Assignatura

Oratòria: Expressar-Se en Públic

  • codi 12055
  • curs 4
  • període Semestre 2
  • tipus op
  • credits 1

Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Horari
grup M
 Sem.2  DC 17:00 18:00 a502

Professorat

Responsable

Dr. Ricardo María JIMÉNEZ - rmjimenez@uic.es

Horari d'atenció

El professor atendrà als alumnes que ho sol·licitin, després de concertar una cita a través del correu electrònic: rmjimenez@uic.es

Presentació

Per exercir com a jurista és imprescindible conèixer i aplicar les principals tècniques d'expressió oral.

Requisits previs

La Junta de centre ha establert dos criteris per poder matricular-se en aquesta asignatura.

   

Objectius

Aprendre a dominar la por a parlar en públic.

Practicar i assimilar diverses tècniques d'expressió oral (respirar amb el diafragma, millorar la vocalització, expressar-se amb seguretat, etc.).

Saber exposar un discurs breu persuasiu.

Saber exposar un tema breu de Dret davant d'altres persones.

Competències

  • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
  • 05 - Ser capaç de desenvolupar habilitats per treballar en equip
  • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
  • 12 - Tenir capacitat d'organització i planificació

Resultats d'aprenentatge

1. Adquisició habilitats en la comunicació oral.

2. Aplicació de tècniques d'expressió oral.

Continguts

1. Persuasió.

2. Expressió oral.

3. Llenguatge del cos.

4. Discurs persuasiu.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula

Al principi de cada classe, el professor exposarà els conceptes i tècniques que s'han d'assimilar i posar en pràctica per l'alumne; al temps restant, l'alumne realitzarà activitats a l'aula d'expressió oral, supervisades pel professor. 

Algunes activitats es resgistraran i es visionaran a l'aula. A les valoracions dels exercicis es demanarà l'opinió dels alumnes (dinàmica de grup i posada en comú). El treball serà individual i en grup. 

Dia 1             

Parlar en públic (introducció)

Llegir un poema

Dia 2             

Practicar silencis i pauses 

Dia 3             

Lectura d'un discurs en veu alta 

Dia 4             

Pronunciar un discurs (grup 1) 

Dia 5             

Pronunciar un discurs (grup 2) 

Dia 6             

Comentar una notícia jurídica (grup 1)

Dia 7             

Comentar una notícia jurídica (grup 2) 

Dia 8 

Lectura d'un documental (grup 1)

Dia 9             

Lectura d'un documental (grup 2)

Dia 10           

Visió de discursos

Dia 11            

Exposició d'idees (grup 1)

Dia 12           

Exposició d'idees (grup 2)

Dia 13

Assaig de discurs final breu (grup 1) 

Dia 14

Assaig de discurs final breu (grup 2)

Dia 15

Pronunciar discurs final breu

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
03
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
03 05 11 12

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula

S'avaluarà a partir dels exercicis realitzats per l'alumne a l'aula (45 %), pels alguns dels quals serà necessària una preparació prèvia.
L'exercici final tindrà major valor (55 %).
L'alumne ha d'assistir a totes les classes. Una absència es penalitzarà amb -30 punts, sobre 100, en la qualificació final. Dos retards en l'assistència a classe es consideraran com una absència, per tant es penalitzarà la qualificació final amb -30 punts, sobre 100. Les absències inevitables es justifiquen el mateix dia i s'aporta la documentació necessària.
No s'usaran telèfons ni ordinadors portàtils a l'aula, tret que el professor ho autoritzi.
Si l'alumne suspèn la 1a. convocatòria, la nota màxima que podrà aconseguir en les següents serà de 50 punts.

Per recuperar l'assignatura en la 2a. i següents convocatòries, l'alumne haurà de preparar tres discursos persuasius el tema dels quals serà indicat pel professor. Es valorarà l'expressió oral d'un d'ells que es triarà a l'atzar.

SISTEMA D'AVALUACIÓ
Assistència i participació a classe
Proves orals
Assistència i participació a classe
Proves orals

Bibliografia i recursos

Orden Jiménez, Rafael (2008): Técnicas de oratoria para opositores: cómo afrontar las pruebas orales de una oposición, Madrid: Colex.

Vallejo-Nájera, J.A. (2010): Aprender a hablar en público hoy: cómo cautivar y convencer por medio de la palabra, Barcelona: Planeta.

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00