Concurs Preuniversitari: premiem l'excel·lència

21a edició

Concurs Preuniversitari 2025

Presenta’ns el teu projecte i podràs guanyar una beca que cobreix el 100 % del teu primer any. S’atorga una beca per a titulació.

A qui va dirigit

Hi poden participar els estudiants de segon de batxillerat de qualsevol de les modalitats (Arts, Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Tecnologia), que han presentat el seu treball de recerca de batxillerat durant el curs acadèmic que s’indiqui en cada convocatòria.

Desenvolupament del concurs

Fases del concurs, tribunals i criteris d’avaluació

Per avaluar els treballs presentats, es durà a terme la formació de tribunals avaluadors en funció de les matèries o temàtiques que es presentin en els treballs. Els tribunals estaran formats per professors de les diferents facultats de la Universitat.

Data límit d'inscripció

31 de gener de 2025

Preselecció

10 de febrer de 2025

UIC Barcelona farà una preselecció de tots els treballs inscrits i lliurats en les dates que s’estableixen en la convocatòria. En aquesta preselecció es triaran els millors treballs, que passaran a la primera fase i, per tant, es farà una defensa oral del treball.

Es farà la preselecció dels treballs seguint els criteris d’estructuració dels continguts, capacitat d’anàlisi, capacitat de síntesi, originalitat i interès científic/social del tema, rellevància dels objectius, rellevància de les conclusions. La llista de treballs preseleccionats es publicarà al web de la Universitat, juntament amb les dates de defensa oral davant del tribunal assignat.

Primera fase

22 de febrer de 2025

Exposició oral dels treballs seleccionats al Campus Barcelona, durant el matí.

En un període màxim de 10 dies es faran públics els treballs finalistes i se n’informarà els interessats mitjançant correu electrònic.

Els treballs preseleccionats s’hauran de defensar oralment davant d’un tribunal. L’alumne concursant disposarà de 10 minuts per exposar al tribunal la rellevància i l’interès del seu treball, l’objectiu bàsic, la metodologia i les conclusions.  

Els membres del tribunal podran, si ho consideren oportú, fer preguntes i valoracions quan l’alumne acabi l’exposició.

Els tribunals de la primera fase triaran els millors treballs, que passaran a la final. A més dels criteris que s’estableixen en la preselecció es tindran en compte altres criteris d’avaluació de l’exposició oral: claredat de l’explicació, gesticulació i verbalització, motivació de l’alumne, utilització de recursos gràfics/presentació. UIC Barcelona es reserva el dret de modificar o afegir altres criteris d’avaluació en les diferents convocatòries, en funció de diferents factors que puguin fomentar la competitivitat, la igualtat d’oportunitats i/o la transparència del concurs.

Final

25 d’abril de 2025

Exposició oral dels treballs finalistes. Després de la deliberació del tribunal, es farà el lliurament de premis.

Les exposicions orals seran públiques. Les persones que ho vulguin poden assistir tant a la primera fase d’exposicions com a la final, amb la limitació de l’aforament màxim de l’aula.

La final consistirà en l’exposició oral del treball davant d’un tribunal, en les mateixes condicions que en la primera fase.

El tribunal de la final seleccionarà els treballs premiats i els farà públics una vegada s’hagin acabat totes les exposicions i s’hagi complert el període de deliberació. Les decisions dels tribunals, tant en les fases prèvies com en la final, són inapel·lables.

Premis*

Els premis consisteixen en:

  1. Una beca d’estudi del 100 % el primer curs de qualsevol titulació de UIC Barcelona durant el curs 2024-2025 per als cinc primers classificats. S’atorgarà una beca per titulació.

El premi o premis del concurs seran els que es publiquin en cada convocatòria.

Contacte i informació

Carlota Fillol
Event Manager
cfillol@uic.es

Maria Marquez Nieto
Events Coordinator
mmarquez@uic.es

T. +34 932 541 800 / 605 794 159

Servei de Promoció i Admissions
Immaculada, 22
08017 Barcelona