Universitat Internacional de Catalunya

Institucions Internacionals i Drets Humans

Institucions Internacionals i Drets Humans
6
7831
1
Segon semestre
FB
Humanitats
Coordenades de desenvolupament humà i cultural
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


L'atenció a l'alumne es farà amb cita prèvia, a través d'e mail.

Presentació

Aquesta assignatura s'estructura en dos grans blocs: el primer se centra en l'anàlisi de les institucions internacionals i el segon en l'estudi dels Drets Humans.

L'objectiu central d'aquest curs és que l'alumne sigui capac d'identificar i entendre com s'organitza la comunitat internacional, distingeixi les estructures institucionals que existeixen en un món cada cop més globalitzat, on aquest tipus d'organitzacions cobren un creixent protagonisme i incideixen en tots els nivells territorials. Així mateix, també és un objectiu principal que l'alumne conegui quins són els Drets Humans amb què comptem, la seva conceptualització, trajectòria històrica i interpretació.

Requisits previs

No és necessari cap requisit previ.

Objectius

Els objectius principals es resumeixen en els següents punts:

 • 1. Aprofundir en l'estructura i institucionalització de la comunitat internacional
 • 2. Ser capaç d'identificar i classificar els diversos tipus d'organitzacions internacionals
 • 3. Estudiar exemples rellevants i concrets d'organitzacions d'àmbit internacional, com l'Organització de Nacions Unides i d'àmbit regional, com la Unió Europea
 • 4. Analitzar els antecedents i l'evolució històrica dels Drets Humans
 • 5. Entendre el concepte de Drets Humans

Competències

 • E02 - Coneixement i habilitat per fer servir mètodes i tècniques propis de les ciències humanes
 • E03 - Capacitat per comprendre i fer servir adequadament conceptes clau en cultura
 • E05 - Capacitat per avaluar determinats aspectes socials vinculats a la diversitat cultural
 • E06 - Consciència dels punts de vista que es deriven d'antecedents culturals i socials diferents i respecte cap aquests punts de vista
 • E07 - Coneixement dels temes i problemes del debat cultural actual, i consciència del fet que estan en constínua construcció
 • E20 - Reflexionar sobre la interacció home-medi i l'organització del territori resultant
 • E21 - Domini dels diferents nivells i funcions del llenguatge
 • E24 - Habilitat per exposar de manera narrativa els resultats de la recerca d'acord amb els cànons crítics de cada matèria.
 • E25 - Capacitat de comunicar-se oralment en el mateix idioma i en idiomes estrangers utilitzant terminologia i tècniques acceptades en el marc cultural de cadascun
 • E26 - Capacitat per llegir i escriure textos o documents originals en lamateixa llengua i en d'altres, així com per transcriure, resumir i catalogar informació de manera pertinent
 • E28 - Habilitat per organitzar informació cultural complexa de manera coherent des d'enfocaments puntuals
 • G02 - Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • G03 - Capacitat de crítica i autocrítica.
 • G04 - Capacitat per prendre decisions, resoldre problemes i elaborar judicis argumentats
 • G07 - Compromís ètic i social, respecte envers altres cultures i sensibilitat per l'ambient
 • G08 - Capacitat d'investigació
 • G11 - Capacitat per treballar en un context internacional

Resultats d'aprenentatge

Adquisició del'vocabulari i conceptes clau de la matèria

Capacitat de recerca i selecció d'informació en fonts documentals específiques

Capacitat de desenvolupar arguments i síntesi en els debats i exposicions orals

Capacitat de realitzar síntesi d'informació desigual i complexa

Capacitat d'anàlisi i síntesi dels textos utilitzats

Continguts

I. INTRODUCCIÓ: LES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS

TEMA 1: LES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS

1.1 Origen i desenvolupament històric de les Organitzacions Internacionals
1.2 Classificació de les Organitzacions Internacionals
a) Per les seves finalitats: Organitzacions de fins generals i de fins específics
b) Per la seva composició: Organitzacions d'àmbit universal i regional
c) Per les seves competències Organitzacions de cooperació i d'integració 

TEMA 2: PRINCIPALS MANIFESTACIONS DE LA PERSONALITAT JURÍDICA INTERNACIONAL DE LES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS

2.1 Idees Generals
2.2 Dret a celebrar tractats internacionals
2.3 Dret a establir relacions diplomàtiques
2.4 Dret a participar en els procediments de solució de diferències internacionals
2.5Derecho a participar en les relacions de responsabilitat internacional
2.6 Privilegis i responsabilitats 


II LES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS D'ÀMBIT UNIVERSAL

TEMA 3: EL SISTEMA DE LES NACIONS UNIDES

3.1 Antecedents de les Nacions Unides
3.2 Naturalesa jurídica de la Carta
3.3 La reforma i revisió de la Carta 

TEMA 4: ELS PRINCIPIS DE NACIONS UNIDES

4.1 El principi de la igualtat sobirana dels Estats
4.2 El principi de la bona fe
4.3 El principi d'arranjament pacífic de les controvèrsies
4.4 El principi de la prohibició de l'amenaça o ús de la força armada 

TEMA 5: ELS MEMBRES DE LES NACIONS UNIDES

5.1 Membres originaris i membres admesos
5.2 Suspensió i pèrdua de l'estatus de membre 

TEMA 6: ELS ÒRGANS DE NACIONS UNIDES

6.1 L'Assemblea General

6.2 El Consell de Seguretat
6.3 El Tribunal Internacional de Justícia
6.4 El Consell Econòmic i Social
6.5 El Consell d'Administració Fiduiciaria
6.6 El secretari general i la Secretaria 


III LES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS UNIVERSALS DE FINS ESPECÍFICS

TEMA 7: ORGANISMES ESPECIALITZATS DE NACIONS UNIDES

7.1 L'Organització Internacional del Treball (OIT)
7.2 L'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO)
7.3 L'Organització Mundial de la Propietat Intel · lectual (OMPI)
7.4 L'Organització Mundial de la Salut (OMS o WHO) 

TEMA 8: ORGANISMES ESPECIALITZATS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

8.1 El Fons Monetari Internacional (FMI)
8.2 L'Organització Internacional per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) 

TEMA 9: ALTRES ORGANITZACIONS UNIVERSALS DE FINS ESPECÍFICS

9.1 L'Organització Mundial del Comerç (OMC) 


IV LES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS D'ÀMBIT REGIONAL

TEMA 10: LES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS DE COOPERACIÓ EN L'ÀMBIT EUROPEU

10.1 Organitzacions Internacionals amb fins generals: El Consell d'Europa
10.2 Organitzacions Internacionals de cooperació preferentment militar: l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord (OTAN)
10.3 Organitzacions Internacionals de cooperació preferentment econòmica:
a) el Benelux
b) L'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE)
c) L'Organització Europea del Lliure Comerç (EFTA) 

TEMA 11: LA UNIÓ EUROPEA

11.1 Origen i Evolució de la Integració Europea
11.2 Sistema Institucional de la Unió Europea
11.3 L'ordenament jurídic comunitari
11.4 La lliure circulació en el Sistema Comunitari
11.5 Polítiques Comunitàries 


TEMA 12: ORGANITZACIONS INTERNACIONALS REGIONALS FORA DE L'ÀMBIT EUROPEU

12.1 Les Organitzacions Internacionals a Amèrica
12.2 Les organitzacions internacionals a l'Àfrica
12.3 Les Organitzacions Internacionals a Àsia

 

V DRETS HUMANS 

TEMA 1: NOCIONS PRÈVIES SOBRE ELS DDHH

TEMA 2: FONAMENT FILOSÒFIC I JURÍDIC DELS DDHH

2.1. Fonament filosòfic i jurídic dels DDHH. El Segle XX.

TEMA 3: LA POSITIVITZACIÓ DELS DDHH

3.1. Història de la positivització dels DDHH. El segle XX

TEMA 4: CLASSIFICACIÓ DELS DDHH

TEMA 5: PRINCIPALS DDHH

5.1 Els drets civils

5.2 Els drets polítics

5.3 Els DDHH de la relació social

5.4 Els DDHH de contingut econòmic

5.5 Els DDHH culturals

TEMA 6: LÍMITS ALS DDHH

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia combinarà la utilització de continguts teòrics i d'activitats pràctiques, com ara la realització de pràctiques orals i escrites; individuals i col.lectives. Els materials complementaris seran distribuïts a classe. A classe es farà servir material àudiovisual, així com material escrit. Els alumnes hauran de treballar l'assignatura d'una manera continuada, implicant-se, assistint a classe d'una manera activa, mitjançant la participació.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura serà avaluada de esta forma:

Examen Final: 50%

Participació in classe: 20%

Exposició individual: 30%

L'examen s'ha d'aprovar per tenir en compte l'avaluació contínua.

Bibliografia i recursos

DÍEZ DE VELASCO, M., Las Organizaciones Internacionales, 14ª ed., (2ª impr.), Tecnos, Madrid, 2006.

VALLE LABRADA RUBIO, Introcucción a la teoria de los Derechos Humanos: Fundamento. Historia. Declaración universal de 10.XII.1948.