Universitat Internacional de Catalunya

Construcció 6

Construcció 6
6.5
8096
4
Segon semestre
OB
Mòdul Tècnic
Construcció 6
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Durant la durada de l’assignatura el professor atendrà consultes i dubtes dels alumnes a l’hora i dia fixat al inici del curs, però sempre amb cita prèvia. També es resoldran dubtes i es respondran consultes a través del  correu electrónic de l'Universitat, del professor corresponent. 

Presentació

El temari és teòric i pràctic.

Tant la part teòrica com la pràctica estan destinades a ensenyar a l'alumne a fer un aixecament planimètric i fotogramètric d'un edifici patrimonial i també estudiar les patologies que conté.

Treball individual: Esta encaminat a la competència especifica del coneixement i desenvolupament de la pròpia assignatura, i intentarà confeccionar una primera base de apunts de sobre els sistemes constructius convencionals i la seva patologia. La recerca individual consisteix en la realització d’un treball que desenvolupi dels aspectes primordials relacionats en el desenvolupament dels temes de l’assignatura. Te com a objectiu treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, es desenvolupa en dos fases.

El treball pràctic en grup: Consisteix en l’ anàlisis, diagnosi i intervenció en un edifici amb patologies. Esta encaminat a assolir un coneixement de les patologies de la construcció i dels mètodes i tècniques constructives d’aplicació a la conservació, restauració i rehabilitació. Tan mateix es desenvoluparan al coneixement pràctic de l’edificació i obra civil, amb una supervisió de la fonamentació, estructura, obra grossa i obra acabada. Els resultats de l’avaluació del edifici es documentaran a manera d’un informe, con si es tractes d’un dictamen professional.

Requisits previs

Es recomana tenir aprovades les diferents assignatures de Construcció prèvies a Construcció 6, tot i que és la Direcció de l’Esarq qui defineix els criteris d’incompatibilitat de matriculas entre assignatures.

Objectius

Els objectius de la titulació que afecten especialment a aquesta matèria són:

1. Aptitud per crear projectes arquitectònics que satisfacin al seu torn les exigències estètiques i les tècniques.

2. Comprensió dels problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis; i coneixement adequat del càlcul d'estructures en els seus diversos materials.

3. Coneixement adequat dels problemes físics i de les diferents tecnologies, així com de la funció dels edificis, de manera que es doti a aquests de condicions internes de comoditat i de protecció dels factors climàtics.

Competències

  • 12-T - Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
  • 15-T - Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació.
  • 17 - Aptitud per aplicar les normes tècniques i constructives.
  • 19 - Aptitud per a conservar l'obra acabada.
  • 20 - Aptitud per valorar les obres.
  • 24 - Coneixement adequat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl, així com de les qualitats plàstiques, elàstiques i de resistència dels materials d'obra pesada.

Resultats d'aprenentatge

  • Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives
  • Coneixement de les patologies de la construcció i dels mètodes i tècniques constructives d'aplicació a la conservació, restauració i rehabilitació, en l'edificació i obra civil, de fonamentacions, estructures, obra gruixuda i obra acabada.
  • Coneixement de les patologies de la construcció i dels mètodes i tècniques constructives d'aplicació a la conservació, restauració i rehabilitació, en l'edificació i obra civil, de fonamentacions, estructures, obra gruixuda i obra acabada.

Continguts

1. La patologia en la construcció
1.1. Definició i conceptes generals
1.2. Principis bàsics. Anàlisi dels elements constructius
1.3. Trencament de materials.

2. Sistemes i tècniques constructives tradicionals
2.1. Mecànica de les fàbriques, arcs i cúpules. Mecanismes de col•lapse
2.2. Sistemes tradicionals
2.3. L'arquitectura culta. Sistemes constructius de transmissió vertical
2.4. L'arquitectura culta. Sistemes constructius de transmissió horitzontal

3. El diagnòstic en la construcció
3.1. El diagnòstic
3.2. Verificació constructiva. L'estat actual
3.3. Verificació constructiva. Assaigs i la seva avaluació

4. Reparacions estructurals
4.1. Patologia de fonaments
4.2. Recalç de fonaments
4.3. Patologies de fàbriques
4.4. Murs de fàbriques
4.5. Murs i voltes de fàbrica. Tècniques de reforç
4.6. Patologies en la fusta. Tècniques d'intervenció
4.7. Patologies del formigó. Tècniques d'intervenció
4.8. Reparació de forjats

5. Humitats i aïllaments
5.1. Introducció
5.2. La humitat en la construcció. Reparacions

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
12-T 15-T 17 24 1,50
Classe participativa
12-T 15-T 17 24 0,50
Classe pràctica
12-T 15-T 17 24 1,30
Tutories
12-T 15-T 17 24 0,20
Estudi individuals o en grup
12-T 15-T 17 24 3,00

Bibliografia i recursos

Bibliografia general

- Serrano Alcudia, Francisco. (2007). Estudio integral de los edificios : la lógica de su procedimiento. Madrid: Fundación Escuela de la Edificación, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.

-Coignet, Jean (2006). Restaurar una casa antigua : construcción, diagnóstico, intervenciones. Barcelona : Ceac cop.

- Díaz Gómez, César; et.al.(2004). Diccionari de patologia i manteniment d'edificis. Barcelona: UPC.

- Díaz Gómez, César (2002). Inspecció i diagnosi: pautes per a la intervenció en els edificis d'habitatge. Barcelona: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Barcelona - VV AA, (1999). Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas. Tratado de Rehabilitación (5) vols. 1.- Teoría e historia de la rehabilitación. 2.- Metodologia de la restauración y de la rehabilitación. 3.- Elementos Estructurales. Madrid: Editorial Munilla

- Mastrodicasa, Sisto. (1993). Dissesti statici delle strutture edilizie: diagnosi e consolidamento, istituzioni teoriche, applicazione pratiche. Milano: Ulrico Hoepli.

- Trill, John; Bowyer, Jack T. (1982). El caso de la esquina rota y otros problemas constructivos: una aproximación científica a la patología. Barcelona: Gustavo Gili.

- Eichler, Friedrich (1973): Patologia de la construcción. Detalles constructivos. Barcelona, Blume Labor

-OCE (1974-1980) Fichas técnicas de construcción. 2 carpetes. Barcelona: Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares.

Normativa espanyola de referència

CTE. Text modificat actualitzat a març de 2010. Modificacions del Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que se modifica el Código Técnico de la Edificación en matèria de accessibilitat i no discriminació de las persones amb discapacitat (BOE de 11 de març de 2010).

- Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad.
- Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio.
- DB-SE AE: Acciones en la Edificación.
- DB-SE C: Cimientos. DB-SE A: Acero.
- DB-SE F: Fábrica. DB-SE M: Madera
- Hormigón Estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008
- DECRET 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges.