesionalizantes necesarias para el accionamiento procesal

9. Conocerá y aplicará las distintas metodologías para analizar y solucionar problemas jurídicos complejos de cariz interdisciplinar

10. Desarrollará y aplicará los conocimientos teóricos y las habilidades y competencias adquiridas durante las prácticas externas

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Pràctiques externes
05 19 22 23 24 25 30

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula

La evaluación se basará en el informe del tutor con un 80% de la nota. La memoria del alumno supondrá el 20% restante de la nota.

SISTEMA D'AVALUACIÓ
Tutories
Memòria

Material didàctic

      Materials
            Convenio Prácticas. Anexo. Modelo (castellano) conveniomarcopracticasuic-despachos.anexo.docx 
            Convenio Prácticas. Modelo (castellano) conveniomarcopracticasuic-despachos.docx 
            Informe Final Tutor (cast) final.informefinaltutordespacho_derecho_rev0_cast.docx 
            Informe Final Tutor (cat) final.informefinaltutordespacho_dret_rev0_cat.docx 
            Memoria Final Estudiant (cat) final.memoria_final_estudiant_dret_rev0_cat.docx 
            Memoria Final Estudiante (cast) final.memoria_final_estudiant_derecho_rev0_cast.docx 
  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00