Assignatura

Dret de Danys

 • codi 11926
 • curs 4
 • període Semestre 2
 • tipus op
 • credits 4

Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Horari
grup M
 Sem.2  DC 18:00 20:30 a502

Professorat

Responsable

Dra. Carmen María LÁZARO - cmlazaro@uic.es

Horari d'atenció

Cita prèvia: cmlazaro@uic.es

Presentació

El dret de danys és una de les branques més importants del modern dret privat. No obstant això existeixen serioses deficients normatives. Per aquest motiu és de gran interés pel futur professional conèixer el funcionament de les regles que regeixen la resolució dels conflictes i la esponsabilitat extracontractual.

Requisits previs

No hi ha cap requisit previ

Objectius

Compendre el funcionament de les regles jurídiques i econòmiques presents en decisions de responsabilitat civil de persones i instittucions. Conèixer els sistemes de responsabilitat de l'ordenament jurídic espanyol.

Competències

 • 01 - Adquirir la capacitat d'entendre les idees principals i participar en conferències o lliçons magistrals en un context acadèmic
 • 02 - Adquirir la capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
 • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
 • 05 - Ser capaç de desenvolupar habilitats per treballar en equip
 • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
 • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
 • 26 - Dominar les tècniques i formes de prova
 • 30 - Dominar les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia)

Resultats d'aprenentatge

 1. Haurà adquirit coneixements i estratègies de la responsabilitat per danys.
 2. Haurà desenvolupat la capacitat de sintetitzar i analitzar la informació obtinguda de les classes presencials  i del material complementari aportat pel professor.
 3. Haurà adquirit habilitats per al treball en equip.
 4. Serà capaç de buscar informació, interpretar-la i utilitzar-la per la resolució de cassos pràctics o bé la realització de treballs relatius  a aquesta matèria.
 5. Serà capaç d’identificar amb precisió l’estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d’un problema jurídic relatiu a l’àmbit de la matèria.
 6. Haurà desenvolupat destreses per detectar problemes jurídics que subjauen a un cas concret.  
 7. Haurà desenvolupat habilitats en la resolució de conflictes jurídics relacionats amb les continguts del mòdul.
 8. Haurà adquirit destreses en l’ús de les TICs en relació a l’obtenció d’informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, etc.).

Continguts


Tema 1 La responsabilitat civil
      1.1 Concepte
      1.2 Funcions
      1.3 La culpa com a regla general
      1.4 Tipus i fons de responsabilitat

Tema 2 Responsabilitat civil derivada del delicte
      2.1 Doble regulació
      2.2 Subjectes responsables

Tema 3 Responsabilitat per acte propi
      3.1 Característiques
      3.2 La culpa com a criteri de imputació
      3.3 L'exclussió de la responsabilitat
      3.4 La imputabilitat subjectiva

Tema 4 El nexe causal
      4.1 La causalitat material
      4.2 La causalitat jurídica
      4.3 Relació de causalitat i responsabilitat objectiva
      4.4 La prova del nexe
      4.5 Concurrència de causes
      4.6 Responsables
      4.7 La culpa de la víctima
      4.8 L'assumpció del risc

Tema 5 El dany i la reparació
      5.1 Concepte i requisits
      5.2 Tipus
      5.3 Valoració
      5.4 L'obligació de reparar
      5.5 Formes de reparació
      5.6 Concurrència d'obligacions
      5.7 L'acció de responsabilitat i la prescripció
      5.8 L'asegurança

Tema 6 La culpa professional
      6.1 Responsabilitat del metge i personal sanitari
      6.2 Responsabilitat de les professions jurídiques
      6.3 Responsabilitat dels auditors

Tema 7 La responsabilitat civil de pares i centres docents
      7.1 Pares, tutors i guardadors
      7.2 Centres docents

Tema 8 Drets de la personalitat i responsabilitat civil
      8.1 Drets protegits
      8.2 Conductes que generen responsabilitat
      8.3 Acció indemnizatòria

Tema 9 La responsabilitat objectiva
      9.1 Danys causats per animals
      9.2 Responsabilitat del propietari
      9.3 Responsabilitat per defectes de construcció
      9.4 Responsabilitat del propietari del vehicle
      9.5 Responsabilitat per objectes que cauen o es llancen

Tema 10 Responsabilitat civil de l'Estat
      10.1 Responsabilitat de les administracions públiques
      10.2 L'adminsitració de justícia

Tema 11 Responsabilitat per accidents de vehicles de motor
      11. El Consorci
      11.1 El sistema de la LRCSCVM
      11.2 Concepte de vehicle de motor
      11.3 Subjectes responsables
      11.4 Valoració del dany
      11.5 Assegurança obligatòria

Tema 12 Responsabilitat civil dels empresaris
      12.1 Danys causats pels depenents
      12.2 Productes defectuosos
      12.3 Responsabilitat civil medioambiental

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula

Explicacions teòriques, anàlisi de jurisprudència i resolució de casos pràctics

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
23 24 26
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
01 02 03
Treballs individuals i en grup
05

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula

Primera convocatòria avaluació continuada:

- Examen tipus test 50% de la nota final (T 1 a 5)

- Anàlisi de jurisprudència  30% de la nota final (test).

- Activitats formatives 20% de la nota final (exposició individual).

Cada falta d'assistència a classe resta 0.20 p.

 

Tant a l'examen final com a la segona convocatòria l'examen tindrà la següent estructura:

1 Test de 20 preguntes sobre Danys en general a preparar per el Manual de l'assignatura (5 punts).

2.Test de 10 preguntes sobre jurisprudència de Danys (2 punts)

3. Anàlisis de Sentència novedosa sobre algun dels temes exposats (3 punts).

.

Bibliografia i recursos

Roca Trías y Navarro Michel (2016): Derecho de Daños, Tirant lo blanc, 7ª ed.

Busto Lago y Reglero Campos (coord) (2013): Lecciones de Responsabilidad civil, Aranzadi, última edición.

Collantes (dir)(2011): Derecho de Daños. Una perspectiva contemporánea, Motivensa Editora Jurídica.

Material didàctic

      Materials
             programaciondanos.xlsx 
  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00