Universitat Internacional de Catalunya

Comunicació Institucional Especialitzada

Comunicació Institucional Especialitzada
4
10045
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Cita previa a través del correo electrónico

Presentació

Aquesta assignatura pretén dotar als alumnes d’un coneixement pràctic de les claus de funcionament de la comunicació institucional, centrant-nos en les estratègies, metodologies i reconeixement de processos comunicatius polítics, públic-administratius, organitzacions sense ànim de lucre, institucions culturals, educatives y sanitàries.


Requisits previs

No n’hi ha.


Objectius

L'objectiu és que l'alumne aprengui quines són les eines per treballar la comunicació institucional, adaptant allò necessari a les característiques pròpies de cada àmbit: polític, públic, tercer sector o institucions culturals i sanitàries.


 


Competències

 • 18 - Capacitat per treballar sota pressió
 • 64 - Coneixement i domini de repertoris bibliogràfics
 • 73 - Coneixement i domini de les tècniques d'acostament a les fonts d'informació
 • 77 - Capacitat i habilitat per responsabilitzar-se de l'àrea de comunicació d'un organisme
 • 78 - Capacitat i habilitat per establir un pla de comunicació
 • 85 - Capacitat i habilitat per exercir com a experts en la gestió d'estratègica de la imatge corporativa
 • 89 - Capacitat de crear sinergies en els equips de treball
 • 91 - Preparació per assumir riscos
 • 94 - Capacitat per actuar en llibertat i responsabilitat
 • 95 - Capacitat per a la gestió econòmica i pressupostària en el seu àmbit d'activitat
 • 96 - Capacitat per a l'anàlisi objectiva de la realitat i extracció de consideracions vàlides

Resultats d'aprenentatge

Un cop hagin cursat aquesta assignatura, els alumnes:

 • Coneixeran quines són les funcions d’un departament de comunicació institucional i les eines necessàries per complir els objectius del departament.

 • Tindran la capacitat d’assumir campanyes i accions globals de comunicació, com a externs, d’una institució.

 • Podran dissenyar estratègies i equips de professionals eficaços al departament de comunicació d’una institució.

Continguts

1. Gestió de la comunicació institucional del segle xxi i l’e-institució.

2. Comunicació pública. Govern i Administració pública. 

3. Comunicació política. Campanyes electorals Partits i líders polítics. 

4. Comunicació a les Fundacions i ONG

5. Comunicació institucional a les organitzacions sanitàries 

6. Comunicació a institucions educatives y culturals

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0,6
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0,8
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0,8
Workshop. Tallers avançats, intensius, de major durada, dirigits per professors i/o professionals estrangers, en els quals l'idioma utilitzat és l'anglès. Culminen en un producte professional o semiprofessional produït també en llengua anglesa. 1
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 0,8

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota final d’aquesta assignatura és la suma de dues notes:

 • Examen teòric al final: 40 % de la nota (cal aprovar l’examen).

 • Practics: 60 % de la nota.

     

2º conovocatòria i ss: 100% examen

Bibliografia i recursos

Túnez López, Miguel, La gestión de la comunicación en las organizaciones, Comunicación social Ediciones y Publicaciones, 2012.

Polo, Fernando, Polo, José Luís. #socialholic, Ediciones Gestión 2000, 2012.

Monzón, Cándido, Opinión pública, comunicación y política, Tecnos, 2006

 Balas, Montserrat, La gestión de la comunicación en el Tercer Sector, ESIC Editorial, 2012

Riorda, Mario, Elizalde, Luciano, Comunicación gubernamental 360, La Crujía Ediciones, 2014

Herrero, J.César, El Candidato. Manual de relaciones con los medios, Comunicación social Ediciones y Publicaciones, 2013.