24
Novembre
11:00

Defensa de tesi: Pau Cirer Ferrà

Títol de la tesi: "Formació de l’actor o actriu amb la màscara teatral: transversalitat pedagògica, categories de màscara i proposta didàctica".

  • Doctorand: Pau Cirer Ferrà
  • Director: Dr. Francesc Xavier Escribano López

Programa de doctorat: en Comunicació, Educació i Humanitats (RD 99/2011)

Composició del tribunal: 

  • Presidenta: Dra. Ester Vendrell i Sales (Institut del Teatre, Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Vocal: Dra. Carmina Salvatierra Capdevila (Universitat de Barcelona)
  • Secretari: Dr. Gaston Gilabert Viciana (Universitat de Barcelona)