Assignatura

Dret de la Discapacitat: Accessibilitat

  • codi 12056
  • curs 4
  • període Semestre 2
  • tipus op
  • credits 2

Llengua d'impartició principal: castellà

Horari
grup M
 Sem.2  DV 18:30 20:00 a502

Professorat

Responsable

Lc. Enrique ROVIRA-BELETA - erovira@uic.es

Horari d'atenció

 Els alumnes poden contactar directament amb el professor mitjançant el mail info@rovira-beleta.com.

Presentació

L'assignatura optativa de Dret de la discapacitat: accesibilitat s'impartirà en llengua castellana en el segon semestre, per als alumnes de la Facultat de Dret de la UIC Barcelona. En aquesta matèria s'expliacran continguts, arguments, procediments i sancions, d'acord amb la normativa vigent sobre accesibilitat tant a nivel autonòmic com de dret estatal. Aquesta normativa es tindrà en compte en la seva implementació i en la seva negociació quan l'accesibilitat sigui objecte de litigi (a nivella urbanístic o de l'edificació pública i privada, productes, serveis, mitjans de transport i sistemes de comunicació i informació per a tots els públics, tinguin o no limitades les seves capacitats, temporalment o permanent). 

Requisits previs

No n'hi ha.

Objectius

Les finalitats d’aquesta assignatura son les següents:

 1-Aconseguir que els estudiants aprenguin els criteris de l’accessibilitat especificats en les normes vigents actualment en Espanya i Catalunya.

2- Analitzar les formes i continguts de les negociacions de conformitat amb la legislació vigent en Espanya, però al mateix temps analitzant tècniques de negociació i practiques aplicades a Catalunya, donat que es la nostra comunitat un referent a nivell nacional per les seves bones actuacions en aqueta temàtica, sobre tot en la ciutat de Barcelona.

 

Competències

  • 01 - Adquirir la capacitat d'entendre les idees principals i participar en conferències o lliçons magistrals en un context acadèmic
  • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex

Resultats d'aprenentatge

  • Haurà desenvolupat la capacitat de sintetitzar i analitzar la infomació obtinguda en les classes presencials i del naterial complementari aportat pel professor. 
  • Serà capaç de buscar informació, interpretar-la y utilizar-la en la resolució de casos pràctics o en la realització de treballs relatius a aquesta matèria. 
  • Serà capaç d'identificar amb precisió l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic relatiu a l'àmbit d'aquesta matèria. 

Continguts

27 Gener 2.017      

Sr. Enrique Rovira-Beleta, Arquitecte

­      Les capacitats de les persones amb discapacitat.

­      L’envelliment de la població.

­      Normatives d’accessibilitat. Criteris.

3 Febrer 2.017

Sr. Jordi Oliva, Arquitecte Generalitat de Catalunya

­      Accessibilitat en el territori - Urbanisme:

­      Llei 13/2014 d’Accessibilitat.

­      Codi d’Accessibilitat de Catalunya.

­      Ordre VIV 561/2010

10 Febrer 2.017     

Sr. Jordi Oliva, Arquitecte Generalitat de Catalunya

­      Accessibilitat en el territori -Edificació:

­      Llei 13/2014 d’Accessibilitat.

­      Codi d’Accessibilitat de Catalunya.

­      Codi Tècnic de l’Edificació -CTE DBSUA / CTE DBSI

17 Febrer 2.017

Sr. Francesc Lluch i Joan Gil. Agils Comunicació.

­      Els drets de les persones amb discapacitat auditiva.

24 Febrer 2.017

Sra. Diana Osadci,  Coordinadora de formació de l’Institut de Drets Humans de Catalunya.

­      Llei de Promoció de l’autonomia personal i de la dependència (LAPAD): Accessibilitat un dret de tots i per a totes les persones.

3 Març  2.017

Sr. Jose Mª Solé, Advocat. Fundació Tutelar Comarques Gironines.

­      Accessibilitat com a dret humà.

­      Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les persones amb discapacitat.

10 Març  2.017

Sr. Guillermo Hurtado. Tècnic en Accessibilitat de l’ IMD-Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Sr. Antoni Galiano. Advocat. Secretari Delegat de l’ IMD

­      Criteris de l’Accessibilitat en la contractació pública:

­      Productes, serveis, espais i edificis.

17 Març  2.017

Sr. Guillermo Hurtado. Tècnic en Accessibilitat de l’ IMD-Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Sr. Antoni Galiano. Advocat. Secretari Delegat de l’ IMD

­      Criteris de l’Accessibilitat en la contractació pública:

­      Productes, serveis, espais i edificis.

24 Març  2.017

Sra. Diana Osadci,  Coordinadora de formació de l’Institut de Drets Humans de Catalunya.

­      Llei de Promoció de l’autonomia personal i de la dependència (LAPAD): Accessibilitat un dret de tots i per a totes les persones.

31 Març  2.017

Sra. Isabel Ucedo, Advocada.

­      Accessibilitat i Comunitats de Veïns. Llei de la Propietat Horitzontal, Codi Civil de Catalunya, etc.

7 Abril  2.017

Sr. Enrique Rovira-Beleta, Arquitecte.

­      Accessibilitat en l’edificació i l’ urbanisme. Ajustos raonables. Exemples pràctics.

21 Abril  2.017                    

Sra. Mercedes Cuyás. Advocada. Sòcia Bufete Maresca

­      Urbanisme social.

28 Abril  2.017

Sr. Javier Albouy. Llicenciat en Dret. Consultor en Recursos Humans.

­      Les barreres invisibles.

5 Mayo 2.017

Sr. Enrique Rovira-Beleta, Arquitecte.

­      Correccions de treballs i posada en comú.

12 Mayo  2.017

Sr. Enrique Rovira-Beleta, Arquitecte.

­      Exposició i Defensa dels treballs.

8 Juny 2.017           

Sr. Enrique Rovira-Beleta, Arquitecte.                                      

­      Entrega de treballs.

23 Juny  2.017

Sr. Enrique Rovira-Beleta, Arquitecte.

­      Entrega de treballs. 2º Convocatòria

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula

 

Les classes es realitzaran un dia a la setmana. Es combinarà la teoria i la practica durant les classes. La teoria s’implementarà basant-se en la normativa vigent i les practiques seran els anàlisis de casos reals.

 

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
01
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
23
Estudi independent de l'alumne
01

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula

No es realitzaran exàmens. L’avaluació consistirà en la participació activa i en l’assistència, així com en un treball final elaborat i desenvolupat pel l’alumne i supervisat pel professor. S’admetran un màxim de 3 faltes d’assistència a classe, sense justificar.

Es realitzarà un treball sobre “L’Accessibilitat i les normatives existents”, qüestionant els requeriments i proposant possibles millores.

Bibliografia i recursos

Constitución Española. 1978. Aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978.

ONU. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

INSTRUMENTO de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006.

Ley 49/1960 de la Propiedad Horizontal; Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960 adaptada a la Ley Civil; Ley 8/2013 rehabilitación, regeneración y renovación urbanas que ha modificado algunos artículos, (Última modificación: 6 de octubre de 2015).

 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Decreto 135/1995 de 24 de marzo de desarrollo de la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas, y de aprobación del Código de Accesibilidad.

Ley 5/2006, de 10 de mayo, del Libro Quinto del Código Civil de Catalunya, relativos a los Derechos Reales.

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Orden VIV 561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

Código Técnico de la Edificación CTE DB SUA y CTE DB SI.

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

 Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Decreto de Habitabilidad 141/2012, de 30 de octubre, por el cual se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad.

Real Decreto 1720/2012, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1709/2011, de 18 de noviembre, por el que se crea y regula el Foro de Cultura Inclusiva.

Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

Real Decreto 156/2013, de 1 de marzo, por el que se regula la suscripción de convenio especial por las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Ley 13/2014, del 30 de octubre, de Accesibilidad, de la Generalitat de Catalunya.

Documento de Apoyo del Código Técnico de la Edificación DA DB-SUA / 2:

Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes. (diciembre 2015).

La reforma de la Propiedad Horizontal en Cataluña en la Ley 5/2015, de 13 de mayo, de modificación del libro quinto del Código Civil de Cataluña, relativo a los Derechos Reales.

 

 

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00