Missió, visió i valors

Missió

La nostra missió és formar persones que contribueixin a humanitzar la transformació de la societat a través de l'excel·lència professional, la investigació d'impacte, la integritat i el compromís social.

Per complir la seva missió, UIC Barcelona:

 • Fomenta l'excel·lència, el rigor i la innovació acadèmica amb uns sòlids coneixements;
 • Proporciona els mitjans per al desenvolupament de competències de lideratge, mitjançant una educació transformadora;
 • Impulsa la investigació científica i la transferència del coneixement;
 • Potencia la cultura, el diàleg i la cooperació;
 • Promou el caràcter emprenedor, l’esperit de servei i el compromís social.

Visió

Aspirem a ser una universitat de referència internacional per la seva excel·lència acadèmica i compromís social:

 • Fomentant un lideratge transformador que tingui un impacte positiu als altres; 
 • Reconeixent l'impacte transformador de cada persona i acompanyant-les a totes les etapes de la seva vida professional;
 • Aportant coneixement a la societat amb professionals íntegres, a través d’una investigació científica d’impacte als diferents camps del saber. 

Valors

Els valors de UIC Barcelona es basen en la tradició cristiana, i fan èmfasi en la centralitat de la persona, el respecte a la llibertat, l’amor a la veritat, l’excel·lència professional i el compromís social. 

Persona

Reconeixem el valor intrínsec  i l’impacte transformador de cada persona, amb independència del seu origen, edat, sexe, capacitat o experiència. Per això:

 • Atenem les necessitats, desenvolupant el talent, potenciant les competències i motivant cap a l’excel·lència.
 • Fomentem la igualtat d'oportunitats i el treball en equip, i ens esforcem per crear un clima de confiança i sentit de pertinença.

Excel·lència

L’excel·lència requereix fer la feina amb la màxima qualitat possible, assumir la responsabilitat, buscar la millora contínua amb esperit de servir els altres.

 • Ens esforcem per conèixer les nostres fortaleses i àrees de millora, amb afany de superació, promovent un clima de col·laboració i de treball en equip.
 • Treballem per tenir uns coneixements antropològics, científics i tècnics sòlids, per desenvolupar el talent, comunicar, empatitzar amb les persones i cuidar-les, i fer un ús racional i eficaç del temps.

Cerca de la veritat

 • Volem trobar respostes als reptes que planteja la societat, aportant coneixement i temps d’estudi, i promovent el diàleg, el pensament crític i la curiositat intel·lectual.
 • Buscar la veritat implica estar oberts a altres idees, no quedar-se amb allò evident, buscar informació rellevant i analitzar-la en profunditat, contrastar les pròpies percepcions amb dades i fets, demanar l’opinió a altres persones, reflexionar abans d’adoptar una postura ferma amb esperit de servei, davant les conseqüències que tindran les decisions en les persones i l’entorn.

Compromís social

 • Entenem el compromís social com la responsabilitat de les persones i de tota la comunitat universitària cap al bé de la societat.
 • Volem detectar les necessitats socials i buscar solucions que promoguin el bé comú i el desenvolupament sostenible. Aquesta actitud implica honestedat, proactivitat, obertura al canvi i estar pendent dels altres.
 • Fomentem emprenedors socials que actuïn amb generositat i afany de servei, i que utilitzin els recursos de manera eficient i sostenible per promoure un impacte positiu al seu entorn.