Assignatura

Probàtica

 • codi 11931
 • curs 4
 • període Semestre 2
 • tipus op
 • credits 2

Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Horari
grup M
 Sem.2  DL 16:30 18:00 a502

Professorat

Responsable

Dr. Juan Antonio ANDINO - jandino@uic.es

Horari d'atenció

El professor atendrà als alumnes, sempre que ho necessitin i que sigui factible amb l’agenda del docent, per al què resultarà imprescindible demanar cita prèvia via correu electrònic (jandino@uic.es).

Presentació

Amb aquesta assignatura es completa la formació bàsica de l'alumne en matèria processal i, més concretament, en matèria de prova judicial. La prova dels fets controvertits resulta fonamental per obtenir una sentència favorable i, en definitiva, la satisfacció de les pretensions del client.

Requisits previs

No es precisen amb caràcter específic, si bé es recomana que l'alumne tingui molt presents els continguts de les matèries de dret processal civil i/o penal. Presentar manques en aquest sentit pot tenir conseqüències negatives per a l'adequat aprofitament de l'assignatura.

Objectius

Convé advertir que els mateixos són ambiciosos. Amb un estudiat propòsit de conferir a l'alumne una més que sòlida formació processal civil, es proposen com a metes de l'assignatura les següents:

1.- Domini de l'argumentació jurídica.

2.- Domini de la recerca dels fets en matèria civil i/o penal.

3.- Domini de la prova des del punt de vista de la probàtica.

Competències

 • 06 - Adquirir habilitats en la presa de decisions
 • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
 • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
 • 25 - Adquirir habilitats per a l'accionament processal: redacció d'escrits, concreció de pretensions, utilització de formularis, etc.
 • 26 - Dominar les tècniques i formes de prova

Resultats d'aprenentatge

1. Dominarà les tècniques i formes de prova. 2. Coneixerà i comprendrà els diferents mitjans, fonts i tècniques de prova. 3. Coneixerà i distingirà els diferents mitjans de pre-constitució de proves. 4. Haurà adquirit habilitats per manejar-se amb els elements comuns de les accions processals relatives a aquesta matèria. 5. Serà capaç de buscar informació, interpretar-la i utilitzar-la per a la resolució de casos pràctics o la realització de treballs relatius a aquesta matèria. 6. Serà capaç d'identificar amb precisió l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic relatiu a l'àmbit d'aquesta matèria. 7. Haurà desenvolupat destreses per detectar els problemes jurídics que s’apliquen a un supòsit concret. 8. Haurà desenvolupat habilitats en la resolució de conflictes jurídics relacionats amb els continguts del mòdul. 9. Haurà adquirit destresa en l'ús de les TIC’s en relació a l'obtenció d'informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, etc).

Continguts

Tema 1.- Teoria de la prova (què és un “fet”; què significa provar; com es proven les afirmacions de fet controvertides, etc.).

Tema 2.- Heurística (tècniques de recerca dels fets, tant públiques com a privades).

Tema 3.- Narrativa forense (com relatar els fets).

Tema 4.- Tècnica probatòria (I): La prova personal (psicologia del testimoniatge i tècniques d'interrogatori).

Tema 5.- Tècnica probatòria (II): Els documents (classes de documents, impugnació, frau, etc.).

Tema 6.- Indicis i presumpcions (estudi de la prova indirecta).

Tema 7.- La prova pericial (com es confeccionen els bons dictàmens, com defensar i qüestionar amb encert informis pericials).

Tema 8.- Els estàndards de prova (quanta prova és necessària en cada cas?).

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
06 24
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
23 26
Treballs individuals
25

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula

Examen oral davant tribunal. Es podrà tenir en compte, a exclusiu criteri del professor, la participació de qualitat que dugui a terme l’alumne durant les sessions.

Bibliografia i recursos

 • ANDINO LÓPEZ, Juan Antonio, “Las falacias en la jurisprudencia”, en el diario La Ley, número 8332, del 13 de junio de 2014, Especial número 14 de Cuadernos de Probática y Derecho Probatorio, páginas 13 a 16.

 • ANDINO LÓPEZ, Juan Antonio, “¿Mienten los testigos?”, en el diario La Ley, semana 114, del 29 de diciembre de 2014 al 4 de enero de 2015, Especial número 15 de Cuadernos de Probática y Derecho Probatorio, páginas 8 a 10.

 • ANDINO LÓPEZ, Juan Antonio, “Sobre la percepción del testigo”, en el diario La Ley, número 8535, del 8 de mayo de 2015, Especial número 16 de Cuadernos de Probática y Derecho Probatorio, páginas 8 a 10.

 • ANDINO LÓPEZ, Juan Antonio, “Neurociencia y prueba personal”, en el diario La Ley, número 8658, del 3 de diciembre de 2015, Especial número 17 de Cuadernos de Probática y Derecho Probatorio, páginas 16 a 19.

 • ANDINO LÓPEZ, Juan Antonio, “Probática y convencimiento del juzgador”, en el diario La Ley, número 8788, del 22 de junio de 2016.

 • DE MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos, “El juicio de hecho en la mente del Juzgador: ¿cómo razona?”, en la obra colectiva dirigida por Xavier Abel Lluch, Joan Picó i Junoy y Manuel Richard González La Prueba Judicial. Desafíos en las jurisdicciones civil, penal, laboral y contencioso-administrativa, Editorial La Ley, Madrid, 2011, páginas 225 a 246.

 • DE MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos, “Probática Penal. 1. La prueba de los delitos contra la Administración de Justicia”, Editorial La Ley, Madrid, 2012.

 • DE MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos, “Valoración de la prueba. Prueba indiciaria”, en la obra colectiva dirigida por Xavier Abel Lluch y Manuel Richard González, Estudios sobre prueba penal. Volumen III. Actos de investigación y medios de prueba en el proceso penal: diligencias de instrucción, entrada y registro, intervención de comunicaciones, valoración y revisión de la prueba en vía de recurso, Editorial La Ley, Madrid, 2013, páginas 333 a 417.

 • MUÑOZ SABATÉ, Lluís, “Introducción a la probática”, J.Mª Bosch, editor, Barcelona, 2007.

Material didàctic

      Materials
            Prova de pressumpcions pruebadepresunciones.pdf 
  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00