Universitat Internacional de Catalunya

Redacció i Comunicació Escrita

Redacció i Comunicació Escrita
6
7819
1
Primer semestre
FB
Comunicació persuasiva
Comunicació escrita
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Dra. Carla Gracia: cgracia@uic.es

Dr. Santiago Justel: sjustel@uic.es

 

Presentació

Saber expressar-se amb claredat, criteri i precisió és fonamental per a qualsevol futur professional de la comunicació. Mitjançant la pràctica continuada, Comunicació i Informació Escrita ofereix les eines clau perquè l'alumne/a desenvolupi la seva creativitat i aprehengui les tècniques narratives del text escrit.

Requisits previs

No són necessaris requisits previs.

Objectius

 • Estimular la lectura i l'escriptura per millorar l'expressió oral i escrita
 • Aprendre a generar contingut, a relacionar-ho amb altres coneixements i a estructurar les idees de manera adequada dins d'un text
 • Oferir una base teòrica sobre les eines narratives que permeti a l'alumne/a treure el màxim partit de la llengua per a una comunicació efectiva segons l'objectiu establert en cada cas
 • Experimentar amb diferents gèneres narratius i registres comunicatius i entendre la particularitat i potencialitat de cadascun
 • Escriure amb correcció i precisió
 • Millorar l'estil propi d'escriptura i entendre l'efecte de certes decisions estilístiques i narratives. 
 • Saber analitzar textos de manera argumentada
 • Incorporar l'autocorreció com a part del procés d'elaboració del text escrit.
 • Fomentar l'actitud crítica i la capacitat reflexiva de l'alumne/a com a consumidor/a i creador/a de textos.

Competències

 • 03 - Capacitat de planificar recursos propis (personals, materials, temporals…)
 • 05 - Capacitat per aprendre autònomament
 • 06 - Capacitat d'actuar autònoma i responsablement
 • 09 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 10 - Capacitat de desenvolupar una actitud ètica
 • 11 - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 12 - Capacitat de produir texts orals i escrits
 • 13 - Capacitat de lectura
 • 14 - Capacitat d'anàlisi
 • 15 - Capacitat de síntesi
 • 16 - Capacitat per detectar fets noticiables
 • 17 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 18 - Capacitat per treballar sota pressió
 • 20 - Capacitat de concreció
 • 21 - Capacitat d'abstracció
 • 22 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 48 - Capacitat per entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies
 • 50 - Capacitat per entendre i aplicar els elements de narrativa d'un projecte
 • 52 - Capacitat de concepció i crítica d'un guió audiovisual
 • 55 - Capacitat de concepció i crítica d'un discurs informatiu
 • 60 - Coneixement i domini de les tècniques de transmissió de continuïtat en la narració
 • 64 - Coneixement i domini de repertoris bibliogràfics
 • 67 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 68 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col•loquials i cultes
 • 69 - Coneixement i domini de les diferents tècniques per contrastar la informació
 • 72 - Coneixement i domini de les principals tècniques de recerca científica i periodística
 • 73 - Coneixement i domini de les tècniques d'acostament a les fonts d'informació
 • 74 - Coneixement i domini dels missatges multimèdia
 • 75 - Coneixement i domini de les funcions del llenguatge
 • 83 - Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge
 • 87 - Capacitat i habilitat per utilitzar les tecnologies i tècniques comunicatives
 • 90 - Capacitat de perspicàcia, d'enginy i creativitat
 • 92 - Capacitat d'anàlisi, de síntesi i judici crític
 • 93 - Saber gestionar el temps
 • 96 - Capacitat per a l'anàlisi objectiva de la realitat i extracció de consideracions vàlides

Resultats d'aprenentatge

Els alumnes i les alumnes:

 • Escriuran de forma correcta i fluida 
 • Aprendran tècniques de síntesis i de concreció i organització d'idees 
 • Tindran un major domini del llenguatge i una major capacitat creativa que podran aplicar de manera eficaç segons els objectius comunicatius
 • Sabran analitzar textos de diferents naturaleses comunicatives
 • Posaran en pràctica la creativitat

Continguts

L'assignatura aborda els següents temes:

 • Comunicació: fonaments, factors i objectius
 • Estratègies de comprensió lectora
 • El procés d'escriure
 • El procés de composició. Generar, triar i ordenar contingut, escriure, editar
 • La bona escriptura: paràgrafs, frases, estil, gramàtica, lèxic, cohesió, puntuació, ritme
 • Explorar la font retòrica. Tema i idea
 • El narrador i la veu narrativa
 • Estils d'escriptura: literari, acadèmic, periodístic, publicitari
 • Estructures narratives
 • Fons i forma: el llenguatge figurat. Dir i mostrar
 • L'edició d'un text i la reescriptura
 • Retòrica i oralitat
 • L'entorn tecnològic i la comunicació escrita

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

ACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1.5
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 1
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 2.5

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaSistemes i criteris d'avaluació

Escriure amb correcció és fonamental en totes les assignatures i, especialment, en aquesta. Seguint la normativa de la Facultat, les faltes d'ortografia descomptaran un punt en els treballs i mig punt en els exàmens. Així, s'observarà rigorosament la normativa de la facultat en relació amb les faltes d'ortografia i, per descomptat, del plagi. En aquest sentit, un plagi serà motiu de suspès de la totalitat de l'assignatura i pot suposar una falta lleu establerta per part de la junta de govern de la universitat.


Sistema d'avaluació: 

L'avaluació es distribueix en tres parts: 

-Un examen final: 50% 

-Treball final: 30%

-Pràctiques de classe i participació: 20%

Altres convocatòries: 

Segona convocatòria: Si l'alumne suspèn la primera convocatòria ha de presentar-se a l'examen escrit de segona convocatòria.

Tercera convocatòria: Si l'alumne suspèn la segona convocatòria, haurà de matricular-se de nou de tota l'assignatura i cursar-la i aprovar-la.

Quarta convocatòria: Si l'alumne suspèn la tercera convocatòria, ha de presentar-se a l'examen de quarta convocatòria.

Cinquena convocatòria: Si l'alumne suspèn la quarta convocatòria, s'haurà d'acollir a les condicions establertes per les convocatòries extraordinàries.

Bibliografia i recursos

Aleza, M. et al.  (2006) Lengua española para los medios de comunicación: usos y normas actuales. Barcelona: Tirant lo Blanch.

Camps, O. (2013) Editat per Amadeo, I. Llibre d’estil de la corporació catalana de mitjans audiovisuals. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Cassany, D. (2006) La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama. 

Cassany, D. (1989) Describir el escribir. Barcelona: Austral.  

Eco, U. (1996) Seis paseos por los bosques narrativos. Barcelona: Lumen. 

Fuentes, C. (2011) Guia práctica de escritura y redacción. Barcelona: Espasa Libros.

García Márquez, G. (1995) Cómo se cuenta un cuento. Madrid: Ollero y Ramos. 

Goldberg, N. (2004) El gozo de escribir. Madrid: La liebre de marzo. 

Goldberg, N. (2003) El rayo y el trueno. Barcelona: La liebre de marzo. 

King, S. (2012) Mientras escribo. Barcelona: Plaza y Janés. 

Lázaro, F. (2015) El dardo en la palabra. Barcelona: Debolsillo. 

Martínez Sousa, J. (2001) Manual de estilo de la lengua española. Gijón: Ediciones Trea

Páez, E. (2006) Manual de técnicas narrativas. Editorial SM. Madrid: 

Queneau, R. (1989) Ejercicios de estilo. Madrid: Cátedra. 

Rodari, G. (2002) Gramática de la fantasía: introducción al arte de contar historias. Madrid: Editorial del Bronce.  

Spang, K. (2005) Persuasión. Fundamentos de retórica. Barcelona: Eunsa.

Material didàctic