Assignatura

Dret Mediambiental

 • codi 11927
 • curs 4
 • període Semestre 2
 • tipus op
 • credits 4

Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Horari
grup M
 Sem.2  DJ 18:00 20:30 a502

Professorat

Competències

 • 01 - Adquirir la capacitat d'entendre les idees principals i participar en conferències o lliçons magistrals en un context acadèmic
 • 02 - Adquirir la capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
 • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
 • 06 - Adquirir habilitats en la presa de decisions
 • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
 • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
 • 25 - Adquirir habilitats per a l'accionament processal: redacció d'escrits, concreció de pretensions, utilització de formularis, etc.
 • 26 - Dominar les tècniques i formes de prova
 • 30 - Dominar les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia)

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
23 24
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
01 02 03
Estudi independent de l'alumne
01 02 03
Treballs individuals i en grup
06 26 30

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula

Cada alumne haurà d´exposar un tema del que el professor assenyali.- Aquesta exposició  tindrà un valor del 30% de la nota de l´assignatura.-

L´examen consistirà en una prova escrita on es faran 4 preguntes teòriques.- Aquest examen tindrà un valor del 70% de la nota de l´assignatura.-

Les persones que no superin  l´assignatura,  la recuperació  consistirà en una prova escrita de 4 preguntes que suposarà el 100% de la  nota final.-

L´assistència a classe és obligatòria donat que en cada sessió  hi haurà exposicions orals dels alumnes.- Si no es justifiquen les absències  no es podrà accedir a la prova escrita.-

 

Bibliografia i recursos

-Manual:  Derecho del Medio Ambiente,  José Esteve Pardo.- 3ª Ed.- Ed.- Marcial Pons,2014.

-Técnica Riesgo y Derecho.- José Esteve Pardo  Ed. Ariel  Ultima Ed.-

 

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00