Beques de la Generalitat de Catalunya (AGAUR)

Tancat

La convocatòria per al nou curs de beques i ajuts a l'estudi de caràcter general per a alumnat universitari que estudiï a la seva comunitat autònoma constitueix un dels instruments que contribueixen més eficaçment a fer possible el principi d'igualtat d'oportunitats. A més a més, aquestes beques i ajudes milloren l'eficiència educativa, ja que permeten aprofitar els recursos de moltes persones que pertanyen a famílies de rendes baixes.

Àmbit d'aplicació

Aquesta convocatòria està destinada a l'alumnat amb domicili familiar a Catalunya i que cursa estudis en una universitat catalana.

Les persones que estudien en una universitat d'una comunitat autònoma diferent de la del seu domicili familiar cal que sol·licitin la beca de mobilitat. Consulteu el web del Ministeri d'Educació i Ciència.

Tipus d'ajuts

Els principals tipus d'ajuts a l'estudi són els següents:

  • Beca de matrícula o exempció de preus públics.
  • Ajut de transport urbà.
  • Ajut de desplaçament: aquest ajut és incompatible amb el de transport urbà i amb el de residència.
  • Ajut de residència.
  • Ajut per a material didàctic.
  • Ajut compensatori.

La quantia de la beca és el resultat de la suma dels diferents ajuts als quals tingui dret l'estudiant.

Destinataris

Estudiants universitaris amb domicili familiar a Catalunya que estigui cursant o hagi de cursar estudis a una universitat del sistema universitari català de qualsevol titulació homologada i que no estigui en possessió de cap títol de llicenciat, d'enginyer o d'arquitecte amb validesa a tot el territori espanyol. 

També pot sol·licitar aquestes beques per cursar estudis de segon cicle qui hagi superat un primer cicle o estigui en possessió d'un títol de diplomat, de mestre, d'enginyer tècnic o d'arquitecte tècnic que permeti l'accés a un segon cicle.

Podeu trobar més informació al web de l'AGAUR o consultar les bases de la convocatòria al Servei d'Estudiants.

Enllaços d'interès