Universitat Internacional de Catalunya

Emprenedoria

Emprenedoria
6
10291
4
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Es dóna atenció als alumnes en hores convingudes amb el professor durant les sessions lectives.

Presentació

En un entorn global canviant com en el qual vivim innovar i emprendre són la principal opció estratègica per al futur, sense oblidar que ambdues van de la mà: no podem crear empreses poc innovadores perquè la innovació és el principal factor de competitivitat de les empreses de nova creació.    Aquesta assignatura pretén no només promoure l'esperit emprenedor entre els estudiants sinó també donar les eines perquè ells mateixos puguin convertir les seves idees en projectes reals. L'assignatura es recolza en els coneixements apresos durant la llicenciatura i serveix de preparació al Treball Final de Grau: la creació d'un pla d'empresa.

Requisits previs

No hi ha requisits previs

Objectius

Un cop superada amb èxit aquesta assignatura, els estudiants seran capaços de:

 • Entendre quines característiques ha de tenir un emprenedor.
 • Identificar d’on surten les idees.
 • Entendre les regles del joc per innovar i emprendre.
 • Entendre qui són els “actors” implicats en la innovació, quin és l’ecosistema emprenedor i com es relacionen.
 • Saber utilitzar les eines analítiques per esbrinar si una idea és, a banda d’una idea, també una oportunitat; copsar-ne el potencial i protegir-la des del punt de vista de la propietat intel·lectual, i donar suport a la presa de decisions.
 • Aprendre a dissenyar models de negoci.
 • Aprendre a analitzar la viabilitat d’un projecte empresarial.
 • Aprendre a preparar un pla de negocis.
 • Accedir a fonts de finançament i conèixer els principals factors de la negociació per aconseguir capital.
 • Entendre que l’emprenedoria no només es limita a les empreses de nova creació sinó també a les ja establertes com a mitjà de detecció de noves oportunitats de creixement.


Competències

 • 01 - Conèixer, comprendre i aplicar els mètodes, tècniques i instruments propis de la comptabilitat.
 • 02 - Conèixer, interpretar i aplicar la normativa comptable actual.
 • 04 - Comprendre i saber emprar la terminologia financera en el marc empresarial.
 • 05 - Conèixer les funcions pròpies dels departaments de finances en les empreses.
 • 06 - Conèixer i saber aplicar les principals polítiques d'estructura de capital i d'administració de l'actiu.
 • 13 - Conèixer i comprendre la terminologia i els procesos de gestió de l'empresa.
 • 14 - Conèixer i comprendre el marc legal del dret mercantil i ser capaç d'aplicar-lo a casos pràctics del món de l'empresa.
 • 24 - Ser capaç de desenvolupar una anàlisi del medi econòmic, social i històric en el qual se situa l'empresa.
 • 25 - Conèixer la funció comercial dins l'empresa i ser capaç d'entendre'n els objectius.
 • 26 - Ser capaç d'entendre i utilitzar els conceptes bàsics de màrqueting i les principals polítiques de l'àrea, i de comprendre l'entorn comercial en el qual operen les empreses.
 • 27 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia de l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
 • 34 - Desenvolupar la capacitat de preveure situacions i avançar-se als esdeveniments, i de reconèixer i interpretar la situació econòmica en un context determinat.
 • 37 - Tenir capacitat per aplicar tècniques, mètodes i eines de gestió.
 • 38 - Tenir capacitat per relacionar les principals variables, formals i informals, que determinen el comportament humà en una organització.
 • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
 • 41 - Ser capaç de sintetitzar descriptivament la informació.
 • 48 - Ser capaç d'identificar les necessitats d'informació per a la gestió de les principals àrees funcionals dins les organitzacions.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 59 - Adquirir destresa en l'ús d'eines informàtiques i de les TIC.
 • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.
 • 66 - Capacitat de recuperar i tractar informació.

Resultats d'aprenentatge

Després d'acabar el curs l'alumne sabrà:


1. La naturalesa de la figura d'emprenedor
2. Comprovar la viabilitat del projecte emprenedor
3. Tècniques que l'ajudaran a desenvolupar la creativitat
4. Eines de finançament disponibles per als emprenedors
5. Com desenvolupar el pla de màrqueting per poder produir, promocionar, distribuir i vendre el seu producte de manera eficaç
6. Desenvolupar un robust pla de negoci
7. Els factors clau d'èxit i fracàs d'altres emprenedors
8. Formes jurídiques d'una empresa
9. Reptes dels negocis familiars
10. Eines digitals per desenvolupar un negoci

Continguts

 1. L'ésser humà com a emprenedor: presa de decisions
 2. Viabilitat del negoci
 3. Innovació: idees i creativitat
 4. Finançar un negoci
 5. Pla de Marketing
 6. Pla de negoci
 7. Èxit i fracàs
 8. Encetar un negoci
 9. Pla de comunicació

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa formació és teoricopràctica. La metodologia de les sessions es basa en conferències, exercicis, discussió de casos d’empresa, visualització de vídeos, treball en equip i programes d’aprenentatge.

Els alumnes dissenyaran un model de negoci a partir d’una idea, faran treball de camp i es posaran en contacte amb clients potencials, competidors i proveïdors per validar el model proposat. Els estudiants hauran de modificar el model fins que funcioni, i defensar-lo davant del grup classe al final de l’assignatura. Aquest exercici els serà molt útil per desenvolupar el pla d’empresa del treball final de grau.

El curs demana estudi individual, treball en equip, fer exercicis a classe i un examen final.


Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer poder ser avaluat, és indispensable haver entregat tots els treballs i haver assistit a classe mínim 88% de les classes (>3 absències = no avaluat).

10% Involucració a classe

30% Mini casos

40% Pla de negoci (20% presentació, 20% document)

20% Examen (test multirresposta)

 

2ª convocatòria (Juliol)

Examen - Màxima nota possible: 7/10

Bibliografia i recursos

     Llibre Generació de models de negoci
     Llibre Visionomics
     Llibre Technology Ventures: From idea to enterprise
     Llibre Els 7 hàbits de la gent altament efectiva
     Llibre El mètode Lean Start-up
     Llibre Capitalisme 2.0 El poder del ciutadà per canviar el món
     Llibre Emprendre és possible
     Llibre Emprendre amb èxit
     Llibre El Manual de les start-ups
     Llibre Emails a un jove emprenedor