Assignatura

Arbitratge

  • codi 11929
  • curs 4
  • període Semestre 2
  • tipus op
  • credits 2

Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Horari
grup M
 Sem.2  DT 17:00 18:30 a502

Professorat

Responsable

Lc. Pedro Luis YÚFERA - pyufera@uic.es

Horari d'atenció

Per a qualsevol qüestió la Professora Tiziana Di Ciommo estarà a la disposició dels alumnes. S'aconsella sol·licitar cita prèvia dirigint un e-mail a la següent adreça de correu electrònic: tdiciommo@uic.es.

Presentació

L'assignatura pretén oferir una aproximació eminentment pràctica a l'arbitratge dins dels anomenats “mitjans alternatius de resolució de conflictes (ADR)”.

Requisits previs

No es requereixen

Objectius

Es persegueixen els següents objectius:

 

(i) Conèixer els mètodes alternatius de resolució de conflictes i la seva diferent aplicació en funció del cas concret.

(ii) Estudiar el funcionament de l'arbitratge així com la seva aplicació pràctica.

(iii) Aprendre a actuar en un procediment arbitral, tant com a àrbitre com a defensor dels interessos de les parts.

 

En definitiva el que es persegueix és que l'alumne adquireixi coneixements tècnics i pràctics en matèria arbitral.

Competències

  • 01 - Adquirir la capacitat d'entendre les idees principals i participar en conferències o lliçons magistrals en un context acadèmic
  • 02 - Adquirir la capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
  • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
  • 05 - Ser capaç de desenvolupar habilitats per treballar en equip
  • 06 - Adquirir habilitats en la presa de decisions

Resultats d'aprenentatge

1. Coneixerà i comprendrà el procediment arbitral.

2. Haurà desenvolupat la capacitat de sintetitzar i analitzar la informació obtinguda a les classes presencials i del material complementari aportat pel professor.

3. Haurà adquirit habilitats per al treball en equip.

4. Serà capaç de buscar informació, interpretar-la i utilitzar-la per la resolució de casos pràctics o la realització de treballs sobre la matèria.

Continguts

A continuació s'adjunta el temari de l'assignatura.

 

1.- L'arbitratge com a mètode alternatiu de resolució de conflictes.

2.- Els diferents tipus d'arbitratges.

3.- El conveni arbitral i els seus efectes.

4.- Els àrbitres: capacitat, nomenament, competència, recusació, abstenció.

5-. La substanciació de les actuacions arbitrals.

6.- L'auxili jurisdiccional en l'arbitratge: especialment pràctica de la prova i mesures cautelars.

7.- Pronunciament del laudo i terminació de les actuacions.

8.- Anul·lació i revisió del laude arbitral.

9.- Règim d'execució forçosa de laudes arbitrals.

10.- L'arbitratge en el context internacional.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
06
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
01 02 03
Estudi independent de l'alumne
01 02 03
Treballs individuals i en grup
05

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula

La nota final de l'assignatura serà el resultat d'una mitjana ponderada entre la nota de l'examen final i la nota de l'avaluació continuada:

(i) Avaluació continuada: els alumnes hauran de lliurar les pràctiques que es proporcionaran a classe. L'avaluació continuada representarà el 50% de la nota final.

(ii) L'examen final consistirà en un examen, basat sobre els continguts analitzats. Aquest examen final suposarà el 40% de la nota final.

(iii) L'assistència a les conferències de formació continuada representarà el 10% de la nota final.

 

Aquest sistema d’avaluació es mantindrà en segona convocatòria

 

 

 

Bibliografia i recursos

Tenint en compte el contingut de l'assignatura, el mètode de treball i la peculiar forma d'avaluar l'assignatura, els alumnes són lliures de recórrer a qualsevol manual bàsic d'Arbitratge.

Se li proporcionarà a l'alumne, durant el curs, materials científics, pràctics i jurisprudencials, sobre determinats aspectes rellevants del temari.

 

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00