Universitat Internacional de Catalunya

Anàlisi d'Audiències

Anàlisi d'Audiències
3
10731
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Professorat

Presentació

En aquesta assignatura l’estudiant adquirirà coneixements sobre:

(1) Principals patrons de consum de mitjans i els seus potencials efectes en coneixements, actituds i comportament dels usuaris;

(2) Principals fonts de dades agregades de comportament d’audiències i com es construeixen;

(3) Us d’eines per a recol. lecció pròpia de dades d’audiències online i offline;

(4) Metodologies d’anàlisi quantitatiu i qualitatiu d’audiències.

 

Requisits previs

Cap

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és que l'estudiant conegui les principals fonts de dades d'audiència, les diferents unitats d’anàlisi, softwares i indicadors, i que adquireixi la capacitat d'interpretar aquestes dades al final del trimestre.

Competències

 • 06 CG - Capacitat de lectura, anàlisi i síntesi
 • 08 CG - Capacitat de reflexió i memorització
 • 09 CG - Capacitat per innovar
 • 10 CG - Coneixement i domini de repertoris bibliogràfics
 • 16 CE - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 23 CE - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de l'empresa informativa
 • 24 CE - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament les institucions jurídic-polítiques contemporànies
 • 25 CE - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els elements macroeconòmics
 • 38 CE - Coneixement i domini dels conceptes, dades, estadístiques i gràfics econòmics
 • 54 CE - Capacitat d'anàlisi i comprensió de les audiències

Resultats d'aprenentatge

Coneixement de les diferents metodologies d'investigació d’audiències, tant quantitatives com qualitatives aplicades als mitjans de comunicació. Treball amb dades reals i recents, interpretació de les dades d'audiència, adquisició del coneixement de les estratègies de desenvolupament d’audiències i tàctiques de competència entre els diferents mitjans. Anàlisi de les implicacions normatives i els efectes d’aquestes estratègies i decisions.

 

Continguts

 1. Introducció Audiència: definició, tipologies i aproximacions al seu estudi
 2. Anàlisi de dades d'audiències. Principals fonts de dades agregades. Mesura d'audiència digital
 3. Audiència i models de negoci a l'entorn digital

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1,5
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0,4
0.4
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0,4
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 0,3

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl curs equival a 3 crèdits ECTS i és presencial.

Les pràctiques computaran el 40% de la nota.

La participació activa a classe es valorarà positivament i pot suposar fins a un 10% addicional sobre la nota final.

L’examen final equivaldrà al 60% de la nota.

En segona convocatòria i següents, l’examen comptarà el 100% de la nota.