GORDILLO LINERO, Ruben

Sr.
Ruben
GORDILLO
LINERO
Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
Departament d'Economia i Organització d'Empreses
Associat
Extensió: 
rgordillo@uic.es
Fotografia del professor