Universitat Internacional de Catalunya

Teoria de la Comunicació

Teoria de la Comunicació
6
9582
2
Primer semestre
FB
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Demanar cita prèvia per mail 

falonso@uic.es

Presentació

Els discursos intel·lectuals, els models teòrics o les metodologies de recerca que han acompanyat la història del sorgiment i desenvolupament dels diferents mitjans de comunicació no es poden englobar en una única i principal teoria suficientment complexa, i tampoc en una sola definició de comunicació. Davant aquesta evidència, en aquesta assignatura defensem l’oportunitat de fer un viatge introductori mitjançant una selecció de teories que han ofert aportacions acadèmiques consistents sobre el món mediàtic. Gràcies a un treball autònom guiat, l’estudiant recorrerà i analitzarà críticament les principals construccions teòriques i metodològiques que han servit de brúixola en aquest espai de diàleg i discussió que ha estat i és la història de la teoria de la comunicació.

 

 


Requisits previs

No hi ha.

Objectius

  • L’objectiu d’aquest curs és ajudar l’estudiant a orientar-se en l’ampli i heterogeni camp del pensament teòric entorn dels mitjans de comunicació.

  • Amb l’exposició històrica i la tematització comparada per la qual s’opta en aquest curs, es pretén que l’estudiant es doti a si mateix d’un instrumental analític amb el qual sigui capaç de pronunciar-se críticament sobre les diferents dinàmiques i dimensions de l’ecosistema actual de comunicació digital.

  • Al seu torn, aquest curs vol despertar en l’estudiant el gust pel treball intel·lectual, així com la seva il·lusió per ser personalment capaç de generar un pensament analític i crític propi.

Competències

  • 19 - Capacitat ade memorització
  • 81 - Capacitat i habilitat per exercir les funcions que desenvolupa el departament de mitjans
  • 82 - Capacitat per definir i gestionar els pressupostos de comunicació
  • 83 - Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge
  • 98 - Manejar amb habilitat la terminologia de la llengua anglesa relacionada amb la Comunicació

Resultats d'aprenentatge

Els/les estudiants:

1. Utilitzaran les diferents teories que tracten d'explicar el funcionament dels processos de comunicació en totes les seves dimensions (emissor, missatge, canal, receptor, ús, efecte, etc.)

2. Entendran el desenvolupament teòric i pràctic del fenomen publicitari i de les relacions públiques.

3. S'aproparan al marc teòric i als supòsits pràctics en missatges, mitjans i subjectes.

4. Reflexionaran sobre la correcta realització de l'activitat publicitària i de les relacions públiques segons criteris de bon fer professional.

Continguts

BLOC 1: TEORIA DE LA COMUNICACIÓ: INTRODUCCIÓ I TEORIA DELS EFECTESTema 0: Les ciències socials i les teories de la comunicació

0.1. L'objecte d'estudi de les teories de la comunicació.

0.2. Bases epistemològiques i bases metodològiques

0.3. Què entenem per «teoria de la comunicació»?

0.4. Principals perspectivesTema 1: La primera era de la teoria dels mitjans. El model dels efectes totpoderosos

1.1. Context històric: un nou ordre social i mediàtic

1.2. Teòrics de la societat de masses

1.3. L'origen de la propaganda, tècniques, característiques i el seu impacte en les teories de la comunicació

1.4. L'Escola de Frankfurt

1.5. Aportacions i limitacions

1.6. Tipologia dels efectes

1.6. Superació del model?Tema 2: La segona era de la teoria dels mitjans. El model dels efectes limitats

2.1. Context històric: un nou ordre social i mediàtic

2.2. Orígens de la teoria dels efectes limitats. La Mass Communication Research.

2.3. Principals aportacions del model dels efectes lmitats

2.4. Tipologia dels efectes

2.5. Superació del model dels efectes limitatsTema 3: La tercera era de la teoria dels mitjans: El model del retorono als efectes poderosos

3.1. Context històric: un nou ordre social global i medíátic.

3.2. Principals aportacions del model del retorn als efectes poderosos

3.3. Tipologia dels efectes

3.4. Superació del model?BLOC 2: DISSENY, ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ D'UNA RECERCA SOBRE COMUNICACIÓ


Disseny d'una recerca en comunicació.

Objecte d'estudi, objectius de recerca i preguntes de recerca

Metodologies per a la recerca en comunicació

L'anàlisi de les dades empíriques

Presentació dels resultats de la recerca en comunicació

Estructura i difusió dels resultats

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

 

ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 2.4
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1.0
Taller. espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 0.8
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.6
Laboratori. Grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social). 1.2

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer a totes les convocatòries:   
  • Examen BLOC 1: 60% 
  • Treball BLOC 2: 40%

 

* Per a aprovar l'assignatura és imprescindible presentar-se a l'examen i lliurar el treball.

** La normativa ortogràfica de la Facultat s'aplicarà a tots els exàmens i treballs.

***Per a superar la segona convocatòria serà necessari tornar-se a avaluar d'aquelles activitats que no s'hagin aprovat en la primera convocatòria. La tercera, quarta, cinquena i sisena convocatòries es regiran per allò que a començament de cada curs quedi indicat en la guia per als alumnes de primera i segona convocatòria de la nova edició de l'assignatura.


Bibliografia i recursos

Davison, P. (1983). The third-person effect in communication. The Public Opinion Quarterly, 47 (1), 1-15.

Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Illinois: Row Peterson.

Igartua, J. J. y Humanes, M. L. (2004). Teoría e investigación en comunicación social. Madrid: Síntesis.

Klapper, J. (1974). Efectos de las comunicaciones de masas. Madrid: Aguilar.

Lazarsfeld, P., Berelson, B. y Gaudet, H. (1968). The people’s choice. How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign. New York: Columbia University Press.

Lipmann, W. (2003). La opinión pública. Madrid: Langre.

McCombs, M. (2004). Setting the Agenda. Cambridge: Polity Press.

Noelle-Neumann, E. (1973). Return to the concept of powerful mass media. Studies of broadcasting, 9, 67-112.

Noelle-Neumann, E. (1995). La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Barcelona: Paidós.

Rodrigo Alsina, M. (2001). Teorías de la comunicación. Ámbitos, métodos y perspectivas. Barcelona: Aldea Global.

Wolf, M. (1987). La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas. Barcelona: Paidós.