Universitat Internacional de Catalunya

Informàtica de Gestió

Informàtica de Gestió
6
14579
1
Segon semestre
FB
TIC
Sistemes d'Informació
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Fora de classe els estudiants podran fer consultes sobre els seus dubtes i problemes per correu electrònic, o bé concertar una reunió presencial escrivint a:

Presentació

El volum de dades que les empreses han de tractar ha crescut exponencialment durant els darrers anys. Els sistemes d’informació encarregats de tractar-les s’han convertit en una eina imprescindible en l’àmbit empresarial. Les empreses que són capaces de gestionar els seus sistemes d’informació d’una manera òptima obtenen un avantatge competitiu superior i són capaces d’agilitzar els seus processos, reduir costos, millorar el control intern i facilitar la presa de decisions.

La informació que s’obté dels sistemes de gestió és una de les fonts principals per als professionals que tenen la responsabilitat de prendre decisions. Per aquesta raó, és totalment imprescindible que coneguin i estiguin familiaritzats amb les diferents eines que permeten tractar la informació obtinguda, així com amb els avantatges, els inconvenients i les possibilitats que ofereix cadascuna.

En particular, en aquest context, l’ús eficient de les eines ofimàtiques és una habilitat complementària als coneixements sobre sistemes d’informació, i per aquest motiu s’ha d’incloure en la formació integral en tecnologies de la informació per a l’àmbit de gestió.

Requisits previs

Es pressuposa de l’estudiant els coneixements bàsics de la informàtica quotidiana, com per exemple l’ús del correu electrònic i la navegació per Internet.

Objectius

En primer lloc, l’adquisició de coneixements generals sobre els sistemes d’informació i la seva rellevància en el món empresarial.

En segon lloc, l’aprenentatge de la utilització eficient d’aplicacions ofimàtiques (processador de textos, full de càlcul i bases de dades) com a eines en el procés de resolució de problemes de diferents àmbits.

Finalment, la presentació formal de resultats i idees a través de documents, gràfics o exposicions orals.

Competències

 • 29 - Conèixer què és un sistema d'informació i la tipologia d'aquests sistemes.
 • 30 - Conèixer els models de sistemes d'informació: relacionals de bases de dades, models mis, dss, eis, crm, scm, bi, km, erp, bpms.
 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
 • 41 - Ser capaç de sintetitzar descriptivament la informació.
 • 48 - Ser capaç d'identificar les necessitats d'informació per a la gestió de les principals àrees funcionals dins les organitzacions.
 • 49 - Determinar les principals funcionalitats associades als models de sistemes d'informació amb les necessitats funcionals concretes que amaguen, i al contrari.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 55 - Ser capaç d'establir mecanismes de gestió del temps.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 59 - Adquirir destresa en l'ús d'eines informàtiques i de les TIC.
 • 66 - Capacitat de recuperar i tractar informació.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar l’assignatura, l’alumne haurà entès la rellevància dels sistemes d’informació en l’àmbit empresarial. Serà capaç de diferenciar els principals tipus de sistemes i entendre’n la finalitat.

L’alumne haurà adquirit habilitats pràctiques en la utilització d’aplicacions ofimàtiques, que no li suposaran un fre, sinó una eina útil per enfrontar-se i resoldre problemes de naturaleses diferents.

Tanmateix, l’alumne haurà après a treballar amb dades extretes dels sistemes d’informació, analitzar-les de forma crítica i presentar-les de manera eficaç i formal, amb l’objectiu final de facilitar la presa de decisions empresarials.

Continguts
Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’enfocament de l’assignatura és eminentment pràctic. L’alumne resoldrà a classe i a casa, utilitzant l’ordinador, problemes que hi ha diàriament en el món empresarial: tractament i utilització d’informació, anàlisis orientades a resultats i presentació eficaç de conclusions.

Les pràctiques descrites es complementaran amb els continguts teòrics necessaris per resoldre-les.

A més, es realitzaran exercicis per practicar la realització de presentacions orals en públic, per tal de treballar la competència corresponent.

Cal afegir que s’enviaran comunicats per correu electrònic, i, per tant, se sobreentén que l’estudiant consulta el correu electrònic a diari.

 

ACTIVITAT FORMATIVA

COMPETÈNCIES

Classe magistral
Estudi individual
Presentació de treballs i debats

29

Classe pràctica (resolució de problemes / vídeos / comentaris de text / fitxes)
Estudi individual
Presentació de treballs i debats
Redacció de treballs

33

Anàlisi de casos
Classe magistral
Estudi individual
Presentació de treballs i debats
Redacció de treballs

30

Classe magistral
Classe pràctica (resolució de problemes / vídeos / comentaris de text / fitxes)
Estudi individual
Presentació de treballs i debats
Redacció de treballs

48

Classe magistral
Classe pràctica (resolució de problemes / vídeos / comentaris de text / fitxes)
Estudi individual
Presentació de treballs i debats
Redacció de treballs

49

Classe pràctica (resolució de problemes / vídeos / comentaris de text / fitxes)
Presentació de treballs i debats
Redacció de treballs

54

Classe pràctica (resolució de problemes / vídeos / comentaris de text / fitxes)
Presentació de treballs i debats
Redacció de treballs

55

Classe pràctica (resolució de problemes / vídeos / comentaris de text / fitxes)
Estudi individual
Resolució de problemes a l’aula
Redacció de treballs

59

Classe magistral
Classe pràctica (resolució de problemes / vídeos / comentaris de text / fitxes)
Estudi individual
Resolució de problemes a l’aula
Redacció de treballs

66

ACTIVITAT FORMATIVA:
 • Classe magistral
 • Estudi individual
 • Presentació de treballs i debats
 • Anàlisi de casos
 • Classe magistral
 • Estudi individual
 • Presentació de treballs i debats
 • Redacció de treballs
 • Classe pràctica (resolució de problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
 • Estudi individual
 • Presentació de treballs i debats
 • Resolució de problemes a l'aula
 • Redacció de treballs
 • Classe pràctica (resolució de problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
 • Estudi individual
 • Presentació de treballs i debats
 • Redacció de treballs
 • Classe pràctica (resolució de problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
 • Estudi individual
 • Presentació de treballs i debats
 • Redacció de treballs
 • Classe magistral
 • Classe pràctica (resolució de problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
 • Estudi individual
 • Presentació de treballs i debats
 • Redacció de treballs
 • Classe magistral
 • Classe pràctica (resolució de problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
 • Estudi individual
 • Presentació de treballs i debats
 • Resolució de problemes a l'aula
 • Redacció de treballs
 • Classe pràctica (resolució de problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
 • Estudi individual
 • Presentació de treballs i debats
 • Resolució de problemes a l'aula
 • Redacció de treballs
 • Classe pràctica (resolució de problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
 • Presentació de treballs i debats
 • Resolució de problemes a l'aula
 • Redacció de treballs
 • Estudi individual
 • Presentació de treballs i debats
 • Resolució de problemes a l'aula
 • Redacció de treballs
 • Classe pràctica (resolució de problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
 • Presentació de treballs i debats
 • Redacció de treballs
 • Classe pràctica (resolució de problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
 • Resolució de problemes a l'aula
 • Redacció de treballs
 • Classe pràctica (resolució de problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
 • Presentació de treballs i debats
 • Redacció de treballs
 • Classe magistral
 • Estudi individual
 • Resolució de problemes a l'aula
 • Redacció de treballs
 • Classe magistral
 • Classe pràctica (resolució de problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
 • Estudi individual
 • Resolució de problemes a l'aula
 • Redacció de treballs

COMPETÈNCIES:
 • 29
 • 30
 • 31
 • 33
 • 41
 • 48
 • 49
 • 50
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 59
 • 66

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaS’opta per un sistema d’avaluació contínua, en el qual la nota final de l’assignatura s’obté a partir de la suma ponderada dels paràmetres següents:

 • Asistencia  i participació a classe :15%
 • Exercicis de classe: 15 %
 • Exercicis de casa: 20 %
 • Presentació pública a classe: 10%
 • Examen parcial: 10%
 • Resolució de l’examen final: 30 %

CONSIDERACIONS PER A AMBDÓS GRUPS

 • Els exercicis s’entregaran pujant la resolució a l’espai virtual de l’assignatura a la intranet.
 • Els exercicis que s’entreguin fora del termini establert rebran la penalització següent: 30 punts menys (sobre 100) si el retard és d’entre 1 segon i 48 hores, una nota de 0 si el retard és de més de 48 hores.
 • L’entrega amb defectes de forma o amb errors de contingut per un seguiment imprecís de les instruccions rebran penalitzacions.De 3 a 5 defectes, penalització del -10%, més de 5, penalització del -30%.
 • Cadascun dels exercicis de casa contribueix amb un pes diferent al càlcul de la nota global dels exercicis de casa. Aquests pesos es faran públics durant el curs.
 • La detecció de còpia en exercicis o exàmens o en qualsevol altra activitat de l’assignatura comportarà una nota de zero en aquestes proves/activitats per a tots els implicats i una penalització de 10 punts sobre 100 a la nota final global.
 • El segon cop que es detecti còpia implicarà el suspens de l’assignatura.
 • L’assistència a classe s’enregistra a l’espai virtual de l’assignatura a la intranet. Es fan dos marcatges, un quan comenci la classe i l’altre quan acabi. Fins a 3 absències (o 6 marcatges) no hi ha cap repercussió sobre la nota. A partir d’aquest nombre d’absències (o marcatges sense registrar), la nota d’assistència i participació quedarà afectada a la baixa significativament.
 • En cas que la mitjana dels exercicis a casa sigui inferior a 30 (sobre 100), s'aplicarà una penalització de 10 punts (sobre 100) a la nota final.
 • En cas de no participar activament a la presentació pública a l'aula, s'aplicarà una penalització de 10 punts (sobre 100) a la nota final.
 • L’obtenció d’una puntuació inferior a 40 punts (sobre 100) en el global de l’examen final o la suspensió de la part d’Excel d’aquest implicarà el suspens directe de l’assignatura.
 • En cas d’acudir a segona convocatòria, l’estudiant podrà escollir acollir-se al règim d’avaluació contínua o que se l’avaluï directament per la qualificació obtinguda a l’examen final. En ambdós casos no es podrà obtenir una qualificació final superior a 70 (sobre 100). Si l’estudiant vol acollir-se a la possibilitat de ser avaluat directament amb únicament l’examen final, ha d’enviar un missatge electrònic al professor sol·licitant oficialment el canvi del sistema d’avaluació.
 • Els estudiants que repeteixen l’assignatura poden escollir, tant en la convocatòria ordinària (primera) com en la extraordinària (segona), acollir-se al règim d’avaluació contínua o a la qualificació de l’examen final. En la convocatòria extraordinària tampoc podran obtenir una qualificació superior a 70 (sobre 100). Si l’estudiant vol acollir-se a la possibilitat de ser avaluat directament amb únicament l’examen final, ha d’enviar un missatge electrònic al professor sol·licitant oficialment el canvi del sistema d’avaluació. Si l’estudiant segueix acollit al sistema d’avaluació contínua, haurà d’entregar de nou tots els exercicis i realitzar totes les pràctiques.
 • Els estudiants estrangers i d’intercanvi (Erasmus i d’altres) estaran sotmesos a les mateixes condicions que la resta de l’alumnat. Això és especialment rellevant pel que fa al calendari, les dates d’exàmens i el sistema d’avaluació.

Bibliografia i recursos

Al tractar-se d’una assignatura de caràcter primordialment pràctic, s’utilitzaran les guies d’ajuda de les pròpies eines ofimàtiques com suport a la seva utilització.

S'anirà proposant biblografía de consulta al llarg del curs.