Universitat Internacional de Catalunya

Effective Speaking Skills

Effective Speaking Skills
6
10084
3
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Els alumnes poden contactar amb la professora a través del correu electrònic.

Presentació

El curs "Effective Speaking Skills" proposa l'aprenentatge de estratègies comunicatives en anglès per a una producció e interacció fluides, complexes i precises en la comunicació interpersonal, professional i acadèmica. El curs farà especial énfasi en els aspectes conversacionals referits a les estratègies, fórmules, convencions, i aspectes culturals de la comunicació i la socialització internacional.

Requisits previs

Nivell recomenat d'anglès B1 - B2

Objectius

-  Guanyar conciència de la importància de les estratègies comunicatives que permitin una producció i interacció efectives en anglès.

- Aprendre el llenguatge fomulaic típic de les situacions tan contidianes, però també més formals, al nivell receptiu i productiu.

- Presentar i practicar tècniques retóriques de presentació en públic.

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • 12 CG - Capacitat d'escolta
 • 15 CE - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 17 CE - Capacitat de produir textos orals i escrits per a projectes periodístics

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Al nivell  receptiu els estudiants milloraran la seva capacitat receptora de la llengua anglesa en diferents contextos i accents.

Es treballaran els següents aspectes:

- expressions fixes (col·locacions)

- expressions idiomàtiques

- elements pragmàtics de la conversa en anglès

- recepció de la informació més eficaç del treball amb la pronunciació (al nivell de paraula i de frase)

Al nivell productiu els estudiants seran capaços de comunicar-se eficaçment en diferents situacions, amb diferents graus de formalitat, l'accent i la intonació adecuats. Sabran respectar les pautes bàsiques pragmàtiques de la comunicació en anglès.

Per l'últim, al llarg del curs, es presentaran algunes tècniques de fer presentacions en públic que es practicaran a classe i es culminaran amb una presentació final individual de cada alumne.

 

Continguts

Els continguts s'organitzaran a partir de les 4 arees fonamentals: la socialització, les seqüències formulàiques, la explicació de fets desenvolumpats i la pronunciació.

I. La socialització

 • Impressions personals
 • Mostrar la casa als convidats
 • Expressar interés i sorpresa
 • Expressions socials
 • Reaccionar a alguna cosa sorprenent
 • Expressions de exageració
 • Expressar cortesia

II. Las seqüències formulàiques

 • generalitzar i fer excepcions
 • Exclamacions
 • Corregir algú i expressar el su punt de vista
 • Expressar dubte
 • Canviar de tema
 • Demanar un favor
 • Saber interrompre
 • Conversa telefònica

III. La explicació desenvolupada de fets / històries (pràctica monològica) a base de temes tractats a classe

IV. Taller de pronunciació: vocals i consonants, paraules aïllades, frases i textos; accent en paraules, ritme i intonació.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1.2
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 1.2
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 1.2
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 2.4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPRIMERA CONVOCATÒRIA

Treball a clase     10%  (assistència i treball en grups)

Tests parcials      30%  (3 tests)

Presentació        20%  (presentació amb temps limitat al final del curs)

 

Examen oral       20%

Examen escrit    20%

 *Es necessari aprovar l'examen oral per a aprobar la assignatura.SEGONA CONVOCATÒRIA I SEGÜENTS

I. Tots els tests parcials suspesos 20% (si no n'hi ha cap, la suma dels 3 aprovats)

 

II. L'estudiant hara de fer els dos examens finals:

Examen oral*         40%

Examen escrit         40%

*Es necessari aprovar l'examen oral per a aprobar la assignatura.

Bibliografia i recursos

 • Baker, A. (1997, 2003). Ship or Sheep? An Intermediate Pronunciation Course. 3rd ed. Cambridge: CUP.
 • Gore, S., Gordon, D. (2007). English for Socializing. Oxford Business English: Oxford Series. Oxford: OUP
 • Grussendorf, M. (2016). English for Presentations. Oxford Business English: Oxford Series. Oxford: OUP
 • James, L., Smith, O. (2007). Get Rid of Your Accent: The English Pronunciation and Speech Training Manual. 3rd ed. London: Business & Technical Communication Services Ltd.
 • Kay, S. Jones, V. (2015). New Inside Out. Upper-intermediate level - Useful phrases
 • King, D. (2005). Socialising. Delta Publishing.
 • Kirkpatrick, B. (2004). English for social interaction. Social expressions. Learners Publishing Pte.
 • Marks, J. (2017). Pronunciation in Use: Advanced. Cambridge: CUP.
 • Marks, J. (2017). Pronunciation in Use: Elementary. Cambridge: CUP.
 • Marks, J. (2017). Pronunciation in Use: Intermediate. Cambridge: CUP.
 • O’Dell, F., McCarthy, M. (2002). English Idioms in Use: Advanced. 2nd ed. Cambridge: CUP.
 • Shofield, J. (2012). Collins Workplace 1: Collins English for work. Collins.
 • Shofield, J. (2012). Collins Workplace 2: Collins English for work. Collins.
 • Soars, J. & C. (2011). New Headway: Upper-Intermediate: Student’s book. 4th ed. Oxford: OUP.