Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques Escolars 3

Pràctiques Escolars 3
24
8501
4
Segon semestre
PR
Pràcticum
Pràctiques escolars
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat


L'horari d'atenció a l'alumnat corre a càrrec del tutor o la tutora de la universitat que el comunicarà als seus alumnes de tutoria.

Els estudiants han de dirigir les seves consultes al tutor/a de pràctiques en primera instància. El tutor/a es posarà en contacte amb coordinació o secretaria de pràctiques, si cal, per poder donar resposta a les consultes.

 

EL MATERIAL DIDÀCTIC DE L'ASSIGNATURA ESTÁ DISPONIBLE EN EL MOODLE

 

Presentació

Les pràctiques, com a element fonamental i eix bàsic dins de la formació inicial dels mestres de la nostra universitat, pretenen oferir un ampli ventall d'experiències als nostres alumnes per enriquir el màxim possible el seu coneixement i la seva formació sobre l'àmbit escolar. Per aquest motiu, els estudiants tindran l'oportunitat, al llarg dels seus estudis, d'estar en contacte amb diferents institucions que enriquiran el seu bagatge personal i professional.

Les Pràctiques Escolars III són pràctiques de modalitat d'intervenció autònoma (pràctiques ordinàries o pràctiques d'ApS) que els estudiants realitzen durant el segon semestre de quart curs (8è dels estudis). Tenen una càrrega lectiva de 24 crèdits. La seva finalitat és l'observació participant i l'elaboració d'una proposta d'innovació vinculada a la menció i intervenció a l'aula/projecte d'ApS. La intervenció a l'aula tindrà un caràcter generalista i tot el procés s'acompanya de la reflexió.

D'acord amb la normativa vigent dels estudis de Grau en Educació, les pràctiques es realitzen en centres públics o concertats acreditats pel DEGC o en centres i institucions amb conveni privat amb la FdE de la UIC i poden incloure centres de Catalunya, de fora de Catalunya i de l'estranger.

El període de pràctiques del curs 2022-2023 és del 23 de gener fins al 5 de maig en l'horari escolar del centre (matí i tarda).

Requisits previs

Cal haver superat les Pràctiques Escolars I i II i haver cursat les assignatures de la menció corresponent.

Els certificats obligatoris que cada estudiant haurà de presentar al centre són:

 • Certificat de delictes sexuals negatiu.
 • Certificat metge (només si el centre ho requereix).

Objectius

 • Observar la realitat de l'aula de pràctiques
 • Recollir dades de la pràctica per crear nou coneixement
 • Dissenyar una proposta d'innovació a l'aula vinculada a la menció
 • Elaborar un diari de pràctiques que reculli aspectes rellevants de les pràctiques
 • Relacionar la teoria amb la pràctica
 • Dissenyar i dur a terme una intervenció a l'aula de caire generalista
 • Valorar la seva intervenció a l'aula
 • Recollir dades de la pràctica per crear nou coneixement
 • Conèixer l'organització del centre (organigrama, plans desenvolupats i reunions)

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • CEM-09 - Adquirir recursos per afavorir la integració educativa d'estudiants amb dificultats.
 • CEM-11 - Valorar la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els estats d'ànim del professorat com a factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels estudiants.
 • CEM-13 - Atendre les necessitats dels estudiants i transmetre'ls seguretat, tranquil·litat i afecte.
 • CEM-65 - Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys.
 • CEM-66 - Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
 • CET-6 - Col·laboració amb l'entorn professional de l'escola: tenir els coneixements i les habilitats suficients per establir una bona col·laboració amb les persones i les institucions dedicades al benestar infantil o que pertanyen a l'entorn professional de l'escola.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-03 - Saber expressar-se en llengua anglesa segons el nivell b1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-05 - Conèixer els elements que conformen el pensament analític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-06 - Conèixer els elements que conformen el pensament sistèmic, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-07 - Conèixer els elements que conformen el pensament crític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-08 - Conèixer els elements que conformen el pensament reflexiu, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-09 - Conèixer els elements que conformen la competència de la creativitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-10 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'esperit emprenedor, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-11 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'orientació a la qualitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

 • Gestiona un grup classe amb eficàcia tenint en compte la diversitat de l’alumnat.
 • Planifica i adapta les tècniques i estratègies d’acord amb les necessitats contextuals generades a l’aula i les necessitats educatives dels estudiants.
 • Identifica dificultats d’aprenentatge i dissenya activitats i ajuts adequats per resoldre-les, adaptant les intervencions a les necessitats de l’alumnat i al context.
 • Genera alternatives innovadores i originals en la manera d’enfocar les situacions.
 • Fa ús de formes d’organització, suports didàctics i materials educatius d’acord amb els objectius i les activitats d’aprenentatge.
 • Coopera amb l’equip del centre i els diferents agents socials en la visió dels objectius educatius de l’escola.
 • Integra les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats d’ensenyament-aprenentatge, en la gestió de l’ensenyament i en el desenvolupament professional.
 • Es comunica i s’expressa de forma correcta en la llengua d’ensenyament de forma oral i escrita.
 • Explica el significat de l’anàlisi de dades recollides en els registres d’observació i és capaç de deduir-ne les conclusions.
 • És capaç d’expressar la informació mitjançant taules i gràfics clars en què destaca la informació rellevant.
 • És capaç d'expressar informació rellevant en base a les seves reflexions.
 • Integra amb coherència les diverses perspectives, fonts, dimensions teòriques per analitzar la realitat.
 • Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte en què aplica els continguts que li permeten aconseguir els objectius.
 • Transmet, amb eficàcia, lliçons rellevants apreses per adaptar-se a la situació i en conseqüència millorar-la.
 • Generalitza amb precaució i sentit crític a partir de les observacions.
 • Es fa preguntes indagant en la realitat, formula els seus propis judicis i valoracions a partir de la reflexió sistemàtica, mostrant així un procés de creixement personal.
 • Participa constructivament en els debats, contribuint a la construcció d’una reflexió rica i compartida, reconsiderant les propostes i decisions i valorant les seves implicacions a causa de factors nous del context.
 • Mostra un procés d’identificació i superació de les seves pròpies concepcions prèvies a partir de la reflexió, que li permet afrontar situacions pròpies de bloqueig mental.
 • Representa el seu raonament d’una manera completa i amb una organització que reflecteix l’estructura del seu pensament.
 • Es planteja que existeixen diverses maneres de resoldre els problemes i proposa solucions innovadores.
 • Transmet a d’altres les noves idees generades i les fa entenedores.
 • Manté una progressió en l’aprofundiment i el desenvolupament de la seva tasca, que es reflecteix en una implicació i profunditat personals.
 • Integra amb efectivitat els àmbits interpersonals i academicoprofessionals.Fa ús de recursos bibliogràfics rellevants i els reflecteix a la bibliografia

Continguts

D'acord amb el pla d'estudis:
 • Planificació de programacions, projectes i processos educatius innovadors i compartits
 • Gestió de la incertesa i presa de decisions: integració de coneixments per a la resolució de problemes
 • Gestió de l'aula a partir de l'aplicació de propostes didàctiques
 • Estratègies aplicades a l'escola i la seva relació amb el marc teòric
 • Estratègies d'intervenció en les dificultats i els transtorns d'aprenentatge
 • Models de pràctica educativa i de gestió de l'aula i valoració en funció del context
 • Recursos didàctics aplicats a la formació
 • Anàlisi i pràctica de temes d'organització i gestió de centre
 • Coneixement i descripció global del centre 
 • Coneixement del desenvolupament socioemocional dels alumnes
 • L'observació com a instrument de registre
 • La responsabilitat com a element clau en la pròpia formació i en el desenvolupament de la professió docent
 • Les habilitats necessàries per realitzar una aportació professional al clima pedagògic de la seva escola
 • Les TIC com a instrument per a la millora del procés d'ensenyament i aprenentatge

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia de les pràctiques inclou:

S: Seminaris a la universitat

PE: Pràctiques Externes al centre

ETI: Estudi i treball individual

T: Tutories individuals

Abans de les pràctiques:

Abans del seminari previ, des de secretaria de pràctiques es gestionaran els documents que es lliuraran als i a les estudiants segons data que es comunicarà prèviament pers correu electrònic. 

Aquesta documentació inclou:

 • 3 còpies dels annexos del conveni de pràctiques amb el nom del centre de pràctiques, les dades del tutor/a de la universitat i les dades de l'estudiant i el període de pràctiques. Hi ha d'haver una còpia signada a tres bandes per a cada una de les parts (estudiant, universitat i centre formador). 
 • 1 carta de presentació de la coordinació de pràctiques de la facultat per al/la director/a del centre, cap d'estudis, coordinador/a o la persona designada pel centre.
 • 1 full amb el pla de treball.
Una vegada lliurada la documentació l'estudiantat (per centres) s'haurà de posar-se en contacte amb la persona de contacte que li proporcionin des de secretaria per presentar la documentació que el responsable del centre haurà de signar. La presentació i l'acollida al centre de cada estudiant es farà d'acord amb la normativa de cada centre i no es poden iniciar les pràctiques sense tenir els annexos signats i lliurats a la secretaria (Sra. Marta Teruel).  
 • Assistència seminari "saber ser i estar III":Orientacions cap a la inserció laboral
 • Assistència al seminari previ amb el tutor/a de la UIC.

Durant les pràctiques:

Els estudiants hauran de:

 • Complir amb el seu període i horari de pràctiques que està recollit en els annexos de la documentació.
 • Avisar al centre i al tutor de la universitat en cas de malaltia o absència que hauran de justificar.
 • Respectar la normativa vigent en el centre.
 • Assegurar-se que la documentació lliurada el dia de l'entrevista (GUIÓ i Dades del tutor/a UIC) hagi arribat al tutor/a del centre.
 • Posar-se d'acord amb el tutor del centre per parlar del tipus d'intervenció que hauran de dur a terme a l'aula (veure cronograma orientatiu de les pràctiques).
 • Recollir les dades del mentor/a del centre que hi ha a la fitxa del Moodle i enviar-les per mail al tutor/a de la universitat durant la primera setmana de pràctiques.
 • Contactar amb el tutor/a de la universitat via mail per comunicar-li dubtes o possibles problemes.
 • Assistir als diferents seminaris.

Cronograma orientatiu distribució tasques durant el període de pràctiques

MES DE FEBRER

 1. Observació feta a l'aula en base a les indicacions del guió i vinculada a la menció per identificar els trets distintius de l'aula i dels alumnes que us ha de permetre recollir pistes per planificar la intervenció.
 2. Planificació de la intervenció de comú acord amb els tutors i d’acord amb el guió de pràctiques.
 3. Elaboració del diari de pràctiques setmanal que vinculi aspectes rellevants de la pràctica amb la teoria apresa.
 4. Participar en les activitats d'aula.

MES DE MARÇ

 1. Intervenció a l'aula i valoració de la intervenció.
 2. Elaboració del  diari de pràctiques setmanal que vinculi aspectes rellevants de la pràctica amb la teoria apresa.
 3. Participar en les activitats d'aula.

MES D'ABRIL

 1. Completar els apartats del guió que no han estat encara elaborats.
 2. Elaboració del diari de pràctiques setmanal que vinculi aspectes rellevants de la pràctica amb la teoria apresa.
 3. Participar en les activitats d'aula.

Després de les pràctiques:

 • Assistir al seminari posterior de traspàs de la informació amb el tutor/a de la universitat.
 • Lliurar el treball de pràctiques en la data establerta.
 • Assistir a la tutoria individual una vegada corregit el treball (data proposada pel tutor/a de la universitat)
(Per normativa legal el treball de pràctiques en paper no es pot lliurar a l'estudiant i queda dipositat durant un any a la universitat. Un cop corregit i mostra't als estudiants el tutor/a de la universitat l'ha de lliurar-lo a secretaria). Cal que l'estudiantat enviïn el treball al tutor o la tutora  també en format pdf. a través de la plataforma Moodle.

Seminaris obligatoris: 
(cada tutor/a de pràctiques de la universitat convocarà als seus estudants i reservarà aula a secretaria de pràctiques)

 • "Saber ser , saber estar": 13 de gener, 10:30h aula P0A09 (Sr. José Luis Adam - Comissió de pràctiques)
 • Previ: del 13 al 20 de gener (Tutors/es UIC)
 • De seguiment: 15 de febrer, 15 de març i 19 d'abril ( tutor/es UIC)
 • Posteriors: del 8 al 15 de maig ((Tutors/es UIC) amb  defensa oral de la UD (10-15' per estudiant)

(Per normativa legal el treball de pràctiques en paper no es pot lliurar a l'estudiant i queda dipositat durant un any a la universitat. Un cop corregit i mostra't als estudiants el tutor/a de la universitat l'ha de lliurar-lo a secretaria). Cal que l'estudiantat enviïn el treball al tutor o la tutora  també en format pdf. a través de la plataforma Moodle.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació de l'assignatura consta de diferents parts. Cal aprovar totes les parts per aprovar l'assignatura. La presència de mancances competencials dels estudiants (veure document al Moodle), suposarà suspendre l'assignatura i no caldrà presentar el dossier ni fer la defensa oral de la programació. En aquests casos  l'estudiant haurà de repetir les seves pràctiques matriculant-se de nou a l'assignatura el curs següent.

 • Seminaris amb el tutor/a de la universitat (assistència obligatòria, participació...).La participació activa en els diferents seminaris:  15%
 • Treball presentat en base al guió que es troba en el material didàctic disponible en el Moodle. La qualitat de treball presentat: 50%
 • Full d'avaluació del tutor/a del centre de pràctiques. L’informe del tutor/a de la institució educativa, (basat en les actituds i aptituds de l’alumne) i l'entrevista entre tutors: 35%. 

La nota final de pràcticum apareixerà, oficialment, amb les notes del segon semestre. No obstant, cada tutor/a facilitarà la nota el dia del lliurament individual de la correcció a la tutoria establerta. 

CARACTERÍSTIQUES:

Extensió del dossier d'aprenentatge: 35 pàgines més bibliografia. Els annexos a banda però justificats i ordenats en coherència amb el treball.

Idioma: Català/Castellà (Guatemala o Séneca) /Anglès (menció).       

Lliurament del dossier d'aprenentatge als tutors:  17 de maig 

Tutoria individual lliurament notes: Del 22 fins al 26 de maig.

Tancament de les actes: 7 de juny

S' 'avaluarà als alumnes d'acord amb l'escala establerta a la resta de les assignatures:

 • Excel·lent (9-10)
 • Notable (7-8,9)
 • Aprovat (5-6.9)
 • Insuficient (3-4.9)
 • Deficient (0-2.9)

NC - No corregit. Cal repetir el dossier per defectes greus de forma. Els alumnes tenen una setmana per fer la correcció formal del treball i només es pot obtenir un APROVAT (5) a la part del dossier.

Només es podrà considerar la segona convocatòria de les pràctiques quan hi hagi NP (presentació del dossier fora de termini o pla d'adaptació d'horaris aprovat).  

MH (a partir de 9,5 ). Les assignacions de MH (Matrícules d'honor) suposen una menció especial que implica l'excel·lència a nivell de forma i de contingut de l'avaluació de pràctiques en el seu conjunt. Les proposa el/la tutor/a de la universitat en base a aquests criteris i mai a petició dels estudiants.

Les MH no es poden assignar directament a l'aplicatiu. Els tutors i tutores que les  proposin hauran de posar-se d'acord en atorgar les MH donat que el número d'assignacions és limitat.

 

Bibliografia i recursos

Els estudiants poden utilitzar els apunts de les assignatures que hauran de referenciar al final del treball a banda de la bibliografia pròpia de les assignatures de la menció.

Per referenciar llibres, articles i altres documents consultats hauran d'utilitzar les normes APA.

A la webgrafía cal que hi consti la data de consulta del document.

 

Fuertes, M.T. (2011). La observación de las prácticas educativas como elemento de evaluación y de mejora de la calidad en la formación inicial y continua del profesorado. Revista de Docenci Universitaria vol9, nº 3. A: http://red-u.net/redu/files/journals/1/articles/248/public/248-647-1-PB.pdf

Material didàctic