HRS4R

The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) dona suport a les institucions i organismes de recerca perquè adoptin en les seves polítiques i pràctiques els principis i recomanacions de la Carta Europea del Personal Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació del Personal Investigador (d'ara endavant, «Carta i Codi»). La seva aplicació concreta té com a objectiu promoure i millorar la contractació, les condicions de treball i la carrera investigadora, contribuint d'aquesta manera al desenvolupament de l'Espai Europeu de Recerca.

Les institucions de recerca que actuen d'acord amb la «Carta i Codi» estan autoritzades a utilitzar el logotip HR-Excel·lència en Recerca. El procediment d'obtenció d'aquest segell consta de cinc fases:

  1. Anàlisi interna de la institució segons els principis de la «Carta i Codi»
  2. Desenvolupament i publicació d'un pla d'acció
  3. Examen i aprovació del logotip per la Comissió Europea
  4. Execució i autoavaluació del pla d'acció (cada dos anys)
  5. Avaluació externa (cada quatre anys)

Podeu obtenir més informació sobre el procés HRS4R a la pàgina web d'Euraxess.