Universitat Internacional de Catalunya

Pensament Social i Sociologia

Pensament Social i Sociologia
6
10751
2
Segon semestre
FB
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Cal enviar un correu electrònic per tal de concertar l'hora.

Presentació

Es tracta d'un curs bàsic de sociologia que es divideix en tres parts. En la primera part, es fa un repàs de l'evolució del pensament sociològic a través de l'exposició dels seus autors clàssics. En la segona part es treballa l'enfocament de la Sociologia Relacional, un dels paradigmes més suggeridor de la Sociologia contemporània i es veuran algunes aplicacions pràctiques; i en l'última part, a través de classes invertides, s'aprofundirà en les dimensions socials de l'èxit.

Requisits previs

Curiositat, paciència i esforç.

Objectius

L’objectiu principal de l’assignatura és que els alumnes coneguin i utilitzin la sociologia, que es familiaritzin amb l'objecte d’estudi i l' enfocament específic d'aquesta disciplina així com amb, les teories principals, els conceptes bàsics i els diferents mètodes de recerca.

Competències

 

 

  • E05 - Capacitat per avaluar determinats aspectes socials vinculats a la diversitat cultural
  • E06 - Consciència dels punts de vista que es deriven d'antecedents culturals i socials diferents i respecte cap aquests punts de vista
  • E07 - Coneixement dels temes i problemes del debat cultural actual, i consciència del fet que estan en constínua construcció
  • G01 - Capacitat per comprendre i expressar idees i arguments amb ordre i coherència de manera oral i escrita
  • G05 - Capacitat de treball autònom, d'organització i planificació

Resultats d'aprenentatge

L'estudiant:

- Adquireix el vocabulari i conceptes clau de la matèria

- Desenvolupa arguments i síntesi en els debats i exposicions orals

- Analitza i sintetitza els textos utilitzats

- Aprèn a diagnosticar problemes en l'àmbit intel·lectual, cultural i social

- Aprèn a contextualitzar fenòmens socials i culturals

Continguts

PART I
ELS CLÀSSICS DEL PENSAMENT SOCIOLÒGIC

Els primers sociòlegs

Durkheim

Max Weber

Funcionaisme estructural

Sociologia del conflicte

Interacció simbòlica

Formes de recerca sociològica

EL PAPER DE LA CULTURA
1. diversitat cultural: moltes maneres de viure en una mateixa societat
2. Cultura i llibertat
3. Un debat interessant
4. El procés de socialització
5. L'experiència del social: autors i actors
6. Grups i organitzacions

PART II
SOCIOLOGIA RELACIONAL
INTRODUCCIÓ. APROXIMACIÓ RELACIONAL EN SOCIOLOGIA
Què vol dir estar "en relació"?
Observant les relacions
Pensar i actuar en una xarxa
REGLES PER A UNA SOCIOLOGIA RELACIONAL
Observació descriptiva i observació problemàtica
Observant les relacions
La construcció de la "caixa negra
Anàlisi morfogenètica
Les conseqüències pràctiques de l'anàlisi relacional: els sistemes ODG.
El significat dels valors en la investigació sociològica.
APLICACIONS
Alguns exemples d'enfocaments relacionals a qüestions socials.

PART III
Deu lliçons invertides de la lectura del llibre de Malcom Gladwell "Outliers".

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs combinaran les explicacions teòriques i les activitats pràctiques.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL´avaluació de l´assignatura es basa en un examen (70% de la nota) i en un diari de lectura (30% de la nota).

L'examen es farà al final del semestre. L'alumne haurà de lliurar el diari de lectura el dia de l'examen.

Cal assolir la nota mínima de 5 a les dues proves per aprovar l'assignatura.

Bibliografia i recursos

PIERPAOLO DONATI & PABLO GARCIA RUIZ. Sociología relacionales, Prensa de la Universidad de Zaragoza, 2021.

GLADWELL, Malcom. Fuera de serie. Por qué unas personas tienen éxito y otras no (Outliers), Santillana, 2010.

Material didàctic