Universitat Internacional de Catalunya

Edició de Video i Audio

Edició de Video i Audio
4
8539
2
Primer semestre
OB
Creació audiovisual
Edició de vídeo i àudio
Llengua d'impartició principal: català

Professorat


Per a les tutories caldrà demanar cita prèvia a través del correu electrònic.

Presentació

Edició de vídeo i àudio és una assignatura de 4 crèdits ECTS que s'imparteix durant el primer semestre del segon curs del grau en Comunicació Audiovisual.
La seva justificació es troba en el fet que el muntatge és un procés fonamental per a la realització de qualsevol producte audiovisual. Seleccionar i ordenar el material gravat prèviament és el procés mitjançant el qual es genera l'estructura final d'un relat audiovisual, dotant-ho d'un ritme i sentit narratiu que depèn del procés d'edició.

 
Requisits previs

No s'estableixen requisits previs per cursar aquesta assignatura.

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és proporcionar a l'alumne coneixements bàsics sobre aspectes fonamentals de l'edició i el muntatge dins de la fase de postproducció. Aquests coneixements estaràn lligats, així mateix, a les fases de preproducció i rodatge. En aquest sentit, els continguts de l’assignatura seran tant a nivell teòric com pràctic. Al seu torn, la part teòrica de l'assignatura tindrà una aplicació pràctica tant en els treballs de l'assignatura com en el resultat de les activitats a realitzar amb el programa d'edició utilitzat.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 32 - Capacitat d'afrontar projectes audiovisuals i cinematogràfics en totes les seves fases (preproducció, rodatge, postproducció, distribució)
 • 33 - Capacitat per crear i dirigir
 • 34 - Capacitat per conèixer i respectar els diferents rols de l'equip artístic i tècnic
 • 35 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 40 - Capacitat per defensar i respectar l'autoria i propietat intel•lectual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 45 - Capacitat per conèixer i dominar les tècniques de la narrativa audiovisual
 • 46 - Capacitat per dominar els recursos de la imatge (fotografia, il·luminació…) i el so
 • 47 - Capacitat de conèixer i executar eines de retoc digital, efectes especials, disseny i grafisme en postproducció
 • 48 - Coneixement i domini de les tècniques de realització i muntatge
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Els alumnes adquiriran coneixements teòrics a partir de les lliçons magistrals, seminaris i visionats de peces audiovisuals. Aquesta part teòrica permetrà la seva aplicació a la pràctica i al desenvolupament de diferents productes audiovisuals, unint la tècnica a la justificació teòrica de les eleccions realitzades.

Els alumnes, després de cursar l'assignatura, podran demostrar els següents resultats d'aprenentatge:

 • Treballar amb fluidesa amb el programari d’edició de vídeo.
 • Domini del llenguatge audiovisual.
 • Utilització dels recursos visuals i sonors.
 • Gust i estil en el disseny de peces audiovisuals.
 • Potenciament de la creativitat personal.

Continguts

Tema 1. Edició i muntatge: definicions

Tema 2. Evolució històrica de tècniques i teories

Tema 3. Espais, funcions i possibilitats de l'edició

Tema 4. La pràctica del muntatge 1. Premiere

Tema 5. Recursos del llenguatge

Tema 6. Raccord i continuïtat narrativa

Tema 7. Sincronització

Tema 8. La figura del muntador

Tema 9. Efectes bàsics

Tema 10. La pràctica del muntatge 2. Premiere

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia combinarà teoria i pràctica amb l'anàlisi i visionat de material audiovisual. Durant el curs es realitzaran diversos exercicis pràctics (individuals i en grup). També serà necessari anar seguint les lectures recomanades a classe i les tutoríes amb la professora.

ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0,8
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1,0
E-learning: Es facilitarà l'aprenentatge no presencial fonamentat en les TIC. 1,0
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 0,4
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 0,4
Mentoring programme. per fomentar el repàs i l'aprofundiment en competències i coneixements, així com en el desenvolupament d'hàbits de compromís social i responsabilitat, els alumnes més avantatjats guiaran a alumnes de cursos inferiors, especialment si aquests tenen algun tipus de minusvalia personal (física, etc.). 0,4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura s'avaluarà de forma contínua i caldrà superar totes les tres parts per superar l'assignatura.

És imprescindible portar auriculars i un disc dur extern o memòria usb amb prou capacitat a classe.


Part 1: Examen teòric parcial (30% de la nota final de l’assignatura)

Serà tipus test. Es puntuarà sobre 10 i caldrà treure un 5 com a mínim per fer mitjana amb les altres parts.

Part 2: Pràctiques i participació a classe (40% de la nota final de l’assignatura)

Durant el curs es realitzaran diferents exercicis i es proposaran diverses lectures o visionats a l’aula i fora de l’aula. S’avaluarà l’entrega i la qualitat dels exercicis i la participació a classe durant la realització dels mateixos. 

Part 3: Reportatge final (30% de la nota final de l’assignatura)

Aquest treball aglutinarà els continguts del curs. Serà en grup (idealment de 3 persones).


En segona convocatòria es guardarà la nota en cas d'haver aprovat alguna de les tres parts. Caldrà recuperar totes les parts no aprovades.

 

En tercera convocatòria i posteriors, caldrà repetir l'assignatura.


Bibliografia i recursos

ATIENZA, Pau. Historia y evolución del montaje audiovisual. De la moviola a youtube. Ed. UOC, Barcelona, 2013.

CARRASCO, Jorge. Cine y televisión digital. Manual Técnico. Ed. Comunicación Activa UB, Barcelona, 2010.

MARIMON, Joan. El montaje cinematográfico. Universitat de Barcelona, 2014.

MCGRATH, Declan. Cine: Montaje y Postproducción. Ed. Oceano, 2002.

MORALES MORANTE, Fernando. Montaje audiovisual: teoría técnica y manuales de control. Ed. UOC, Barcelona, 2013.

MURCH, Walter. En el momento del parpadeo: Un punto de vista sobre el montaje cinematográfico. OCHO Y MEDIO, LIBROS DE CINE, 2003.

PELÁEZ BARCELÓ, Antonio. Montaje y postproducción audiovisual: curso práctico. Ed. Altaria, 2015.

VIDAL MESTRE, Alfonso; FREIRE SÁNCHEZ, Montserrat. Manual de montaje y composición audiovisual. Ed. Altaria, 2015.

VV.AA. Postproducción digital: una perspectiva contemporánea. Ed. S.L. – Dykinson, 2015.