Reserva i matrícula

 • Els alumnes admesos tindran 5 dies laborables per formalitzar la reserva de plaça des de la recepció de la comunicació en què se’ls informa de l’admissió, i hauran de fer efectiu el pagament del 20% del cost total del curs.
 • Si l’alumne admès no fa efectiva la reserva en el termini indicat, perdrà el dret a la plaça, que s’atorgarà als aspirants que estiguin en llista d’espera, d’acord amb l’ordre establert en el procés de selecció.
 • Un cop s’hagi efectuat el pagament de l’import del 20% de la matrícula, UIC Barcelona es compromet a reservar la plaça sense que pugui ser ocupada per cap altre alumne.
 • UIC Barcelona retornarà íntegrament l’import de la reserva de plaça als aspirants que no obtinguin la qualificació d’apte a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), sempre que sigui requisit necessari per accedir a l’ensenyament en el qual s’hagi efectuat la reserva de plaça. Així mateix, UIC Barcelona tornarà íntegrament l’import de la reserva de plaça als aspirants que, en la convocatòria de juny, no compleixin els altres requisits legals de caràcter acadèmic d’accés a la universitat.
 • Efectuada la reserva de plaça, si es produeix una renúncia per part de l’alumne per motius diferents als del paràgraf anterior, l’alumne perdrà la quantitat entregada a compte en compensació dels danys i perjudicis ocasionats.
 • El candidat haurà de satisfer la totalitat de la matrícula en els terminis establerts per UIC Barcelona. Si no ho fa, havent estat admès, s’entendrà que renuncia, i se seguirà allò establert en el paràgraf anterior.
 • Si el candidat ha satisfet l’import total de la matrícula i renuncia a la seva plaça s’actuarà de la manera següent:
  • a) Si ho fa abans de l’inici del curs acadèmic tindrà dret a sol·licitar la devolució del 80% de la quantitat abonada.
  • b) Si ho fa un cop iniciat el curs, i sempre abans del 31 de desembre, tindrà dret a sol·licitar el 20% de l’import total de la matrícula; la resta serà assumida per UIC Barcelona en compensació dels danys i perjudicis ocasionats.
  • Si l’alumne manifesta la intenció d’emprendre els estudis en el curs acadèmic següent, UIC Barcelona pot congelar l’import satisfet per aleshores, amb l’actualització de les taxes que correspongui.
 • Si per qualsevol motiu, la Universitat deixa sense plaça l’alumne que ha superat tot el procés d’admissió, ha complert els requisits legals d’accés i ha satisfet l’acompte de matrícula en el termini establert, UIC Barcelona es compromet a reintegrar el doble de la quantitat entregada per l’alumne en concepte de pagament a compte.
 • Allò expressat a a i b també serà d’aplicació als alumnes de grau de 2n curs en endavant que es donin de baixa per trasllat d’expedient o qualsevol altra causa.